Nyheter

Utredning: Nuläget och utvecklingsbehoven inom den fortsatta handledningen för de studerande som avlagt en yrkesinriktad grundexamen

Aktuellt Yrkesutbildning
I en ny utredning redogör man för nuläget och framtiden för den fortsatta handledningen samt för den handledning som erbjuds de studerande som har avlagt en yrkesinriktad grundexamen. Därtill lyfter utredningen fram sådana modeller som utbildningsanordnarna har utvecklat och som kan stöda utbildningsanordnarna i deras utvecklingsarbete samt utvecklingsbehoven gällande handledningen efter studierna.
Bild för rapport om fortsatt handledning i yrkesutbildningen

Utgående från utredningen Kohti jatko-opintoja ja työelämää – Siirtymät ammatillisen koulutuksen jälkeen (Mot fortsatta studier och arbetsliv övergångarna efter yrkesutbildningen) kan man dra slutsatsen att ungefär en tredjedel av de studerande behöver fortsatt handledning efter att de avlagt yrkesinriktad grundexamen eller i slutskedet av studierna. Det finns också andra källor såsom utbildningsstatistik och studeranderesponsen inom yrkesutbildningen som stöder denna slutsats.

I utredningen lyfte handledningspersonalen fram att en del av dem som har behov av fortsatt handledning inte får tillräckligt med handledning. En del lyckas man inte nå, och en del tar inte emot den handledning som erbjuds.

Enligt utredningen utgår den fortsatta handledningen för de studerande vanligtvis från handledningspersonalens egna arbetsrutiner eller så uppstår den på initiativ från den studerande. Enligt utredningen finns det inga systematiska eller heltäckande, vedertagna modeller för den fortsatta handledningen. Karriärhandledningen under studietiden ger den studerande förutsättningar att på egen hand söka sig vidare samt färdigheter till val av utbildning och sysselsättning.

Utredningen ger utbildningsanordnarna verktyg för det egna utvecklingsarbetet samtidigt som den ger en lägesbild för handledare och forskare som arbetar med karriärplanering inom yrkesutbildningen. Den skapar också en grund för en mer systematisk handledning för dem som redan avlagt en yrkesinriktad examen. Den enhetliga handledning kring fortsatta studier och karriärplaner, som ordnas året efter att den studerande avlagt en yrkesinriktad grundexamen, skulle främja likvärdigheten bland de unga som avlägger en examen på andra stadiet.

Mera samarbete, dialog och uppföljning

I utredningen presenteras förutom utbildningsanordnarnas goda modeller även fem utvecklingsförslag. Man kunde svara på behovet av fortsatt handledning till exempel genom att utveckla digitala metoder för handledning på distans, samt genom att följa upp placeringen efter studierna bland dem som avlagt en yrkesinriktad grundexamen. Därtill vore det bra att kartlägga möjligheterna att utveckla och utvidga trepartssamarbetet mellan utbildningsanordnarna, arbets- och näringsförvaltningen samt Navigatorerna som erbjuder rådgivning och handledning.

Det finns också skäl att kartlägga möjligheterna att anpassa och utvidga de nuvarande projektmodellerna samt att öka dialogen mellan utbildningsanordnarna och projektaktörerna.

Bakgrund till utredningen

Utredningen har gjorts på våren 2020 som en del av projektet Zoomi – främjande av smidiga övergångar som Utbildningsstyrelsen genomför i samarbete med Kultur- och idrottsförbundet för yrkesutbildningen i Finland, SAKU rf.  Zoomi-projektet pågår 1.5.2019–31.12.2021 och finansieras av NTM-centralen i Norra Österbotten. Utredningen har genomförts av forskningsföretaget DiaLoog.

Utredningen grundar sig på utvecklingen av vägar och modeller för övergången till fortsatta studier och arbetslivet samt på metoder som tagits fram som stöd för karriärhandledningen och -planeringen inom Zoomi-projektet. I utredningen har man också beaktat utvecklingsarbete som berör fortsatt handledning och som genomförs inom andra projekt eller utanför projektarbetet.