Meddelanden

Valideringssystem utarbetas för utländska skolor som identifierar sig som finländska

Aktuellt Utbildningsexport
En arbetsgrupp har utarbetat ett förslag till kriterier och en valideringsprocess med vilka man ska kunna säkerställa att sådana skolor som kallar sig finländska också följer de finländska modeller och principer som konstaterats vara fungerande.
Kuvituskuva: tytöt tekemässä ryhmätyötä

På olika håll i världen finns många skolor som inspirerats av det finländska utbildningssystemet och de finländska läroplansgrunderna. En del av dem har grundats av finländska utbildningssakkunniga i samband med utbildningsexport medan andra har tagit inspiration av det finländska systemet främst med tanke på den egna marknadsföringen. En arbetsgrupp som Utbildningsstyrelsen har tillsatt har nu tagit fram ett förslag till en valideringsprocess för skolor som identifierar sig som finländska. Arbetsgruppens rapport innehåller också en samling kriterier för sådana karakteristiska egenskaper som skolor som kallar sig finländska ska uppfylla.

Enligt arbetsgruppens förslag skulle valideringsprocessen grunda sig på en redogörelse över skolans verksamhet och tillståndsförfaranden i mållandet som lämnas in på förhand. Vidare skulle man som avgiftsbelagt sakkunnigarbete vid Utbildningsstyrelsen göra en utvärdering av planen över verksamheten som baserar sig på finländsk praxis. Slutligen skulle en utomstående aktör genomföra en egentlig auditering av verksamheten.

– Det finns väldigt många olika aktörer, vilket visar att den finländska utbildningen väcker stort intresse runtom i världen. Med en valideringsprocess kunde man bättre urskilja de skolor som verkligen anammar de finländska verksamhetssätten från de skolor där man främst lånar de finländska karaktärsdragen i syfte att marknadsföra den egna skolan. Det här skulle också stödja den finländska utbildningsexporten, tror arbetsgruppens ledare, programdirektören Jouni Kangasniemi, från Utbildningsstyrelsens Education Finland-program.

Kriterier för särdragen hos en skola som kan kallas finländsk

De kriterier som arbetsgruppen har utarbetat och som beskriver särdragen hos en skola som identifierar sig som finländsk berör bland annat skolans värdegrund och synen på lärandet, skolans verksamhetskultur och -principer samt läroplanen. Beskrivningen av de karakteristiska egenskaperna har utarbetats i samarbete med finländska företag som ansvarar för den operativa verksamheten vid utländska skolor samt med sakkunniga inom undervisningsväsendet.

Ett utkast till kriterierna har redan tillämpats under det senaste året då Utbildningsstyrelsen i form av ett pilotförsök har utvärderat verksamhetsplaner för skolkoncept som fyra finländska aktörer har tagit fram och sålt utomlands.

Utbildningsstyrelsen skulle utvärdera skolornas verksamhetsplaner

Arbetsgruppen föreslår att Utbildningsstyrelsen i fortsättningen som en avgiftsbelagd serviceverksamhet skulle utvärdera verksamhetsplanerna för skolor som grundas eller som redan är verksamma utomlands. Utvärderingen skulle göras på ansökan av skolan. Efter utvärderingen av verksamhetsplanen skulle en instans som är väl insatt i det finländska utbildningssystemet och utvärderingen göra en auditering av skolans verksamhet, ungefär 12–24 månader efter att ha tagit del av Utbildningsstyrelsens utlåtande om utvärderingen.

Arbetsgruppen föreslår också att Utbildningsstyrelsen skulle planera en internationell diplomutbildning i läroanstaltsledarskap som skulle rikta sig till alla sakkunniga som är intresserade av fostran och undervisning och till skolornas ledning. Utbildningen skulle genomföras som en avgiftsbelagd utbildning som en del av Utbildningsstyrelsens utbildningstjänster eller av universitetens fortbildningsinstitut.

Ytterligare infromation

Programdirektör Jouni Kangasniemi, jouni.kangasniemi [at] oph.fi,">jouni.kangasniemi [at] oph.fi, 040 5179222