Nyheter

Besökare från olika företag ger ett internationellt perspektiv på undervisningen i handelsvetenskaper

Erfarenheter Erasmus+ Erasmus+ Högskoleutbildningen
Institutionen för handelsvetenskaper vid Östra Finlands universitet började för ett tiotal år sedan bjuda in besökare från olika företag för att göra undervisningen mångsidigare. Verksamheten blev snabbt etablerad och ger varje år en inspirerande extra krydda åt studierna.
Gruppfoto av högskolestudenter i klass

Taina Savolainen, som nyligen blev professor emerita, har varit en föregångare i att ordna internationella besök och har själv undervisat utomlands flera gånger. De första kontakterna knöts i samband med forskningskonferenser.

Programmet Erasmus+ möjliggör lärarutbyte till utländska högskolor. Utbytena grundar sig på bilaterala samarbetsavtal som ingåtts mellan högskolorna. Representanter för utländska företag kan också bjudas in för att undervisa vid en finländsk högskola, och just denna möjlighet har utnyttjats vid Östra Finlands universitet.

Universitetet har i regel haft två besökare per år och de har undervisat i en engelskspråkig kurs med temat konkurrenskraft och hantering av immateriellt kapital. Besöken har pågått mellan tre och fem dagar. I Spanien har man ett serviceföretag som samarbetspartner och i Tyskland en forskningsorganisation som är insatt i företagsvärlden.

– Vi ville skapa en internationell studieperiod för våra studerande och vi hade också behov av att erbjuda utbytesstudenter mer undervisning på engelska, berättar Savolainen.

Kursen har intresserat både finländska ekonomistuderande och utbytesstudenter från hela fakulteten. I allmänhet har över 40 studerande deltagit och deltagarna har varit nöjda. Kursen har erbjudit både forskningsrön och praktiska erfarenheter från företagsvärlden, och undervisningssättet har varit konkret och inkluderande. Undervisningen planeras i samarbete med besökaren så att hans eller hennes sakkunskap kompletterar kurshelheten.

– Det viktigaste för oss har varit att vi på detta sätt har kunnat utvidga och göra undervisningsutbudet mångsidigare.  Erasmus+ ger det ekonomiska stöd som behövs för att vi ska kunna bjuda in de internationella besökarna. Universitetet skulle annars inte ha några medel för verksamheten.  

Taina Savolainen anser att handelsvetenskap och ledarskap är internationella branscher, och det är viktigt att detta syns redan i undervisningen. Att få internationella föreläsare till kurserna är dock inte den enda nytta som uppnåtts genom det regelbundna lärarutbytet. Genom besöken har man fått intensivare relationerna till partnerorganisationerna och detta har också lett till nytt forskningssamarbete.  

Coronapandemin satte stopp för besöken och flyttade kursen till nätet

Lärarbesöken förlöpte smidigt utan större problem i över tio år. Kursen utvecklades varje år och utformades alltid lite olika, beroende på besökarnas sakkunskap. Man har varje år lyckats få finansiering och på så sätt kunnat bevara kontinuiteten.

Sedan kom 2020 och coronapandemin. Högskoleundervisningen blev virtuell i hela Europa. Det årliga besöket under hösten gick inte denna gång att ordna och man beslöt sig för att ordna kursen via webben.

Den största utmaningen var att med en kort tidtabell bygga upp en kurs till en fungerande webbaserad helhet för upp till 40 deltagare. Föreläsningarna spelades in och kursmaterialet delades ut elektroniskt till deltagarna.  Gruppundervisningen genomfördes via Zoom och utöver presentationerna reserverades tid för frågor.

Erfarenheterna av kursen är goda, eftersom de studerande hittade den, distansundervisningen fungerade och också grupparbetena lyckades utan närkontakt.

Man vill nog ändå i fortsättningen hellre bjuda in besökarna till Finland på riktigt, eftersom äkta möten och närvaro har en egen betydelse. Samarbetspartnerna är också villiga att fortsätta i framtiden, eftersom även de upplever att de har nytta av samarbetet med högskolan.

– Kurserna orsakar förstås arbete, eftersom de praktiska arrangemangen för vistelsen i Finland och värdskapet för besöken alltid kräver viss tid.

Savolainen tipsar om att det lönar sig att utveckla en process för att ta emot besökare. Det gör det praktiska arbetet tydligare. Det finns många rutiner inom administrationen och undervisningen som måste ses till och man måste vara beredd att hjälpa gästen med också de minsta bekymren, för att erfarenheten ska vara positiv för alla.  

Förutom inom handelsvetenskapen har också några andra läroämnen vid Östra Finlands universitet inspirerats att ordna lärarbesök. Taina Savolainen uppmuntrar intresserade att sätta igång.

– Om man redan har bra samarbetspartner lönar det sig absolut att utnyttja de resurser som Erasmus+-programmet erbjuder.

Enligt Savolainen är det lättast att hitta samarbetspartner via forskningsverksamhet och konferenser, men vid behov kan man också söka dem genom att fråga de egna och kollegornas nätverk.

  • Projekttyp: Erasmus+ för högre utbildning, mobilitet/lärare som bjuds in från företag
  • Koordinator: Östra Finlands universitet
  • Projekttid: besök cirka två gånger per år, besökets längd 2–5 dagar
  • Partnerländer: besökare t.ex. från Tyskland och Spanien

Skribent: Päivi Kärnä