Nyheter

Det nya normala utmanar - prognostisering är nyckeln till framgång

Utbildning och examina Prognostisering Ledning och förvaltning Utveckling av utbildningen Kvalitet och utveckling Läromedel
Framtiden i arbetslivet – ett hurudant kunnande behövs. Denna fråga diskuterades på ett webinarium som arrangerades av Jyväskylä samkommun för utbildning, Gradia. Webinariet genomfördes som en del av ett kvalitetsledningsprojekt, som är finansierat av Utbildningsstyrelsen, där ett samarbete kring prognostisering är ett sätt att kontinuerligt förbättra utbildningen.

Kuvituskuvassa nainen katsoo puhelintaan

 

"Att förutse är svårt, speciellt att förutse framtiden"

"En förändring kommer aldrig mer att vara så långsam, som den nu är"

De gamla ordspråken har konkretiserats under det senaste året. Även om man inte alltid kan hantera framtida förändringar behövs det färdigheter för att möta oväntade förändringar. Coronatiden har lett till en ökad förändring av innehållet i arbetet, i arbetssätten och i utvecklingen av karriären. En väsentlig fråga är hur vi säkerställer kunnandet  så att vi kommer att lyckas i arbetslivet också i framtiden.

I november samlades cirka 150 deltagare från olika skolstadier och arbetslivet till webbinariet ”Framtiden i arbetslivet – ett hurudant kunnande behövs?”Webbinariet ordnades av Jyväskylä samkommun för utbildning, Gradia och finansierades med statsunderstödsmedel från Utbildningsstyrelsen.

 

I den nya situationen krävs ett nytt kunnande  

Deltagarna i webinariet betonade vikten av de digitala färdigheterna för att klara sig i undantagssituationer. Självstyrning, att leda sig själv, att stå ut med osäkerhet, flexibilitet och anpassningsförmåga ansågs också vara viktiga. I många branscher ansågs färdigheter i kommunikation  som särskilt nödvändiga, när man arbetar under avvikande förhållanden.

Distansarbete kommer sannolikt också att öka i framtiden, och det kunnande som krävs för distansarbete bör förstärkas. Dessutom betonade deltagarna ett säkerhetskunnande för att trygga både cybersäkerhet, försörjningsberedskap och en tillit till datanät. Man identifierade också behovet av kunnande inom enskilda branscher. Till exempel borde man inom närturism kunna produktifiera, öka kunnandet i affärsverksamhet inom näthandeln och utveckla nya undervisningsmetoder. Många av de insikter som gjordes i under webinariet var relaterade till förändringsflexibilitet. Då världen förändras uppmuntrade man till mod, samarbete samt till en kontinuerlig utveckling av det egna kunnande 

 

Berättelser från arbetslivet

Det bästa med webinariet var berättelserna om hur man klarat sig under undantagsförhållanden av förändringar. I berättelserna framkom det kunnande och den resiliens som både individer och organisationer behövt under pandemin

Miika Lipiäinen, VD för Kyrö Distillery, betonade vikten av innovation och gemenskap i företagsverksamhet, under svåra tider

Minna Rintala, blomsterhandlare från Jyväskylä, presenterade hur hon modigt förnyade sin verksamhet

Tomi Tuuliranta, företagare inom de kreativa branscherna och varumärkesexpert för Alva-företag, beskrev hur arbetslivets strukturer förändras och vikten av kontinuerligt lärande växer

Anna-Liisa Juurinen, utvecklingschef  i Jämsä, berättade om förändring som en möjlighet och ingav hopp om att i klara sig i en utmanande situation

Juho Neuvonen, universitetsstudentstuderande och medlem i ”Keski-Suomen tulevaisuusryhmä”- diskuterade det kunnande som behövs i arbetslivet.

 

Med utbildningsstyrelsens projekt främjar man en förmåga att prognostisera

Utbildningsstyrelsen finansierar 13 projekt som genomför kvalitetsstrategin för yrkesutbildning. I projektnätverken ingår  98 utbildningsanordnare. Fyra miljoner euro i statsunderstöd har reserverats för verksamheten.

I projekten främjar man genomförandet av kvalitetsstrategin för yrkesutbildning. I kvalitetsstrategin sägs att utbildningsanordnarna ska utveckla sina kvalitetssystem på ett sådant sätt att de möjliggör en snabb reaktion, prognostisering och en framtidsorientering samt ett ledarskap i förändringssituationer. Utbildningsanordnarna behöver ett samarbete för prognostisering  då de på ett systematiskt och prognostiserbart sätt ansvarar för de föränderliga kraven i verksamhetsmiljön.

 

Erfarenheter av att genomföra en kvalitetsstrategi - delta i evenemang

Under 2021 kommer det att finnas flera möjligheter att dela erfarenheter av hur man genomför en kvalitetsstrategi i yrkesutbildning. Utbildningsstyrelsen och statsunderstödsprojekten för kvalitetsledning ordnar olika evenemang (på finska) där det är möjligt att höra om kvalitetsstrategin för projekten, dela erfarenheter av genomförandet av kvalitetsstrategin och delta i utvecklingsarbetet.        

 

Mer information

För mer information om de kvalitetsstrategiprojekt som finansieras av Utbildningsstyrelsen, vänligen kontakta ger överingenjör Inga Sihvo, inga.sihvo [at] oph.fi.

För mer information om webinariet som ordnades ger kan begäras av utvecklingsexpert Merja Salminen från Gradia, merja.salminen [at] gradia.fi