Nyheter

Enkät kartlägger ungas färdigheter för entreprenörskap

Aktuellt Grundläggande utbildning
Den nationella enkäten Ysimittari genomförs för andra gången. Med enkäten kartläggs hur unga ser på företagsverksamhet och entreprenörskap.
Kuvituskuva: oppilaita luokassa

Syftet med undersökningen är särskilt att få information om hur unga förhåller sig till entreprenörskap och vilka uppfattningar de har om sina egna kunskaper och färdigheter som berör företagsverksamhet.

Undersökningen riktar sig till eleverna i årskurs nio och den genomförs under tre år i rad. Enkäten genomförs nu för andra gången.

Ifjol besvarades enkätundersökningen av fler än 11 000 elever på olika håll i Finland.

– Alla elever som gick i nian och deras lärare och rektorer ska ha ett stort tack för att deltagandet var så här aktivt. Precis som vi också anade i samband med den första enkätomgången, ger Ysimittari oss alldeles ny information som stöd för att utveckla företagsfostran i Finland. De unga förhåller sig i huvudsak positivt till företagsverksamhet och entreprenörskap, vilket ger en god grund för företagsfostran i skolan, berättar forskare Anu Raappana vid Villmanstrand-Lahtis tekniska universitet LUT.

Ny information som stöd för utvecklingen av företagsfostran

Med enkäten vill man bland annat ta reda på de ungas uppfattningar och föreställningar om entreprenörskap. Eleverna får bland annat svara på om de kan se sig själva som företagare i framtiden och om de upplever att de får tillräckligt med information om entreprenörskap i skolan. Resultatet av enkäten kan användas på många olika sätt i arbetet med att utveckla utbildningen.

– På basis av resultaten från den första enkätomgången har vi fått intressant information om hur skolan, företagarbakgrund i familjen och hobbyer påverkar den ungas uppfattning om både sina egna förutsättningar och om entreprenörskap i allmänhet. Därtill har vi fått granska ett betydande delområde av företagsfostran, alltså företagssamarbetet inom den grundläggande utbildningen, ur ett helt nytt perspektiv.

Skolorna bestämmer själva hur de genomför enkäten.

På frågor som gäller enkäten, dess innehåll och hur uppgifterna behandlas svarar Villmanstrand-Lahtis tekniska universitet LUT. Undersökningen finansieras av Yksityisyrittäjäin Säätiö. Enkäten genomförs i samarbete med Utbildningsstyrelsen och undervisnings- och kulturministeriet.

Mätaren för entreprenörskapsfärdigheter Ysimittari

  • Genom att svara på enkäten ger man sitt samtycke till att ens uppgifter sparas i en databas som förvaltas av LUT-universitetet. Undersökningen tar inte fasta på enskilda individers svar och inga identifikationsuppgifter sparas om dem som svarat. Ett utdrag ur dataskyddsregistret kan beställas på adressen ysimittari [at] lut.fi.
  • Forskningsetiken och utvärderingen av den följer Forskningsetiska delegationens anvisningar.
  • Ytterligare information om hur uppgifterna behandlas, om de tekniska lösningarna samt om andra detaljer kring enkäten ges av forskarna som står för genomförandet av enkäten på adressen ysimittari [at] lut.fi.