Nyheter

Erasmus+ -ackreditering har beviljats 115 organisationer inom allmänbildande utbildning, yrkesutbildning och vuxenutbildning

Program Erasmus+ Erasmus+ Vuxenutbildningen Erasmus+ Yrkesutbildningen Erasmus+ Allmänbildande utbildningen Internationalisering
De första stegen mot en ny verksamhetsperiod inom Erasmus+ togs på hösten 2020, då organisationer och konsortier inom utbildningssektorn ansökte om Erasmus+ -ackreditering för sin internationella mobilitetsverksamhet. Ansökningarna om ackreditering har nu behandlats: ackreditering beviljas 115 organisationer eller konsortier. Ackrediteringen ger möjlighet till ett mer långsiktigt och kvalitetssäkrat internationellt samarbete.
Unga människor håller en uppblåsbar jordglob i sina händer

Ansökan om Erasmus+ -ackreditering för allmänbildande utbildning, yrkesutbildning och vuxenutbildning avslutades i oktober 2020. Sammanlagt 140 finländska organisationer eller konsortier ansökte om ackreditering: 68 inom allmänbildande utbildning, 61 inom yrkesutbildning och 11 inom vuxenutbildning. Ackreditering beviljades i januari 2021 åt totalt 115 organisationer: 50 inom allmänbildande utbildning, 56 inom yrkesutbildning och 9 inom vuxenutbildning. Det innebär alltså att 82 procent av de sökande beviljades ackreditering. 

Utomstående sakkunniga har bedömt ackrediteringsansökningarna utgående från Europeiska kommissionens kriterier. På det här sättet har man kunnat bevilja ackreditering i Europa på enhetliga villkor. Ackrediteringarna som nu beviljats gäller under hela den nya verksamhetsperioden inom Erasmus+ (2021–2027).

Bland de sökande fanns även nya Erasmus-aktörer

Ackrediteringsförfarandet har tillämpats redan länge inom högskolesektorn och sedan 2014 inom yrkesutbildningen. Under den nya programperioden tas ackrediteringsförfarandet också i bruk inom allmänbildande utbildning, vuxenutbildning och inom ungdomssektorn samt i allt högre utsträckning även inom yrkesutbildningen. Verksamhetsmodellen är alltså helt ny inom den allmänbildande utbildningen och vuxenutbildningen. Nytt för den allmänbildande utbildningen är också att elev- och studerandemobiliteten flyttas till mobilitetsfinansieringen (KA1) från de internationella partnerskapsprojekten (KA2).

– Vi är väldigt glada över att vi fått in så många ackrediteringsansökningar från den allmänbildande utbildningen och vuxenutbildningen under den här första ansökningsomgången. Kvaliteten på ansökningarna var också på en hög nivå, vilket även framgår av antalet beviljade ackrediteringar, gläder sig ledande sakkunnig Sirkka Säikkälä från Utbildningsstyrelsens internationaliseringstjänster för allmänbildande utbildning och vuxenutbildning. 

Även från yrkesutbildningen fick man in en stor mängd ansökningar, vilket visar på att det finns ett stort intresse för ackrediteringsförfarandet vid yrkesläroanstalterna. Bland de sökande fanns även läroanstalter som inte har tidigare eller endast ringa erfarenheter av mobilitet inom Erasmus+.

Erasmus+ -ackreditering är ett medlemskort till mobilitetsverksamheten inom Erasmus+

Erasmus+ - ackreditering är ett kvalitetssäkrat ”medlemskap i Erasmus+”: organisationer och konsortier bekräftar den operativa och strategiska långsiktigheten i sin verksamhet och förbinder sig till att följa Erasmus+ -programmets kvalitetsstandarder. Med hjälp av ackrediteringsprocessen kan man tillförlitligt på internationell nivå konstatera vilken kompetens och samarbetsförmåga det finns för den internationella verksamheten, vilket underlättar det internationella samarbetet i synnerhet med nya aktörer.

I samband med ansökan om ackreditering kunde man inte ännu ansöka om finansiering för mobilitetsperioder, utan organisationerna som fått ackreditering ska från och med våren 2021 på årlig basis lämna in sina finansieringansökningar i anslutning till Erasmus+ - programmets ansökningsomgångar. Med den beviljade ackrediteringen säkerställer organisationen eller konsortiet Erasmus+ -stöd för sin mobilitetsverksamhet under hela programperioden.

Ackreditering kan sökas årligen

Aktörerna inom allmänbildande utbildning, yrkesutbildning och vuxenutbildning kan årligen ansöka om ackreditering. Följande ansökningsomgång ordnas på hösten 2021. 

Aktörer som inte har ansökt om ackreditering kan i sin tur ansöka om kortvariga projekt och finansiering för elev-, studerande- och personalmobilitet. Projekten kan pågå i högst ett år. Med de kortvariga projekten uppmuntras även nya aktörer att pröva på mobilitetsverksamheten inom Erasmus+ -programmet.