Nyheter

Erfarenheter av den utvidgade läroplikten

Utbildning och examina Yrkesutbildning Utvidgandet av läroplikten
Vid Utbildningsstyrelsen följer man på många olika sätt upp hur reformen med den utvidgade läroplikten genomförs. För att förstå de olika effekterna av reformen är det viktigt att ta del av utbildningsanordnarnas erfarenheter av den utvidgade läroplikten. Yrkesinstitutet Spesias rektor Tiina Meriläinen och Seinäjoen koulutuskuntayhtymäs (Sedu) biträdande rektor Hellevi Lassila berättade i slutet av augusti i en intervju för denna artikel om hur genomförandet av den utvidgade läroplikten har kommit igång ur deras synvinkel.
Kuvituskuvassa opiskelijanuorukaiset seisovat koulun käytävällä

De studerande som för första gången omfattas av den utvidgade läroplikten inledde i höst sina studier på andra stadiet. Rektorn för yrkesinstitutet Spesia, Tiina Meriläinen, ser den utvidgade läroplikten som en positiv förändring och betonar betydelsen av jämlikhet.

– Alla behöver på lika grunder få åtminstone en utbildning på andra stadiet. På det sättet har alla över 18 år möjlighet att fortsätta vidare till fortsatta studier eller skaffa ett arbete, konstaterar Meriläinen.

Biträdande rektorn för utbildningssamkommunen Sedu, Hellevi Lassila, lyfter fram reformens effekter på arbetslivet.

– Det är fint om reformen bidrar till att färre personer kommer in på arbetsmarknaden utan examen eller med en halvfärdig examen, säger Lassila.

Det finns också orosmoment, eftersom det inte har funnits studieplatser att erbjuda alla läropliktiga, speciellt till dem som har behov av krävande särskilt stöd. Meriläinen hoppas att man inte glömmer dem som är i svagaste ställning då man främjar jämlikheten i utbildningen.

– Avgiftsfrihet på lika grunder för alla kan medföra att de som har mycket behov av stöd behandlas ojämlikt, konstaterar Meriläinen.

Lassila anmärker i sin tur på den snabba tidtabellen för reformen som har krävt att utbildningsanordnarna snabbt anpassar sig till förändringarna och utvecklar nya verksamhetsmodeller och planerar finansieringen. Lassila förhåller sig ändå positiv till situationen.

– Lagreformen är nu genomförd och vi har kavlat upp ärmarna för att börja genomföra reformen i praktiken.

Ansökan lyckades bra

Bägge utbildningsanordnarna anser att ansökan till utbildningen lyckades bra och de hade fler sökande än under tidigare år, vilket var att vänta på grund av reformen. Spesia kunde inte erbjuda en studieplats åt alla läropliktiga som sökte till utbildning. Vid Sedu fanns det studieplatser för alla sökande, men de var nödvändigtvis inte de sökandes förstahandsval. Alla läropliktiga som inte var säkra på vilken bransch man skulle välja hade möjlighet att börja i utbildning som handleder för yrkesutbildning (Valma) vid Sedu.

– På grund av coronapandemin hade slutförandet av studierna dragit ut på tiden för ett flertal studerande, vilket gjorde att det fanns färre lediga nybörjarplatser på hösten än under tidigare år, påpekar Meriläinen. Coronapandemin gjorde också att det inte var möjligt att på samma sätt som tidigare bekanta sig med läroanstalterna på andra stadiet. Det här får Lassila att fundera över i vilken mån situationen kan ha inverkat på valet av studier och att någon eventuellt valt fel bransch. 

– Hösten visar hur ansökan i verkligheten har lyckats, konstaterar Lassila.

Reformen bidrar till att det regionala samarbetet mellan kommunerna ökar och förutsätter också att man utvecklar nya verksamhetsmodeller inom olika nätverk. Lassila konstaterar att man vid Sedu tillsammans med kommunerna på samkommunens verksamhetsområde redan har fört diskussioner om de läropliktiga som blivit utan studieplats. De erbjuds en plats vid utbildning som handleder för yrkesutbildning (Valma).

Lassila konstaterar att utbildningen som handleder för examensutbildning (Hux-utbildning) i framtiden kommer att svara på behoven bland dessa läropliktiga:

– Vid Sedu genomförs Hux-utbildningen så att man därifrån direkt kan övergå till en examensinriktad utbildning så fort det finns en ledig studieplats och den studerande har tillräckliga färdigheter för det.

 

Verksamhetsmodellerna har kompletterats

Trots den snäva tidtabellen för reformen verkar utbildningsanordnarna ha klarat sig bra under den första hösten med den utvidgade läroplikten. Vid Sedu förberedde man sig för hösten bland annat genom att se över de administrativa processerna, precisera handledningsplanerna och informera om förändringarna.

 – Våra verksamhetsmodeller har i sin helhet varit bra sedan tidigare och fungerar bra även nu. Vi har endast gjort mindre preciseringar och uppdateringar, så att vi beaktat de nya lagstadgade skyldigheterna, konstaterar Lassila.

Inte heller vid Spesia har reformen medfört oöverkomligt med extra arbete.

– Studerandeantagningsprocessen och den personliga handledningen har varit väldigt noggrant planerade redan tidigare, så i det avseendet har det varit enkelt att förverkliga reformen i praktiken, berättar Meriläinen.

 

Frågor kring avgiftsfriheten och hur studieplatserna ska räcka till

Avgiftsfriheten har väckt en del frågor bland de studerande och vårdnadshavarna vid Sedu. Enligt läropliktslagen ska utbildningsanordnaren bedöma vilka arbetsredskap och material som är avgiftsfria för de läropliktiga. Lassila berättar att man vid Sedu skilt för varje utbildningsområde har bedömt vilka arbetsredskap och material som omfattas av avgiftsfriheten.

Något som oroar och förundrar vid Spesia är däremot att det finns få nybörjarplatser i förhållande till antalet läropliktiga.

– Det har varit svårt att berätta för de läropliktiga och för vårdnadshavarna att vi inte har nybörjarplatser för alla. Många har varit förundrade över det här, eftersom man har utgått från att alla ska garanteras en studieplats på samma sätt som i den grundläggande utbildningen, berättar Meriläinen.

Färre annullerade studieplatser än tidigare

Hösten har ändå börjat positivt för bägge utbildningsanordnarna.

– Jämfört med tidigare år är det färre studieplatser som har annullerats i år. Nästan alla har tagit emot den studieplats de erbjudits. De nya studerande vid läroanstalterna har varit ivriga att påbörja sina studier, berättar Meriläinen.

Även vid Sedu har hösten kommit igång i en positiv anda.

– När det gäller de studerande som har fått en studieplats så har reformen varit lyckad. För dem tar sig reformen uttryck i olika vardagliga saker, såsom avgiftsfria läromedel, säger Lassila.

 

Information om den utvidgade läroplikten

Läroplikten utvidgades i början av augusti 2021. I och med att läropliktsåldern höjdes till 18 år hade de läropliktiga i våras första gången skyldighet att söka antingen till utbildning på andra stadiet, till utbildning i övergångsskedet eller till folkhögskolornas utbildning som riktar sig till läropliktiga. Skyldigheten att söka till utbildning gällde alla som gick i årskurs nio våren 2021. Av dem som avslutade den grundläggande utbildningen på våren fick 99 procent i samband med vårens ansökningsprocess en studieplats vid utbildning efter den grundläggande utbildningen. Läroanstalterna kan ordna kontinuerliga ansökningar till ovan nämnda utbildningar, vilket innebär att många även har haft möjlighet att den vägen få en studieplats.  

I och med den utvidgade läroplikten utvidgas också avgiftsfriheten på andra stadiet. Före reformen har undervisningen och dagliga måltider vid läroanstalten varit avgiftsfria för de studerande. I och med reformen omfattar avgiftsfriheten också läroböcker som behövs för undervisningen samt arbetsredskap och arbetsdräkter samt andra arbetsmaterial. I avgiftsfriheten ingår även fem studentexamensprov och resor till och från läroanstalten på minst sju kilometer. I enskilda fall är även inkvarterings- och resekostnader avgiftsfria för de studerande. Avgiftsfriheten omfattar ändå inte sådana personliga redskap, såsom musikinstrument eller idrottsredskap, som den studerande också använder utanför undervisningen.