Nyheter

Grunderna för läroplanen för försöket med tvåårig förskoleundervisning har publicerats

Aktuellt Förskoleundervisning Utveckling av utbildningen
Utbildningsstyrelsen har publicerat grunderna för läroplanen för försöket med tvåårig förskoleundervisning. Grunderna som nu publiceras riktar sig till dem som deltar i försöket, det vill säga slumpmässigt utvalda kommuner och verksamhetsställen. Grunderna baserar sig på Grunderna för förskoleundervisningens läroplan (2014), men de har till behövliga delar bearbetas så att de lämpar sig för försöket. Undervisnings- och kulturministeriet genomför ett försök med tvåårig förskoleundervisning som inleds 1.8.2021. I försöket deltar även 5-åriga barn, till skillnad från den ettåriga förskoleundervisningen där barnen ofta är 6 år gamla. Försöket pågår fram till vårterminen 2024.
Kaksivuotisen esiopetuksen kokeilu

Den tvååriga förskoleundervisningen bygger på de nya grunderna för läroplanen för försöket. I grunderna för försöket med den tvååriga förskoleundervisningen fastställs målen för ordnandet av förskoleundervisningen och för undervisningen. I grunderna fäster man uppmärksamhet vid de yngre barnen som deltar i försöket. I grunderna för läroplanen för försöket betonas att man i pedagogiken utgår från barnet, leken och ett undersökande arbetssätt samt att man värnar om barnets välbefinnande.  För barnens kunnande fastställs inga mål, utan i den tvååriga förskoleundervisningen får varje barn lära sig i sin egen takt.

Utbildningsstyrelsen har utarbetat grunderna för läroplanen i samarbete med sakkunniga och forskare inom småbarnspedagogik. Grunderna har utarbetats så att verksamheten och undervisningen enligt läroplansgrunderna bildar en naturlig del av barnets lärstig från småbarnspedagogik till grundläggande utbildning.   

Möjligt att i undervisningen fördjupa sig i teman som intresserar barnen

Då förskoleundervisningen ordnas under två år får lärarna bättre möjligheter än tidigare att långsiktigt fokusera på aktiviteter och verksamhet som motsvarar förskoleundervisningens mål samt på att utveckla verksamheten. Även om den tvååriga förskoleundervisningen ger mera tid för verksamheten, har man i de nya grunderna inte i större omfattning lagt till flera mål för de olika lärområdena. Det här ansåg de sakkunniga som en viktig faktor i arbetet med grunderna.

Istället för nya innehåll har man möjlighet att i undervisningen fördjupa sig i teman som intresserar barnen. I grunderna för försöket betonas kraftigare än tidigare mångsidig kompetens som anknyter till en hållbar livsstil. Även målen för undervisningen som anknyter till barnens multilitteracitet och matematiska kunnande har betonats kraftigare i grunderna utgående från utvärderingar som Nationella centret för utbildningsutvärdering (NCU) har gjort. 

Försökskommunerna gör under våren upp egna läroplaner för försöket

Kommunerna som deltar i försöket gör upp egna, lokala läroplaner för försöket innan försöket inleds. I den lokala läroplanen för försöket ska man följa de riktlinjer som fastställts i grunderna, men det finns också utrymme för kommunerna att sätta sin egen prägel på verksamheten.

Utbildningsstyrelsen uppmuntrar försökskommunerna att aktivt utveckla verksamheten i enlighet med försökslagens natur. Förskoleundervisningen är en etablerad del av lärstigen och upplevs som högklassig och därför är det också ändamålsenligt att utveckla den vidare. Utbildningsstyrelsen stöder försökskommunerna genom att ordna gemensamma evenemang, fortbildningar och material på det sätt man gemensamt kommer överens om.

Utlåtanden om grunderna för den tvååriga förskoleundervisningen kunde ges i utlåtandetjänsten i november 2020. Vem som helst kunde lämna ett utlåtande, men begäran om respons riktades också specifikt till olika kommuner, universitet och flera sakkunnigorganisationer. Totalt 35 olika instanser gav ett utlåtande om grunderna. Responsen som lämnades in har haft en betydande roll i arbetet med grunderna för försöket.

Syftet med försöket är att stärka jämlikheten i utbildningen, utveckla förskoleundervisningens kvalitet och genomslag, utreda kontinuiteten mellan småbarnspedagogiken, förskoleundervisningen och nybörjarundervisningen samt utreda familjernas serviceval. Målet är också att få information om hur tvåårig förskoleundervisning påverkar barns förutsättningar för utveckling och lärande, sociala färdigheter och utvecklingen av en sund självkänsla.

Försöket med tvåårig förskoleundervisning
Undervisnings- och kulturministeriet genomför ett försök med tvåårig förskoleundervisning från augusti 2021 fram till slutet av maj 2024. Kommunerna som kommer att delta i försöket valdes i januari 2021. De försöksverksamhetsställen som i de utvalda kommunerna ska ordna tvåårig förskoleundervisning väljs senare.

Från och med augusti ordnas tvåårig förskoleundervisning i 105 kommuner. Utöver dessa kommuner har man valt försökskommuner som inte ordnar tvåårig förskoleundervisning, men som fungerar som kontrollkommuner.

Till försöket valdes i enlighet med försökslagen (1046/2020) genom slumpmässigt urval kommuner eller områden som består av kommuner. Försöksverksamhetsställena samt barnen i försöks- och kontrollgruppen bestäms senare i början av 2021.

Försöket gäller barn födda 2016 och 2017.

Försöket ger information som stöd för beslutsfattandet i arbetet med att utveckla övergångsskedena mellan småbarnspedagogiken, förskoleundervisningen och den grundläggande utbildningen.

Ytterligare information:

Undervisningsrådet Charlotta Rehn (svenskspråkig utbildning), fornamn.efternamn(at)oph.fi, +358 29 5331231
Undervisningsrådet Arja-Sisko Holappa, fornamn.efternamn(at)oph.fi, +358 29 5331371