Nyheter

I projektet Metsissä ja maailmalla gav man sig ut i skogen och världen för att se på nära håll

Erfarenheter Erasmus+ Erasmus+ Allmänbildande utbildningen
Lärdomarna från projektet Metsissä ja maailmalla har utnyttjats när man genomfört läroplanen vid samskolan Tervakosken yhteiskoulu i Tervakoski. I samband med projektet skapades också en mer positiv stämning i undervisningen och nya kopplingar mellan olika läroämnen hittades.
En person som läser en karta

Samskolan i Tervakoski, som har 250 elever, finns i Janakkala kommun i byn Tervakoski. Lärarna i samskolan började skissa upp ansökan för Erasmus+-projektet Metsissä ja maailmalla samtidigt som man i högstadierna planerade det praktiska genomförandet av de nya läroplanerna.

Lärarna i Tervakoski funderade på hur man ska svara på de krav som de nationella grunderna för läroplanen ställer på utvecklingen av elevernas omfattande kompetens, utnyttjandet av mångsidiga lärmiljöer och lärande som överskrider läroämnesgränserna.

– Vi funderade också på hur vi kan göra undervisningen mera internationell, säger Sanna Komonen, lektor i historia och samhällslära.

Dessutom efterlyste lärarna mer information om hur man kan använda mobilteknologi som en del av undervisningen.

När lärarna deltog i kurser i olika länder i Europa fick de dock bekräftat för sig att elever och lärare i Finland är föregångare i användningen av teknologi.

– Kurserna gav stärkande erfarenheter av det egna kunnandet. De gav perspektiv på den egna yrkesskickligheten, som ibland verkar drunkna i allt förändringsarbete, tillägger Komonen.

Samarbete som överskrider ämnesgrupper och internationella kontakter

Under projektet förde sex ämneslärare med sig kunnande om innovativa undervisningsmetoder och alternativa sätt att bygga lärarskap med sig hem i bagaget från sina studieresor.

– Till exempel i JOPO-klassen skapade läraren en studiehelhet som kombinerade olika läroämnen och som genomfördes som ett rollspel, säger Riikka Tarhala, timlärare i tyska och engelska.

Komonen och Tarhala berättar att projektet ledde till en mera positiv stämning i undervisningen. Man upptäckte nya kopplingar mellan olika läroämnen, som mellan samhällslära och geografi och huslig ekonomi och engelska.

– I år genomför vi i valfria ämnen en gemensam kurs i huslig ekonomi och engelska, säger Komonen.

För att skapa internationella kontakter utnyttjades utbytesstuderande vid det egna gymnasiet, kontakter som uppstått genom lärarnas fortbildning, eTwinning samt internationella gäster som hittats med hjälp av projektet Erasmus i skolan.

De internationella kontakterna upprätthölls i internationella klubbar, med videokontakter och på sociala medier. Eleverna hade också korrespondens med elever från andra länder.

Skolan en del av den omgivande bygemenskapen

Lärarna utnyttjade lärdomarna från fortbildningskurserna bland annat i den pjäs- och multimediaföreställning som ordnades under Finland 100 år-festen. Eleverna fick hålla föreställningen på kommunens biograf.

Till festen hörde en gemensam självständighetsmottagning för hela skolan och fyrverkeri som ordnats till glädje för bygemenskapen.

– Det var ett långsiktigt projekt som genomfördes av ett stort gäng, där lärare i olika ämnen samarbetade. Även lokala företag och aktörer inom tredje sektorn deltog, säger Tarhala.

Tack vare projektet började man vid Tervakosken yhteiskoulu se på den omgivande miljön med nya ögon. Under skollektionerna och byaevenemangen började man utnyttja mobilspel och funktionella studiesätt som gjorde det möjligt att lära sig genom att röra sig i naturen.

Dessutom ökade samarbetet mellan skolan och företagen i regionen.

– Bekanta vuxna ökar de ungas trygghetskänsla och om de unga känner sig som en del av bygemenskapen tar de också ett större ansvar för trivseln, säger Komonen.

Nytt projekt främjar alla elevers välbefinnande

Efter projektet Metsissä ja maailmalla gjordes en enkätundersökning, som visade att unga som också annars är intresserade och entusiastiska fick ut mycket av projektet. Men elever som redan till exempel led av utmattning gynnades inte i någon större utsträckning av projektet.

Nu pågår ett fortsättningsprojekt i skolan. Projektet heter Onnellinen yhteisö, parempi kouluarki.

– Det är ett gemensamt mobilitetsprojekt för lärare och elevvårdspersonal, vars mål är att öka alla elevers välbefinnande, säger Komonen.

Mobiliteterna har valts så att man med hjälp av dem kan stöda lärarnas arbetshälsa samt elevernas vardagskontroll, resiliensförmåga och kompisfärdigheter. Ämnena i fortbildningskurserna anknyter till utvecklingen av ledarskapskulturen, elevvårdsarbetet och utveckling av elevkårsverksamheten samt användningen av mindfullness- och avslappningsmetoder i skolmiljön.

– På grund av coronapandemin har mobiliteterna ännu inte kunnat genomföras, men vi har redan inlett till exempel läslektioner och lektioner för välbefinnande för alla klasser en gång i månaden, berättar Tervakoskis lärare.

Tips för dig som funderar på ett Erasmus+-projekt

  1. Börja planera projektet och ansökan i tid.
  2. Att göra en ansökan, dokumentera och rapportera kan till en början låta komplicerat och tidskrävande, men processen är värd besväret.
  3. Lita på din egen språkkunskap och kompetens. Den finländska språk- och yrkeskompetensen räcker väl.
  4. Bekanta dig noggrant med olika kursarrangörers utbud, fråga efter mer information och läs om tidigare deltagares erfarenheter, eftersom kursernas nivå och kvaliteten på arrangemangen varierar.
  5. Fundera på hur projektets mål kan kombineras med skolans övriga verksamhet. Försök också samarbeta med de lärare som inte deltar i mobiliteten.

Metsissä ja maailmalla

  • Projekttyp: Erasmus+ för allmänbildande utbildning, mobilitetsprojekt
  • Koordinator: Tervakosken yhteiskoulu/Janakkala kommun
  • Projekttid: 6/2017–5/2019
  • Partnerländer: Spanien, Italien, Cypern, Belgien, Grekland, Portugal och Tjeckien
  • Finansiering: 16 725 €

Skribent: Tiina Katriina Tikkanen