Nyheter

Inom Erasmus+ beviljades coronaunderstöd på nästan 5 miljoner euro till finländska organisationer

Aktuellt Grundläggande utbildning Gymnasieutbildning Yrkesutbildning Högskoleutbildning Vuxenutbildning Erasmus+ Erasmus+ Vuxenutbildningen Erasmus+ Yrkesutbildningen Erasmus+ Högskoleutbildningen Erasmus+ Ungdomssektorn Erasmus+ Allmänbildande utbildningen Coronaviruset
Finländska organisationer tilldelades totalt 4,7 miljoner euro i EU-finansiering för att stödja åtgärder som främjar återhämtningen från coronakrisen i samarbete med internationella samarbetspartner. Med en extra finansieringsomgång för strategiska partnerskapsprojekt inom programmet Erasmus+ understöddes sammanlagt 24 projekt som leds av finländska aktörer.
Covid19-teksti kolikkopinon päällä.

I hela Europa delade man ut Erasmus+ -programmets coronaunderstöd till ett belopp av sammanlagt 200 miljoner euro. Av denna summa hade Europeiska kommissionen allokerat 3,4 miljoner euro till Finland. Understödsbeloppet kompletterades ytterligare med medel som blivit över från inhiberade mobilitetsprojekt, och således fanns det mer finansiering att bevilja de finländska projekten under den extra ansökningsomgången än vad som ursprungligen planerats. Coronaunderstödet intresserade de finländska organisationerna i stor utsträckning och totalt 102 ansökningar om finansiering lämnades in.

De strategiska partnerskapsprojekten är en del av nyckelfunktionerna inom EU:s Erasmus+ -program och de får finansiering för samarbete som stödjer goda verksamhetsmodeller och utbyte av kunnande mellan de europeiska parterna, och även mellan medlemsländerna och partner från länder utanför Europa. Inom projekten har det också varit möjligt att ta fram till exempel undervisningsmaterial, utbildningshelheter eller metoder för att utveckla bland annat ungdomsarbetet.

Tyngdpunkterna för höstens extra ansökningsomgång var innovativa verksamhetssätt under den digitala tidsåldern samt utveckling av kunnande och främjande av delaktighet med hjälp av kreativitet och konst. 

Coronaunderstöd delades ut till alla utbildningsstadier och till ungdomssektorn

Fokusområdet innovativa verksamhetssätt under den digitala tidsåldern riktade sig till strategiska partnerskapsprojekt inom den allmänbildande utbildningen, yrkesutbildningen och högskoleutbildningen och har som mål att främja beredskapen för digital utbildning och stödja utvecklingen av lärarnas digitala kunnande. Sammanlagt 75 ansökningar lämnades in. Finansiering beviljades 14 projekt, av vilka 8 gällde högskolor, 3 yrkesutbildning och 3 allmänbildande utbildning.

Inom tyngdpunkten Utveckling av kunnande och främjande av delaktighet med hjälp av kreativitet och konst finansierades projekt som främjar tillkomsten av arbetsplatser, hållbar utveckling och social delaktighet med hjälp av konst. Finansieringen var avsedd för projekt inom den allmänbildande utbildningen och vuxenutbildningen samt ungdomssektorn. Sammanlagt 27 ansökningar lämnades in och 10 projekt fick finansiering. Av de finansierade projekten är 4 inom ungdomssektorn, 4 inom vuxenutbildningen och 2 inom den allmänbildande utbildningen. 

Teman med anknytning till digitalt lärande upplevs som aktuella 

Beslut om vilka projekt som ska finansieras fattas på nationell nivå i respektive land. För Finlands del fattades finansieringsbesluten av Erasmus+ -programmets nationella byrå vid Utbildningsstyrelsen och de baserade sig på utomstående sakkunnigas bedömningar. Verksamhetsperioden för de godkända projekten inleds mellan 1.3 och 30.6.2021.

Ledande sakkunnig Hannele Nevalampi från Utbildningsstyrelsen tror att den stora mängden ansökningar om finansiering tyder på att det på fältet just nu finns behov av att utveckla verksamhetssätten och modellerna samt lärarnas kompetens som berör digitalt lärande. Det handlar inte bara om coronatiden, även om den säkert för sin del har aktiverat aktörerna att reflektera över nya verksamhetssätt.

– Det kom in väldigt många bra ansökningar även om det fanns väldigt lite tid att förbereda dem, glädjer sig Nevalampi. Positivt är också att det bland de sökande fanns många nya aktörer som inte tidigare har ansökt om finansiering för strategiska partnerskapsprojekt. Dessvärre kunde finansiering endast beviljas en bråkdel av de sökande. 

Erasmus+ är Europeiska unionens utbildnings-, ungdoms- och idrottsprogram som understöder olika former av utlandsperioder, europeiskt samarbete och växelverkan mellan olika instanser. År 2021 inleddes en ny sjuårig programperiod inom Erasmus+. Den nya programperioden är ännu grönare, digitalare och mer engagerande än tidigare.

Mer information