Nyheter

Internationell verksamhet genomförs allt oftare virtuellt i läroanstalter på andra stadiet

Publikationer Gymnasieutbildning Yrkesutbildning Erasmus+ Yrkesutbildningen Erasmus+ Allmänbildande utbildningen Coronaviruset Internationalisering
En ny uppföljning som Utbildningsstyrelsen har gjort visar att den virtuella internationella verksamheten har ökat som förväntat i läroanstalterna på andra stadiet under coronapandemin. I läroanstalterna tror man att virtuell internationalisering kommer att vara en del av den internationella verksamheten även efter pandemin.
Deltagare på en virtuella möte på datorskärm

Yrkesläroanstalterna och gymnasierna fick svara på frågor om virtuell internationell verksamhet och därtill hörande kunnande redan hösten 2020, då pandemin hade pågått i ungefär ett drygt halvår. 

Enkäten genomfördes på nytt den här hösten och besvarades av 68 yrkesläroanstalter och 60 gymnasier, vilket är totalt 24 procent av alla läroanstalter. Svarsprocenten var nu lägre än i den första enkätundersökningen.

De ökade digitala färdigheterna skapar en grund för virtuell internationell verksamhet 

Före coronapandemin har internationell mobilitet bland studerande och personal varit den mest synliga internationella verksamheten vid läroanstalterna. På grund av pandemin avbröts i princip all fysisk mobilitet. Sedan våren 2020 har den internationella verksamheten nästan helt och hållet genomförts virtuellt, om verksamheten alls har fortsatt.

Enligt den senaste enkäten hade fler än hälften (54 %) av respondenterna prövat på virtuell internationell verksamhet. Därtill ansåg 8 procent att de hade mångsidiga erfarenheter av att genomföra internationell verksamhet virtuellt. Antalet läroanstalter som hade erfarenhet av virtuell internationalisering hade ökat med 20 procentenheter sedan den förra enkäten. Allt fler läroanstalter har gått vidare från planeringsskedet till att genomföra den virtuella verksamheten i praktiken.

På grund av distansundervisningen är både personalen och de studerande allt vanare vid att använda olika digitala verktyg, vilket har skapat en grund också för att genomföra internationell verksamhet digitalt. I enkäten syns den ökade erfarenheten i att tron på både de egna och på personalens digitala färdigheter har ökat en aning under årets gång. Nu uppskattade över hälften av respondenterna att de har goda digitala färdigheter medan nästan en femtedel ansåg att de har väldigt god digital kompetens. Nästan 70 procent av enkätdeltagarna ansåg att alla anställda vid läroanstalten har goda digitala färdigheter. De mest betydande framstegen verkar gälla användningen av digitala verktyg som behövs för att hålla virtuella möten.

Den virtuella internationella verksamheten tros fortsätta även efter pandemin

Enligt enkäten verkar det som att den virtuella verksamheten också i fortsättningen kommer att vara en del av internationaliseringen, även om den fysiska mobiliteten skulle återgå till samma nivå som före pandemin. I förhållande till den föregående enkäten hade allt fler läroanstalter nu planer på till exempel flerformsmobilitet, där en del av utlandsperioden genomförs hemifrån via fjärruppkoppling.

Enkätdeltagarna bedömde också att möjligheten att de studerande i allt högre grad kommer att bekanta sig med landet eller arbetsplatsen virtuellt, som en del av förberedelserna inför en utlandsperiod. De virtuella samarbetsformerna tros också fortsätta inom samarbets- och utvecklingsprojekt. Den virtuella verksamheten uppskattades även främja internationaliseringen på hemmaplan, vilket skulle innebära att den internationella verksamheten allt bättre och mer jämlikt skulle vara tillgänglig för alla.

Utmaningarna och fördelarna med virtuell internationell verksamhet är fortfarande desamma

I många frågor hade det inte skett några förändringar sedan den första enkätundersökningen. Till exempel betonades vikten av planering och de studerandes motivation på samma sätt som året innan. Även stödet från ledningen ansågs fortfarande vara en central faktor, eftersom den internationella verksamheten som genomförs virtuellt har visat sig kräva mycket arbetstid av personalen.

De centrala utmaningarna var även i denna enkät bristen på tid och motivation. Likaså lyfte man även nu fram de internationella samarbetsparternas svaga digitala färdigheter och ovilja att delta i virtuell verksamhet.

De positiva aspekterna av virtuell internationalisering ansågs i bägge enkätundersökningarna vara att den virtuella verksamheten är miljövänlig och att det finns mer jämlika möjligheter att delta.

Det är möjligt att erövra världen, skapa kontakter och utöva internationellt samarbete med arbetslivet även utan att resa.