Nyheter

Internationella utbildningar ger kompetens i främjande av hållbar utveckling

Erfarenheter Erasmus+ Erasmus+ Vuxenutbildningen
Målet med SKEY:s (Suomen kestävän elämäntavan yhteisöt ry) två år långa Erasmus+-projekt var att öka utbildarnas kompetens genom att delta i kurser på olika håll i Europa och att stöda utvecklingen av ett utbildarnätverk. Goda internationella erfarenheter har fått SKEY att engagera sig i nya internationella projekt.
Get på bordet

SKEY har som mål att främja en hållbar livsstil samt stöda ekobyar och andra gemenskaper som strävar efter en hållbar livsstil och ett miljövänligt liv. År 2013 ansökte SKEY om finansiering från Erasmus+-programmet för sitt projekt för ett utbildarnätverk för hållbar livsstil, Kestävän elämäntavan kouluttajaverkosto. Projektets mål var att stärka kompetensen hos SKEY:s utbildare och utveckla ett utbildarnätverk.

Projektet beviljades finansiering för två år. Med hjälp av finansieringen kunde 17 personer som engagerat sig i nätverkets verksamhet delta i mobilitetsperioder i kursform och jobbskugga runt om i Europa.

– Eftersom vårt mål är att främja hållbarhet, frågar vi alltid hur deltagarna tänker ta sig till sitt resmål och vi strävar efter att uppmuntra till resor på land, berättar Suvi Tiihonen, som är aktiv inom SKEY och arbetar med att uppdatera utbildarnätverket för hållbar livsstil.

Tiihonen upplever att lärdomarna från projektet för att främja en hållbar livsstil har varit så viktiga att det har varit värt resorna.

Omfattande lärande i en hållbar livsstil

Enligt SKEY omfattar en hållbar livsstil fyra olika aspekter: ekologisk, ekonomisk, social och världsbilden. Kärnan i den ekologiska hållbarheten är hur naturresurserna ska användas så att de stöder människans, naturens och hela planetens välbefinnande och mångfald. Den ekonomiska hållbarheten svarar på frågan om hur en gemenskaps ekonomi hålls i balans. Med socialt hållbar livsstil avses till exempel hur gemenskapen fattar beslut samt metoder för att stärka gemenskapen. Till världsbilden i en hållbar livsstil hör bland annat högtider som man firar i gemenskapen samt hur gemenskapen förhåller sig till olika åskådningar. 

I projektet Kestävän elämäntavan kouluttajaverkosto började man söka kunskap inom alla dessa delområden. De kurser som deltagarna deltog i under mobilitetsperioderna behandlade bland annat olika byggnadssätt, demokrati och hållbar bankverksamhet.

Mobilitetsperioderna ordnades i gemenskaper där man ger utbildning i en hållbar livsstil, såsom Findhorn i Skottland, Damanhur i Italien, ZEGG i Tyskland och Ecodharma i Spanien.

Projektet resulterade i ett utbildarnätverk

För att så många som möjligt ska få del av den kunskap man lärde sig under kurserna skapades ett utbildarnätverk. Genom nätverket strävar man efter att sprida lärdomarna. På SKEY:s webbplats finns en förteckning över deltagarna i mobilitetsperioderna och inom vilka regioner de erbjuder utbildning i hållbar livsstil. Den som är intresserad av utbildningarna kan kontakta utbildarna direkt.

Enligt SKEY har man dock en vid uppfattning av begreppet "utbildning" i utbildarnätverket. Med begreppet avses förutom utbildning i kursform även till exempel att man faciliterar grupper samt att man lär sig och utbildar med hjälp av talkon och annan verksamhet.

Enligt Tiihonen påverkade projektet inte bara organisationens kompetens utan också deltagarnas personliga liv positivt.

– Studieresan var en utsiktsplats i mitt liv. Med hjälp av den öppnades en hisnande utsikt över oändliga möjligheter, berättar Selma Kilpi i en video som publicerats för att fira Erasmusprogrammets 30-årsjubileum.

Kilpi tillbringade sin mobilitetsperiod i juli 2015 i Findhorns ekoby i Skottland och studerade där djupdemokrati. Under kursen erbjöd deltagarna varandra olika möjligheter att meditera och hitta ett inre lugn. Kilpi deltog i aktiviteterna och undervisade den internationella gruppen om diktverket Tulen synty genom poesisångmeditation. Detta förlöpte så bra att Kilpi efter sin mobilitetsperiod har åkt runt om i Finland och hållit flera workshoppar om poesisångmeditation.

Mer kompetens genom internationellt samarbete

Nu, fyra år efter att projektet avslutats, fungerar utbildarnätverket fortfarande. Enligt Tiihonen försöker man för närvarande samla ännu fler experter och synliggöra dold kompetens. Målet är också att lyfta fram organisationens roll som expert och förmedla information om en hållbar livsstil utanför organisationen och till nya aktörer som är intresserade av frågan.

SKEY:s internationella verksamhet upphörde inte efter att projektet avslutades. SKEY har skaffat lärdomar och kunskap från olika internationella projekt och konferenser, såsom Europeiska ekobynätverket GEN Europes årliga konferenser.

Det pågår också ett nytt Erasmus+-projekt där SKEY deltar. Community Learning Incubator Programme for Sustainability (CLIPS2) är ett strategiskt partnerskapsprojekt som förvaltas av GEN Europe och vars mål är att utbilda facilister och utveckla metoder för att stödja gemenskapsinitiativ för en hållbar livsstil.

Tack vare av sina goda internationella erfarenheter vill Tiihonen uppmuntra andra att delta i Erasmus+-projekt. Enligt henne är det inte så byråkratiskt och stelt att delta i projekten som man tror. Erasmus+ ger också goda ekonomiska möjligheter att delta i kurser av hög kvalitet.

– Projekten är processer som öppnar ögonen, gläder sig Tiihonen.

SKEY:s tips till dem som funderar på att delta i Erasmus+:

  • Kom med! Genom Erasmus +-projekten är det möjligt att utomlands skaffa sådan kompetens som ännu inte hittas i Finland, och därför kan projektet vara av stor betydelse till exempel när individer specialiserar sig på ett visst ämnesområde. 
  • Man behöver inte vara rädd för att söka. Den stereotypiska stämpeln som EU-projekten fått att de är invecklade stämmer inte, även om all ansökan i viss mån är förknippad med skriftligt arbete. 
  • Förtydliga målen. Att skriva en ansökan kan också hjälpa den sökande att behandla sina egna mål, behov och önskemål inför framtiden.

Kestävän elämäntavan kouluttajaverkosto (Utbildarnätverket för en hållbar livsstil)

  • Projekttyp: Erasmus+ för vuxenutbildning, mobilitetsprojekt
  • Koordinator: Suomen kestävän elämäntavan yhteisöt ry (SKEY)
  • Projekttid: 7/2014–6/2016
  • Partnerländer: för mobilitetsperioder bl.a. Skottland, Italien, Tyskland och Spanien
  • Finansiering: 30 839 €

Skribent: Alma Smolander