Nyheter

Internationellt kunnande blir en valbar del i alla yrkesinriktade grundexamina

Program Yrkesutbildning Erasmus+ Yrkesutbildningen Euroguidance Internationalisering Undervisning och handledning
”Att fungera i en internationell arbetsmiljö” är en ny valbar examensdel inom yrkesutbildningen. I studiehelheten förvärvar den studerande kunnande genom praktiskt arbete och lär sig också identifiera och beskriva sitt internationella kunnande. Den för alla grundexamina gemensamma examensdelen ger nya möjligheter i synnerhet för studerande inom branscher där internationalisering traditionellt inte har ingått i studierna.
Ung man i yrkesutbildning.

En yrkesinriktad grundexamen består av yrkesinriktade examensdelar och gemensamma examensdelar. I de gemensamma examensdelarna ingår från och med inkommande höst en valbar helhet, ”Att fungera i en internationell arbetsmiljö”, som förbereder de studerande för att arbeta i internationella arbetsmiljöer. Inom helheten lär sig den studerande också identifiera hurdant kunnande som behövs för att arbeta med internationella arbetsuppgifter och hen lär sig beskriva sitt internationella kunnande när hen söker arbete.

– Fältet har lyft fram behovet av den här studiehelheten. Även det finländska arbetslivet är internationellt, och det behövs studier som synliggör det här kunnandet. Många yrkesläroanstalter har hittills erbjudit internationella examensdelar som en lokal valbar examensdel, men nu ville man utarbeta en nationell, enhetlig examensdel som kan erbjudas alla, berättar Hanna Autere från Utbildningsstyrelsen som deltagit i beredningen av helheten. 

Undervisningsrådet Anna Sarpio tillägger att examensdelen kan tillämpas oberoende av bransch.

– Den nya helheten kan främja jämlikheten bland de studerande och ge möjligheter till internationalisering även inom branscher som traditionellt sett inte har haft en så stark koppling till internationell verksamhet. Sådana är till exempel en del branscher inom de tekniska områdena och inom hälsovård och välfärd.

Interaktionsfärdigheter och förståelse för arbetsmiljön

Examensdelen omfattar 15 kompetenspoäng. Den består av följande områden:

  •  Att förbereda sig för att arbeta med internationella arbetsuppgifter
  •  Interaktion i internationella nätverk
  • Att arbeta säkert och ansvarsfullt i en internationell miljö 
  • Att använda och dela det internationella kunnandet

– För helheten har inte fastställts några krav som gäller språkkunskaper men en av de främsta målsättningarna för examensdelen är att förbättra språkkunskaperna och kommunikationsfärdigheterna, berättar överingenjör Tomi Ahokas från Utbildningsstyrelsen. 

Övriga mål är till exempel att den studerande bekantar sig med arbetsmiljön, kulturen och samhället samt fungerar på ett etiskt och flexibelt sätt i enlighet med arbetsuppgifterna. 

– Även om internationellt kunnande är en stigande trend, är det inte ofta det internationella kunnandet identifieras och erkänns, säger Hanna Autere. 

Inom området ”Att använda och dela det internationella kunnandet” ska den studerande identifiera vilken betydelse kunnandet som hen förvärvat i internationella uppgifter har för den egna karriären. Den studerande lär sig dra nytta av de nätverk hen har skaffat genom internationella arbetsuppgifter när hen utvecklar sin karriär samt lär sig använda sitt internationella kunnande när hen söker arbete.

Förutsätter inte att den studerande reser utomlands

Internationalisering handlar inte enbart om mobilitet mellan olika länder, utan omfattar även internationalisering på hemmaplan, det vill säga att det internationella kunnandet förvärvas i hemlandet.  

– Utbildningsanordnarna har tydligt signalerat att de önskar att helheten skulle omfatta möjligheter till internationalisering på hemmaplan, eftersom det inte är möjligt för alla att resa utomlands. Det är möjligt att på många olika sätt arbeta med internationella arbetsuppgifter även i hemlandet. Tack vare digitala förbindelser har internationaliseringen på hemmaplan utvecklats mycket under coronatiden, och allt fler har möjlighet att delta, berättar Autere.

Sari Turunen-Zwinger som ansvarar för Utbildningsstyrelsens internationaliseringstjänster för yrkesutbildningen berättar att examensdelen också betjänar mobilitetsperioder inom Erasmus+.

– Vi uppmuntrar utbildningsanordnarna att från och med nästa år utnyttja den nya examensdelen inom programmet Erasmus+ och i internationaliseringen på hemmaplan. Vi är glada över att examensdelen också lämpar sig för internationellt arbete som genomförs i hemlandet och på det sättet stöder genomförandet av internationell verksamhet i yrkesutbildningen.

Ytterligare information:
Överingenjör Tomi Ahokas, tomi.ahokas(at)oph.fi
Undervisningsrådet Hanna Autere, hanna.autere(at)oph.fi
Undervisningsrådet Anna Sarpio, anna.sarpio(at)oph.fi
Ledande sakkunnig (Erasmus+ för yrkesläroanstalter) Sari Turunen-Zwinger, sari.turunen-zwinger(at)oph.fi