Nyheter

Med mjuka värderingar mot en bättre framtid

Erfarenheter Erasmus+ Erasmus+ Allmänbildande utbildningen
En viktig utgångspunkt för projektet From ME to WE var att stärka solidariteten. Genom att stöda mjuka värden förbättrades de ungas självkänsla och lärarnas egenmakt samtidigt som bildandet av nätverk främjades.
Gruppfoto utomhus på vintern

Projektet From ME to WE koordinerades av det finska gymnasiet i Jakobstad, Pietarsaaren lukio, som har över tio års erfarenhet av Erasmus+-projekt.

Projektets koordinator Tiina Stara, lektor i modersmål och litteratur, berättar att man tack vare det tidigare internationella samarbetet hade kontakter med ett par bekanta skolor. Genom gemensamma nätverk hittade man partner som på ett bra sätt kompletterade From ME to WE-gruppen.

– Vi följde tillsammans med i den sociala debatten efter den då aktuella flyktingvågen, där ett av Europeiska unionens viktiga grundläggande värden, solidaritet, ofta glömdes bort.

Dessutom oroade sig lärarna över den ökande dåliga självkänslan bland ungdomarna.

– Samtidigt ökade arbetsbelastningen på oss lärare, tillägger Stara.

En välmående individ hjälper andra

Innan coronapandemin slog till hann man inom projektet From ME to WE genomföra sju ungefär en vecka långa besök vid läroanstalter i olika länder. I besöken deltog sammanlagt 180 elever och lärare från olika skolor.

Syftet med projektet var att åstadkomma en förändring genom att betona mjuka värden. Därför stod bland annat egenmakt, nätverkande och fokus på det positiva i centrum.

Man fördjupade sig i mjuka värden på olika nivåer.

– Bland lärarna skapade vi internationella nätverk för inspiration och ordnade rundabordssamtal. I samtalen deltog elever, lärare, rektorer och skoldirektörer.

Eleverna genomförde parvist ett fotoprojekt om egenmakt, där den ena var fotograf och den andra huvudperson i verket. Fotografens uppgift var till exempel att fundera på vilka saker som var unika hos den som fotograferades. Den som fotograferades fick i sin tur fundera på vilka sidor av sig själv hen ville lyfta fram. Sedan bytte man roller.

Med hjälp av videorna Against bullying–stopmotion behandlade lärarna och eleverna mobbning tillsammans. Eleverna spelade själva in videon och delade dem med andra på projektets webbplats. Dessutom skrev eleverna blogginlägg om mjuka värden på projektets webbplats.

– Vi ordnade också ett välgörenhetsprojekt i samarbete med lokala företag, berättar Stara.

Bättre på att sätta ord på mjuka värden

Vårdnadshavarna engagerades i projektet bland annat genom att man skickade hem en enkät, där föräldrarna ombads berätta om sina barns styrkor.

93 procent av föräldrarna till de barn som deltog i projektet ansåg att deras barns självkänsla hade stärkts. Nästan alla respondenter ansåg att det egna barnets allmänna kulturkännedom hade ökat tack vare projektet.

Elevernas färdigheter att uppträda, organisationsförmåga, digitala färdigheter och språkkunskaper stärktes. I takt med att färdigheterna stärktes började eleverna när projektet fortskred sköta allt mer på eget initiativ.

– Det var riktigt världsvana resenärer som vi fick tillbaka hit till Jakobstad efter resorna.

Projektkoordinatorn tackar de deltagande lärarnas goda arbetsmotivation för att uppnå målen.

– Vi är numera bättre på att sätta ord på mjuka värden och deras betydelse och att inkludera dem i undervisningen i alla ämnen. I och med projektet har det blivit naturligt att vi i vår skola koncentrerar oss på de studerandes och lärarnas styrkor, ser det som är bra.

Bland annat på detta sätt gynnade projektet alla elever i skolan, inte bara dem som deltog i utlandsperioderna. Projektet ökade också samarbetet bland eleverna, mellan lärarna samt mellan lärarna och eleverna.

– Rektorerna och skoldirektörerna å sin sida fick se hur viktigt det internationella samarbetet är i dagens skola, tillägger Stara.

Numera firas till exempel Europadagen i Pietarsaaren lukio och eleverna värnar om de internationella vänskapsrelationer som uppstod under projektet.

Projektkoordinatorns tips för dig som funderar på ett Erasmus+-projekt

  1. Planera projektets värderingar så att de är starka och mångsidiga.
  2. Skapa en stark gruppsammanhållning bland de elever som deltar i projektet.
  3. Gör upp dokumentet "How to handle conflict situation" på förhand.
  4. Skriv ner alla beslut.
  5. Säg bra respons högt, uppmuntra och stöd.

From ME to WE - Networks for Empowering Teachers and Students

  • Projekttyp: Erasmus+ för allmänbildande utbildning, strategiskt partnerskapsprojekt
  • Koordinator: Pietarsaaren lukio
  • Projekttid: 9/2017–8/2020
  • Partnerländer: Spanien, Kroatien, Polen, Italien och Tyskland
  • Finansiering: 169 664 €

Skribent: Tiina Katriina Tikkanen