Nyheter

Nationell läskunnighetsstrategi ska stärka arbetet för att främja läskunnighet

Aktuellt Yrkesutbildning Gymnasieutbildning Grundläggande utbildning Småbarnspedagogik Läsrörelsen
I arbetet med att utarbeta en nationell läskunnighetsstrategi beaktas utöver barn och unga även elever och studerande i alla åldrar. Målet är att finna modeller för att främja läskunnigheten på nationell, regional och lokal nivå. Arbetet koordineras av Läsrörelsen vid Utbildningsstyrelsen och strategin färdigställs i slutet av år 2021.
Lukuliike

Syftet med den nationella läskunnighetsstrategin är att det läskunnighetsfrämjande arbetet vidgas från att fokusera på utvecklingen av barns och ungas läskunnighet till att även utveckla läskunnigheten hos personer i alla åldrar. I strategin ingår också åtgärder på region- och kommunnivå, med vilka man främjar de lokala strukturerna som stöder läskunnighet, såsom digitala tjänster och tillgången till bibliotekstjänster.

Läskunnighetsstrategin breddar och preciserar de riktlinjer som Läskunnighetsforum har fastställt och som har utgjort utgångspunkten för Läsrörelsens läskunnighetsfrämjande arbete sedan år 2019. Målsättningen har varit att öka läsintresset hos barn och unga, stödja uppväxtgemenskaperna i det läsfrämjande arbetet och stärka de yrkesverksammas kunnande i samarbete med olika aktörer som arbetar med läskunnighet. Ytterligare en viktig riktlinje är att skapa strukturer som främjar läsning på nationell, regional och lokal nivå.  

Det läskunnighetsfrämjande arbetet har understötts med statsunderstöd som beviljats för att stödja läskunnigheten bland barn, unga och vuxna, samt med ett pilotförsök inom den grundläggande utbildningen (Läsrörelsen i skolan). Läsrörelsen har också startat upp arbetet inom nätverket En läsande kommun, där totalt 170 kommuner deltar.

Strategin utarbetas i brett samarbete

Utbildningsstyrelsen har tillsatt en styrgrupp och en projektgrupp för arbetet med den nationella läskunnighetsstrategin år 2021. I samband med utarbetandet av läskunnighetsstrategin kommer man att höra sakkunniga vid olika instanser samt barn och unga.
 
Som ordförande för styrgruppen har Utbildningsstyrelsen utsett statssekreterare Minna Kelhä från undervisnings- och kulturministeriet och som vice ordförande Juhana Lassila från Suomen kulttuurirahasto. Sekreterare i styrgruppen är undervisningsrådet Kati Costiander och Läsrörelsens koordinatorer Pia Lumme och Belinda Kardén från Utbildningsstyrelsen. Ordförande för projektgruppen är Ilmi Villacís från Läscentrum. Se listan över medlemmarna i styrgruppen och projektgruppen på Läsrörelsens webbplats.

Ett inledande seminarium för arbetet med den nationella läskunnighetsstrategin ordnas med digitala förbindelser den 28 januari klockan 9–12. Webbinariet går på finska och är öppet för alla. Under förmiddagen presenteras Läsrörelsens riktlinjer för det läsfrämjande arbetet ur olika perspektiv och deltagarna har möjlighet att framföra sina hälsningar till styr- och projektgrupperna som arbetar med läskunnighetsstrategin.

Ytterligare information:

Pia Lumme, Läsrörelsens koordinatori, 029 533 1809
Belinda Kardén, Läsrörelsens koordinator (sve), 029 533 1827

fornamn.efternamn [at] oph.fi