Nyheter

Ny rapport om goda modeller för akademiska partnerskap som främjar globalt ansvar

Utveckling Högskoleutbildning Internationalisering
Inom Utbildningsstyrelsens och universitetens nätverk för utvecklingssamarbete UniPID har man sammanställt en ny rapport, “Benchmarking study: Responsible Funding programmes for Global South partnerships in higher education and research”. I rapporten presenteras och analyseras referensländernas goda modeller för att stödja akademiska partnerskap som främjar globalt ansvar.
Karttapallo

I utredningen har man granskat flera än 30 program vid 12 olika organisationer i Belgien, Tyskland, Nederländerna, Norge och Sverige. I rapporten analyseras instrument både för att stärka forskningssamarbetet och -kapaciteten samt för att stärka högskolesamarbetet. Utredningen tar också fasta på stödprogram för mobilitet och stipendiesystem. I rapporten lyfter man fram inspirerande exempel från olika program och resultaten ger ett brett utbud av goda modeller och trender som har delats in i fyra teman som bör beaktas vid programplaneringen:

  • politisk koherens, gemensam finansiering och nationell koordinering
  • val av samarbetsländer, utarbetande av behovsbaserade samarbetsstrategier och ömsesidighet
  • programfunktioner, fokus och omfattning
  • stärkande av hållbarheten, genomslagskraften och det sektorsövergripande samarbetet

Analyserna av referensländerna genomfördes på uppdrag av undervisnings- och kulturministeriets finansieringsprogram för globalt ansvar och fokus låg på program som kan erbjuda benchmarking och inspiration som stöd för utvecklingen av kommande finansieringsinitiativ. Resultatet av rapporten kan även användas för planeringen av andra finansieringsprogram som strävar efter akademiskt samarbete som främjar globalt ansvar, både i Finland och internationellt.