Meddelanden

Nya bedömningskriterier utarbetas för läsårsbedömningen i årskurs sex – med hjälp av preciseringarna ska eleverna bättre än tidigare kunna få stöd och handledning i rätt tid

Aktuellt Grundläggande utbildning Lärare och pedagogisk personal Bedömning av kunnande
Utbildningsstyrelsen förnyar kriterierna för bedömningen av elevernas lärande och kunnande i slutet av årskurs sex i den grundläggande utbildningen. Syftet med preciseringarna är att öka likabehandlingen av eleverna och göra bedömningen mer rättvis.
Oppilaita luokassa

Utbildningsstyrelsen fortsätter utveckla bedömningen av elevens lärande och kunnande. Nästa steg är att man för bedömningen som ges i slutet av årskurs sex utarbetar kunskapskrav för vitsorden 5, 7 och 9 i alla läroämnen. På samma gång preciseras också de befintliga kunskapskraven för vitsordet 8. Kunskapskraven beskriver vad en elev ska kunna för att få ett specifikt vitsord i ett läroämne.

Det finns flera orsaker till att bedömningskriterier nu utarbetas för läsårsbedömningen i årskurs sex. Såväl lärare som vårdnadshavare har önskat att man skulle få mer detaljerad information om elevens kunskaper i olika läroämnen redan före slutbedömningen som ges då den grundläggande utbildningen avslutas. Med förnyelsen säkerställs också att överväganden som berör elevens behov av stöd och handledning grundar sig på enhetliga kriterier i hela Finland.

En elev kan på olika sätt få stöd för sitt lärande i den grundläggande utbildningen. Eleven har till exempel rätt att enligt sina behov få individuellt stöd för lärandet och skolgången. Om en elev trots stödet som ges inte verkar uppnå den kunskapsnivå som krävs för att få vitsordet fem, kan lärokursen individualiseras för eleven. Det innebär att elevens prestationer i ett eller flera läroämnen bedöms i relation till de individuella mål som fastställts för eleven.

– Eleverna och vårdnadshavarna kommer i fortsättningen att få mer detaljerad information om elevens kunnande under studiernas gång, för att man bättre och i rätt tid ska kunna stödja och handleda eleven. Utgångspunkten för arbetet med att utveckla bedömningen är att bedömningen ska bli tydligare och mer likvärdig och att lärarna ska få verktyg för att genomföra bedömningen, säger undervisningsrådet Tiina Luomanen.

Stöd för bedömningen i ett övergångsskede

Enligt timfördelningen som fastställts i statsrådets förordning delas den grundläggande utbildningen in i helheter bestående av årskurserna 1–2, 3–6 och 7–9. Anordnarna av grundläggande utbildning kan i den lokala timfördelningen närmare besluta hur timantalet i olika läroämnen fördelas mellan årskurserna i de olika helheterna.

– Ett övergångsskede, såsom slutet av årskurs sex, är ett naturligt tillfälle att kontrollera att eleverna i Finland bedöms enligt likvärdiga principer, samtidigt som det också är tekniskt möjligt, eftersom undervisningen är i samma skede i alla skolor, berättar undervisningsrådet Marjo Rissanen.

En del av en längre utvecklingsprocess

Utbildningsstyrelsen har förnyat bedömningen i den grundläggande utbildningen sedan år 2018. I grunderna för läroplanen för den grundläggande utbildningen föreskrivs om principerna för bedömningen i skolan.

I augusti 2021 tog skolorna i bruk de nya bedömningskriterierna för slutbedömningen. Kriterierna beskriver hur eleven har uppnått målen för de olika läroämnena under den grundläggande utbildningens gång. De nya bedömningskriterierna ska första gången tillämpas våren 2022 i slutbedömningen för eleverna i årskurs nio.

Därtill har riktlinjerna för bedömningen preciserats år 2020. I och med de nya riktlinjerna ska sifferbedömningen inledas i alla skolor senast i årskurs fyra. Tidigare har sifferbedömningen inletts senast i årskurs åtta.

– Även om kunskapskraven fokuserar på siffervitsord, är det bra att komma ihåg att den verbala responsen som ges under läsårets gång har en väldigt viktig roll i handledningen av eleverna i alla årskurser, säger Rissanen.

Arbetet med bedömningskriterierna fortskrider i samarbete

Kriterierna för läsårsbedömningen i årskurs sex utarbetas i samarbete med sakkunniga, lärare och intressegrupper. Kriteriearbetet kommer igång på allvar i december 2021, då lärarna som anmält att de deltar i utvecklingsarbetet börjar utarbeta kriterierna i läroämnesspecifika arbetsgrupper.

Utkastet till kunskapskrav för de olika vitsorden beräknas vara klart sommaren 2022 och kommer i början av hösten 2022 att finnas i Utlåtandetjänsten där det kan kommenteras. Avsikten är att de nya bedömningskriterierna ska tas i bruk i skolorna i början av höstterminen 2023.

Utbildningsstyrelsen har diskuterat med intressegrupperna om det finns behov av att som stöd för bedömningen av elevens kunnande i övergångsskedet mellan årskurserna två och tre utarbeta beskrivningar till exempel av kunskaper som krävs för en godkänd prestation eller av tillräckliga kunskaper. Utbildningsstyrelsen kommer att under inkommande år börja förbereda arbetet med att precisera läsårsbedömningen i årskurs två i den grundläggande utbildningen. Vi informerar mer under våren 2022.

Ytterligare information (e-postadresserna har formen fornamn.efternamn [at] oph.fi)

  • Undervisningsrådet Maj-Len Engelholm (svenskspråkig utbildning) tfn +358 29 533 1601
  • Undervisningsrådet Marjo Rissanen, tfn +358 29 533 1776
  • Undervisningsrådet Tiina Luomanen, tfn +358 29 533 1080