Meddelanden

Nya studerande har valts till yrkesutbildning, gymnasieutbildning och handledande utbildningar efter grundläggande utbildning

Aktuellt Gymnasieutbildning Yrkesutbildning Utvidgandet av läroplikten Antagning av studerande
I vårens ansökningar var antalet sökande till utbildningar efter grundläggande utbildning 78 297, varav 69 490 fick studieplats. Av dem som gick ut den grundläggande utbildningen sökte 99 % till utbildning. Av dem fick 95 % studieplats.
Tytöt halaavat käytävällä

Samtliga riksomfattande ansökningar till utbildningar efter grundläggande utbildning ordnades i år för första gången samtidigt. En ansökningsskyldighet trädde i kraft i och med utvidgandet av läropliktsåldern till 18 år. Det innebär att en läropliktig elev innan hen går ut nionde klassen har skyldighet att söka till utbildning på andra stadiet, handledande utbildning eller annan utbildning som riktas till läropliktiga. Skyldigheten att söka till andra stadiet berör i år unga som från och med våren 2021 går på nionde klassen (i huvudsak födda år 2005). 

Om en elev som avslutar den grundläggande utbildningen blir utan studieplats, ger elev- och studiehandledarna vid grundskolorna stöd och handledning i att hitta en lämplig studieplats under sommaren. Om en läropliktig fortfarande efter det blir utan studieplats överförs handlednings- och tillsynsansvaret till den läropliktiges boendekommun.

65 970 fick studieplats inom yrkesutbildning eller gymnasieutbildning

I vårens gemensamma ansökan till yrkes- och gymnasieutbildning fanns 74 490 sökande, varav omkring 89 % eller 65 970 fick studieplats. Antalet som sökte i första hand till yrkesutbildning var 39 310, varav 33 690 fick studieplats. Till gymnasieutbildning sökte i vår 35 130 sökande. Av de sökande fick 32 270 studieplats. Till svenskspråkiga utbildningar antogs i år 3 300 nya studerande.

Antalet sökande som gick ut den grundläggande utbildningen var 59 800, varav 55 630 fick studieplats. Antalet svenskspråkiga som går ut grundläggande utbildning är 3 407. Av dem fick 3 061 studieplats inom någon av de tre ansökningarna. 

I gemensam ansökan godkändes 24 430 (44 %) till yrkesutbildning och 31 220 (56 %) till gymnasieutbildning. Till svenskspråkig yrkesutbildning godkändes 1 229 sökande och till gymnasieutbildning 2 074 sökande. Fördelningen av godkända till yrkes- och gymnasieutbildningen var i stort densamma som i fjol. 

Vid specialyrkesläroanstalter fick 2 020 studieplats, inom handledande utbildningar efter grundläggande utbildning 4 190

I ansökan till specialyrkesläroanstalter ingick yrkesutbildningar som ordnas med krävande särskilt stöd, dvs. yrkesinriktade grundexamina, utbildning som handleder för yrkesutbildning och utbildning som handleder för arbete och ett självständigt liv. I ansökan till specialyrkesläroanstalterna deltog cirka 3 660 sökande, varav 2 020 fick studieplats. Till svenskspråkig utbildning antogs cirka 50 sökande.

I ansökan till handledande utbildningar efter grundläggande utbildning ingick tionde klasser, utbildning som handleder för yrkesutbildning och utbildning som förbereder invandrare för gymnasieutbildning. I ansökan deltog 5 100 sökande, varav 4 190 fick studieplats. Till svenskspråkig utbildning antogs cirka 150 sökande.

Sökande får antagningsresultaten via e-post eller brevpost

Antagningsresultaten för samtliga tre ansökningar publiceras tidigast 17.6. Sökande som angett sin e-postadress får ett e-postmeddelande med antagningsresultatet och en länk via vilken de kan ta emot studieplatsen. Sökande som inte angett en e-postadress får resultatet per vanligt brev. De som blivit utan studieplats får information om antagningsresultatet och andra möjligheter att få en studieplats både per e-post och per vanligt brev.

De som antas bör senast 1.7 ta emot sin studieplats. Läroanstalterna ger närmare anvisningar om mottagande av studieplatsen.

Ansökan till lediga studieplatser är i gång

Det är ännu möjligt för den som blev utan studieplats att bli antagen från reservplats under sommaren. Förutom det kan läroanstalterna ordna kontinuerlig ansökan bland annat för att fylla lediga platser i den egentliga ansökan. De läropliktiga kan dessutom söka till exempel till folkhögskolornas långa linjer inklusive utbildning inom fritt bildningsarbete som riktas till läropliktiga. Mer information om lediga studieplatser och ansökningsanvisningar hittas på läroanstalternas webbsidor, i Studieinfo.fi eller på folkhogskolor.fi. 

Mer information

Producent Regina Westermark, tfn 029 533 1289, regina.westermark [at] oph.fi