Nyheter

Programmet HEI ICI har lyckats väl med att stärka högskoleundervisningen i länder under utveckling

Aktuellt Högskoleutbildning HEI ICI
Under programperioden 2017–2020 förnyades nästan 30 examensprogram och fler än 50 olika kurser. Det mest centrala resultatet av högskolornas samarbete var att kvaliteten på utbildningen förbättrades i partnerländernas högskolor.
Korkeakouluopiskelijoita keskustelee pöydän ääressä

Programmet för utvecklingssamarbete inom högskoleutbildningen HEI ICI (Higher Education Institutions Institutional Cooperation Instrument) stöder samarbetsprojekt mellan finländska högskolor och högskolor i länder under utveckling. Programmet strävar efter att stärka och utveckla högskoleutbildningen och erbjuder högskolor möjlighet att delta i arbetet med att stärka utbildningssektorn i länder som är under utveckling.

Åren 2017–2020 fick programmet HEI ICI 12 miljoner euro i finansiering. Med hjälp av finansieringen genomfördes 20 projekt i 16 länder. Inom projekten främjades i synnerhet kvaliteten på högskoleutbildningen i länder under utveckling. Därtill främjandes de pedagogiska färdigheterna, högskoleutbildningens kontakter till arbetslivet och de studerandes möjligheter att delta i högskoleutbildning.

De mest väsentliga resultaten av arbetet under programperioden var att kvaliteten på högskoleutbildningen förbättrades i partnerländerna i Afrika, Asien och Latinamerika. Under programperioden utvecklade och förnyade de finländska och partnerländernas högskolor tillsammans nästan 30 olika examensprogram och över 50 enskilda kurser inom olika vetenskapsområden. Dessa program och kurser godkändes officiellt som en del av studieutbudet vid partnerländernas högskolor.

Examensprogram och kurser som utvecklats inom programmet HEI ICI
Utbildningar och evenemang inom HEI ICI -projekt

I utbildningarna som ordnades inom ramen för projekten strävade man efter att utveckla lärarnas metodiska och pedagogiska färdigheter, särskilt med fokus på innovativa och studerandecentrerade undervisningsmetoder. Många projekt arbetade också för att stärka forskningskapaciteten. Under programperiodens gång publicerade högskolornas aktörer fler än 100 forskningsartiklar i anslutning till
HEI ICI-projekten.

Projektsamarbete ger bättre tillgång till utbildning och kunskap

Tack vare virtuella undervisningsmetoder och digitala lärmiljöer har allt fler studerande möjlighet att delta i högskoleutbildning. Inom HEI ICI-projekten förbättrade man nätförbindelserna vid högskolorna i länder under utveckling. Man utvecklade också digitala redskap för virtuellt lärande och förbättrade tillgången till forskningsbaserad information. I och med att nya virtuella redskap tas i bruk satsade projekten på fortbildning av personalen och på gemensamt utvecklingsarbete. På grund av coronapandemin blev det inom alla projekt aktuellt att utveckla virtuella metoder.

Inom projekten utvecklades också de studerandes arbetslivsfärdigheter tillsammans med företag och medborgarorganisationer. Därtill förbättrades kontakterna mellan högskolorna och företagsvärlden till exempel genom att inkludera tvärvetenskaplig och innovativ inkubatorverksamhet som en del av studieprogrammen. I flera projekt låg fokus för utvecklingen av undervisningsmetoderna på utmaningar i det omgivande samhället, såsom att anpassa sig till klimatförändringen eller att förbättra jämställdheten mellan könen. De studerande försökte tillsammans med lokala företag och organisationer finna lösningar på dessa utmaningar.

Programmets projekt har haft effekter på nationell nivå i partnerländerna

Även om programmet HEI ICI i första hand stöder samarbetet mellan högskolor, har de flesta program åstadkommit effekter även på nationell nivå. Projektet i Etiopien, TECIP (Teacher Educators in Higher Education as Catalysts for Inclusive Practices in Technical and Vocational Education), fokuserade på att utveckla inklusionen i yrkeslärarutbildningen och lyckades tack vare sitt aktuella tema även påverka den nationella reformen av yrkeslärarutbildningen i Etiopien. Projektet lyfte också fram vikten av inklusion för beslutsfattarna. 

I Tanzaniet satte projektet GeoICT (Geospatial and ICT capacities in Tanzanian Higher Education Institutions) igång en förändring inom geoinformatiken genom att man vid fyra olika högskolor utvecklade och förnyade studieprogram och förbättrade personalens och de studerandes kunnande. Projektet inspirerade även andra högskolor och nu har också fler högskolor i Tanzaniet påbörjat arbetet med att förnya studierna bland annat för att förbättra kontakterna till arbetslivet.

Den nya programperioden stöder digitaliseringen inom högskoleutbildningen i länder under utveckling

Programmet HEI ICI fortsätter med en ny programperiod åren 2020–2024. Under programperioden utvecklas särskilt de studerandes tillgång till högskoleutbildning och digitaliseringen inom högskoleutbildningen genom att man tar fram digitala lärmiljöer, stärker lärarnas pedagogiska färdigheter för digital undervisning och utvecklar plattformar för distansstudier.

Utrikesministeriet finansierar programmet ur Finlands medel för utvecklingssamarbete och Utbildningsstyrelsen fungerar som programmets administratör.