Nyheter

Särskilt bra arbetstagare

Utbildning och examina Utveckling av utbildningen Läromedel
Projektet för att främja yrkesinriktad specialundervisning (projektets namn på finska VET – vaativaa, erityistä ja tunnettua ammatillista erityisopetusta) har haft som mål att inverka på uppfattningarna om yrkesinriktad specialundervisning och krävande särskilt stöd inom yrkesutbildningen. Projektet strävade efter att främja bilden av yrkesinriktad specialundervisning och yrkesutbildning med krävande särskilt stöd som undervisning och utbildning som ger kompetenta och motiverade arbetstagare. Projektet hör till Utbildningsstyrelsens utvecklingsprojekt som har strävat efter att på nationell nivå stödja kommunikationen för att främja yrkesutbildningens image och inflytande. Det så kallade VET-projektet genomfördes år 2020 av specialyrkesläroanstalternas nätverk AMEO, och koordinerades av Yrkesinstitutet Luovi.

Inom projektet producerades en serie videor under namnet ”Speciellt bra arbetstagare”, där man får träffa flera kompetenta arbetstagare och veta mer om deras olika vägar in i yrkeslivet. I videorna får man höra caféanställda Elvis, restaurangchefen Tytti, fastighetsskötaren Victoria och lagerarbetaren Miika. Videorna tar också fasta på kunnandet hos särskilt bra arbetstagare och deras positiva roll ur arbetsgivarens synvinkel. Som Miika säger det: ”Hälsningar till företagen att det lönar sig att anställa olika människor som det finns av i världen.”

För att stödja kommunikation som främjar yrkesutbildningens image och inflytande utarbetades också faktabaserat presentationsmaterial i form av infografik. I materialet lyfte man fram statistisk information om yrkesutbildning som ordnas med krävande särskilt stöd och om sysselsättningsläget för de utexaminerade.

Utgångspunkten var att producera materialen i tillgängligt format och på finska och svenska. För att producera videorna i tillgängligt format, till exempel syntolkning, krävdes lite övning av arbetsgruppen. I frågorna som berörde materialets tillgänglighet fick projektet stöd av samarbetspartnern Kuulu Oy.

Projektets material spreds redan under projektets gång som en del av processen med att främja inflytandet. I läroanstalterna övade man på och lärde sig använda Facebook, Instagram, Twitter och Linkedin i sin kommunikation. Projektets material och produkter kan i fortsättningen användas som verktyg för att sprida budskapet om yrkesinriktad specialundervisning och yrkesutbildning som ordnas med krävande särskilt stöd.

Även denna höst kommer man att till olika arbetsplatsplatser dela ut postkort med temat ”Särskilt bra arbetstagare” där delar av Elvis, Tyttis, Victorias och Miikas berättelser återges, som en påminnelse om särskilt kompetenta arbetstagare”, konstaterar informations- och kommunikationsdirektör Susanna Kangas från Yrkesinstitutet Luovi.

VET-projektet genomfördes av nätverket AMEO med en arbetsgrupp som hade företrädare från alla sex av nätverkets läroanstalter: Yrkesinstitutet Luovi (koordinerare), Ammattiopisto Live, Ammattiopisto Spesia, Kiipulan ammattiopisto, Aitoon koulutuskeskus och Optima.