Meddelanden

Stöd för att utveckla digitala färdigheter inom småbarnspedagogiken, förskoleundervisningen och den grundläggande utbildningen

Aktuellt Småbarnspedagogik Förskoleundervisning Grundläggande utbildning Digitalisering
Utbildningsstyrelsen och Nationella audiovisuella institutet publicerar beskrivningar av kunnande som berör digital kompetens, medieläskunnighet och programmeringskunnande den 16 februari 2021. Beskrivningarna är avsedda för utbildningsanordnarna och anordnarna av småbarnspedagogik för att främja lärandet av ovan nämna färdigheter.
Oppilaat opettajan kanssa tietokoneen ääressä

Beskrivningarna som nu publiceras konkretiserar läroplansgrunderna, och målet är att de ska öka jämlikheten bland barn och unga i olika åldrar samt främja kvaliteten på undervisningen. Arbetet med beskrivningarna grundar sig på forskningsinformation och undersökningar som visar på stora skillnader i barns och ungas digitala färdigheter och läskunnighet.

– De digitala färdigheterna utvecklas redan tidigt och det är varje barns rätt att få lära sig digitala färdigheter, och därför är det viktigt att stödja lärarna i det här arbetet. Digitala färdigheter ger varje barn och elev möjlighet att vara aktiv och få sin röst hörd, oberoende var man deltar i småbarnspedagogiken eller går i skola, säger undervisningsrådet Juho Helminen från Utbildningsstyrelsen.

– Medieläskunnigheten har en lång tradition som en del av det finländska systemet för fostran och undervisning. Med hjälp av beskrivningarna kan man vidareutveckla det systematiska arbetet för att främja medieläskunnigheten, samt dess omfattning och kvalitet, säger Lauri Palsa från Nationella audiovisuella institutet.

De beskrivningar av kunnande inom digital kompetens som nu publiceras är detaljerade beskrivningar av det kunnande som barnen och eleverna behöver. Beskrivningarna skildrar de olika färdigheter som eleverna behöver lära sig i respektive årskurs. I beskrivningarna ingår bland annat praktiska färdigheter, från att öva på att skriva ut dokument till att använda tangentbord och känna till olika tekniska termer. Därtill ingår bland annat färdigheter som är viktiga för att kunna agera i en digital miljö, såsom kännedom om upphovsrätter, åldersgränser och färdigheter att påverka på nätet. Redan i småbarnspedagogiken lär man sig också att visa respekt för andra i digitala miljöer. Målet är att beskrivningarna ska fungera som stöd för arbetet med att uppdatera de lokala planerna och att de ska underlätta arbetet för lärarna och personalen inom småbarnspedagogik.

Med hjälp av aktuell kompetens kan man agera på ett ansvarsfullt och tryggt sätt, som även stöder välbefinnandet i en värld som berikas av olika medier. Beskrivningarna lyfter fram mångfalden av medieläskunnighet och de betonar förutom förmågan att förstå media även förmågan att uttrycka sig kreativt och att påverka. Jämlikt programmeringskunnande stöder utvecklingen av färdigheter som behövs för att tänka, uttrycka sig själv och lära sig i en värld som färgas av information, data och algoritmer. Beskrivningarna av kunnande ger en struktur åt utvecklingen av kunnandet redan från och med småbarnspedagogiken. 

Beskrivningarna stöder implementeringen av de gällande grunderna för planen för småbarnspedagogik, grunderna för förskoleundervisningens läroplan och grunderna för läroplanen för den grundläggande utbildningen, och de kan anpassas och kompletteras på lokal nivå. Vid sidan av beskrivningarna publiceras under våren 2021 även exempel på innehåll som ska åskådliggöra beskrivningarna och hjälpa lärarna i deras arbete.

Utbildningsstyrelsen ansvarar för beskrivningarna av kunnande inom digital kompetens, medan Nationella audiovisuella institutet har hand om helheterna som gäller medieläskunnighet och programmeringskunnande. Beskrivningarna har utarbetats i samarbete med lärare och sakkunniga.

Den första versionen av beskrivningarna publiceras på webbplatsen för utvecklingsprogrammet Nylitteracitet den 16 februari 2021. Utvecklingsprogrammet är en del av ett större utvecklingsprogram, Utbildning för alla, som inletts av undervisnings- och kulturministeriet.

Undervisnings- och kulturministeriet har öppnat en ansökan om statsunderstöd för utbildningsanordnarna och anordnarna av småbarnspedagogik. Syftet med understödet är att stödja pilotförsök med beskrivningarna åren 2021–2022.

Ytterligare information om ansökan om statsunderstöd

Undervisnings- och kulturministeriet, Tero Huttunen, 0295 330 219, förnamn.efternamn [at] minedu.fi

Ytterligare information om beskrivningarna

Utvecklingsprogrammets webbplats uudetlukutaidot.fi

Helheten som berör digital kompetens, Utbildningsstyrelsen:

Juho Helminen, undervisningsråd, förnamn.efternam [at] oph.fi, 029 5331064
Alexandra Nordström, projektkoordinator, förnamn.efternam [at] oph.fi, 029 5331919
Päivi Leppänen, projektkoordinator, förnamn.efternam [at] oph.fi, 029 5331941

Helheten som berör medieläskunnighet och programmeringskunnande, Nationella audiovisuella institutet:

Sari Murtonen, projektsakkunnig, förnamn.efternam [at] kavi.fi, 0505355481
Johanna Sommers-Piiroinen, projektsakkunnig, förnamn.efternam [at] kavi.fi050 4754 534
www.Kavi.fi