Meddelanden

Stödformerna som erbjuds inom småbarnspedagogiken definieras noggrannare än tidigare – Utlåtanden begärs om de reviderade grunderna för småbarnspedagogik

Aktuellt Småbarnspedagogik
I de reviderade grunderna definieras stödet som ges till barnet på en noggrannare nivå än tidigare. Syftet med de tre nivåerna av stöd är att säkerställa att varje barn får det stöd hen behöver för sin utveckling och sitt lärande även i småbarnspedagogiken. Grunderna revideras till följd av att lagen om småbarnspedagogik förnyas.
Rakentelua esiopetuksessa

Avsikten är att den nya lagen om småbarnspedagogik ska träda i kraft 1.8.2022. I samband med revideringen av grunderna för planen för småbarnspedagogik preciseras begreppen, innehållen och källhänvisningarna i grunderna så att de motsvarar den nya lagen. De största förändringarna berör stödet som erbjuds för barnets utveckling och lärande.

Barnen har redan innan revideringen haft rätt till stöd, men till följd av lagändringen definieras mer specifika beskrivningar av stödnivåerna och stödformerna enligt modellen för trestegsstöd samt hur stödet ska genomföras. Målet är att barnen på alla håll i Finland ska vara i en jämlik ställning. Enligt modellen för trestegsstöd delas nivåerna av stöd för barnet in i allmänt, intensifierat och särskilt stöd. Behovet av stöd bedöms utifrån barnets individuella stödbehov.

Sedan de första förpliktande grunderna för planen för småbarnspedagogik publicerades år 2016 har de yrkesverksamma inom småbarnspedagogiken framfört önskemål om att stödformerna skulle definieras noggrannare.

– De definitioner som nu läggs till skapar tydligare spelregler för hur man ska gå till väga. Avsikten är att ge personalen inom småbarnspedagogiken ett efterlängtat stöd för att kunna sköta sitt arbete väl och ge barnen det stöd de behöver, säger undervisningsrådet Heidi Sairanen.

Större skyldighet än tidigare att ge stöd

Många kommuner har redan ordnat barnets stöd enligt modellen för trestegsstöd. Till följd av den nya lagen och de reviderade grunderna kommer det att krävas av alla kommuner. I grunderna preciseras även hur den inkluderande principen ska genomföras i småbarnspedagogiken, det vill säga att alla barn till fullo ska kunna delta i den småbarnspedagogiska verksamheten utifrån sina egna förutsättningar. Till skillnad från tidigare kommer även de privata anordnarna av småbarnspedagogik att ha skyldighet att erbjuda stöd.

Reformen medför efterlängtade förändringar i verksamhetsmetoderna och arbetssätten inom småbarnspedagogiken. Barnen kommer bland annat att ha rätt till hjälpmedel som behövs för att kunna delta i småbarnspedagogiken. Reformen syns för respektive barn i den individuella planen för småbarnspedagogik som görs upp för barnet. För barnet är det också viktigt att stödet bildar en konsekvent och kontinuerlig helhet under den tid barnet deltar i den småbarnspedagogiska verksamheten och då barnet börjar i förskoleundervisningen. Nytt för kommunerna är att beslutet om särskilt stöd i fortsättningen ska fattas som ett förvaltningsbeslut som det är möjligt att överklaga.

– Det centrala med revideringen är barnets bästa och barnets rätt till tillräckligt starkt stöd i rätt tid. När man överväger frågor som berör stödet är det allt viktigare att höra barnet och vårdnadshavaren och att bemöta dem respektfullt, konstaterar undervisningsrådet Kati Costiander.

De nya grunderna ska iakttas från och med augusti 2022

Utbildningsstyrelsen har hört anordnare av småbarnspedagogik, privata serviceproducenter och olika intressegrupper om både grunderna och utvecklingsbehoven som berör implementeringen av de lokala planerna för småbarnspedagogik. Utkastet till grunderna finns nu på utlåtandetjänsten Utlåtande.fi där man kan lämna in kommentarer om de reviderade grunderna.

Grunderna färdigställs efter remissrundan och avsikten är att de färdiga grunderna publiceras i början av 2022. Därefter ska anordnarna av småbarnspedagogik och de privata serviceproducenterna uppdatera sina egna lokala planer för småbarnspedagogik i enlighet med de nationella grunderna för planen för småbarnspedagogik. De reviderade lokala planerna för småbarnspedagogik ska tas i bruk i augusti 2022.

Utbildningsstyrelsen stöder arbetet med att förnya de lokala planerna genom att erbjuda stödmaterial och fortbildning.

Ytterligare information

Undervisningsråd Charlotta Rehn, charlotta.rehn [at] oph.fi, 029 5331231 (svenskspråkig småbarnspedagogik)

Undervisningsråd Kati Costiander, kati.costiander [at] oph.fi, 029 5331526

Undervisningsråd Heidi Sairanen, heidi.sairanen [at] oph.fi, 029 5331426