Nyheter

Strategisk internationalism för organisationerna framåt

Erfarenheter Erasmus+ Erasmus+ Ungdomssektorn
Stiftelsen Sosped har erfarenhet av olika Erasmus+-projekt. I bästa fall har man på basis av ett projekt observerat ett nytt behov och utifrån det skapat ett nytt projekt. På så sätt har det varit möjligt att använda projektverksamheten som en del av ett målinriktat och planmässigt främjande av internationalism och organisationens mål.
Samarbete under projektmötet

Projektet Bet Your Life! fick sin början i ett meddelande som skickades åt en anställd vid Socialpedagogiska stiftelsen Sosped. I meddelandet berättades att man höll på att bygga världens största kasino på Cypern, men att bekämpningen av spelproblem samtidigt var obefintlig på ön. Skulle stiftelsen inte kunna komma till Cypern för att berätta om problematiskt penningspelande och hur det kan förebyggas, frågade man i meddelandet. Stiftelsen Sosped har arbetat med problemspelande redan i flera år. 

Inom några veckor lyckades stiftelsen starta projektet Bet Your Life! och hitta en partner på Cypern. Finansiering söktes från insatsen Erasmus+ för ungdomssektorn – strategiska partnerskapsprojekt. I strategiska partnerskapsprojekt utvecklar aktörerna i olika länder sin verksamhet tillsammans.

Även om projektets början verkar bero på slumpen och projektet snabbt sattes i gång, hade det stiftelsen Sospeds mångåriga och starka projektkompetens som grund. Stiftelsen Sosped hade dessutom sedan tidigare erfarenhet av ett par korta Erasmus+-projekt. Utan tidigare erfarenheter och långsiktigt och målinriktat internationellt arbete hade stiftelsen Sosped inte lika smärtfritt kunnat gripa tag i den oväntade möjligheten.

Erasmus+-finansiering gör internationella projekt möjliga

Stiftelsen Sosped genomför med Erasmus+-finansiering internationella projekt som överensstämmer med stiftelsens verksamhet och mål, men som inte är möjliga att genomföra med finländsk finansiering.

– Den internationella verksamhetens betydelse håller på att öka hos oss. Internationella projekt kommer med som utvecklingsprojekt vid sidan av den egentliga basverksamheten. Erasmus+-finansieringen är som instrument sådant att vi inte kan använda den för att genomföra vår basverksamhet, men den möjliggör utvecklingsåtgärder som vi inte nödvändigtvis skulle ha resurser till i basverksamheten. På så sätt kompletterar de varandra, beskriver stiftelsen Sospeds verksamhetsledare Lassi Rajamäki.

Förutom att de internationella projekten gör det möjligt att utveckla stiftelsens egen verksamhet, erbjuder de också en möjlighet att exportera stiftelsen Sospeds kompetens utomlands. På motsvarande sätt kan man ta med sig nya idéer och nytt kunnande från utlandet till Finland.

– I Finland har man utvecklat fina verksamhetsmodeller till exempel med STEA-finansiering. Vi har en lång historia som stöds av systemet och mycket god praxis. Vi har mycket att ge och dela med oss till andra. Den finländska välfärdsstaten och dess strukturer är inte självklara överallt i Europa, påminner Rajamäki.

Projekten blir inte liggande i en mapp

Till strategisk internationalism hör att man i projekten alltid ser nya möjligheter och att de också utvecklar verksamheten. Projekten erbjuder om inte annat alltid möjligheter till nätverkande och utbyte av erfarenheter, men i bästa fall leder de till nya verksamhetsformer och insikter om hur verksamheten kan utvecklas.

– Vi strävar efter att de projekt som vi genomför inte bara blir liggande i någon mapp någonstans, utan att det alltid uppstår nytt kunnande, nya nätverk eller åtminstone bestående internationella partnerskap.

Så gick det till exempel på Cypern. Utifrån projektet Bet Your Life! Skapades ett nytt treårigt internationellt projekt, TEx, som fokuserar på att förebygga spelproblem. Det omfattande TEx-projektet skulle knappast ha varit möjligt utan lärdomarna från Cypernprojektet. 

– Om vi hittar en bra partner, bekantar vi oss med människorna och organisationerna och funderar alltid på om vi kan fördjupa samarbetet. I praktiken kan det till exempel innebära någon ny form av gemensam utveckling.

Internationalism erbjuder platser för tillväxt

Internationella projekt och målmedvetet internationellt arbete vidgar tankesätten inom organisationen och erbjuder nya möjligheter.

– Om vi får en bra idé eller om vår målgrupp eller arbetstagare får ett behov som vi inte kan svara på med det inhemska utbudet, börjar vi söka en internationell jämförelseyta, berättar Rajamäki.

Det är viktigt att komma ihåg att en organisations internationalitet också innebär att dess aktörer, i praktiken alltså de anställda och volontärerna, internationaliseras.

– De möter människor som arbetar med liknande uppgifter i andra europeiska länder. De bildar nätverk och bekantar sig med särdragen i den andra kulturen och samhället och får på så sätt perspektiv på sin egen situation och sin egen verksamhet.

Till exempel i den verksamhet vid stiftelsen Sosped som fokuserar på problemspelande deltar många frivilliga kamratledare. I Erasmus+-projekten kan kamratledare erbjudas nya och mer utmanande volontäruppgifter.

– Våra medarbetare och deltagare som varit med och utbildat människor till exempel i Sverige och Irland har fått stora upplevelser. Språkkunskaperna och förtroendet för de egna internationella färdigheterna ökar och de är beredda att fortsätta sitt internationella arbete.

I bästa fall kan ett strategiskt och framåtblickande internationellt arbete som förädlats från projekt till projekt enligt Rajamäki innebära nya arbetsmöjligheter för volontärer. Han berättar att så gick det för en volontär som deltog i projektet Bet Your Life på Cypern. Nu på hösten inledde den tidigare volontären ett nytt internationellt projekt som hen själv varit med och utarbetat finansieringsansökan för.

– Hen presenterade sin idé för mig när vi var på Cypern för ett och ett halvt år sedan. Dagens arbete var färdigt och vi satt tillsammans på terrassen där vi övernattade. Hen berättade om sin idé och jag konstaterade att jag funderat på lite samma saker. Att det skulle löna sig att gå vidare med idén. Det är ganska häftigt när sådant här händer, konstaterar Rajamäki nöjt.

Tips för strategiska internationaliseringsprojekt

 1. Identifiera tysta signaler. Ett bra projekt bygger på en bra idé. Var lyhörd inför målgruppen, bekanta och kollegor. Någon kan gå och fundera på något som det lönar sig att ta fasta på.
 2. Välj partner omsorgsfullt. Fundera på med vilken instans du ska genomföra projektet. Med en god partner har man en känsla av att också den egna organisationen är viktig för partnern.
 3. Var ärlig mot din partner. Ett bra projekt kräver ärligt och öppet partnerskap. Diskutera öppet era önskemål och mål med projektpartnern.
 4. Våga avbryta ett partnerskap. Ibland händer det att man trots allt inte strävar efter samma saker som partnern. Då lönar det sig att vara modig och avbryta partnerskapet.
 5. Fundera på vilken strategisk nytta ditt projekt medför för målgruppen. Till exempel stiftelsen Sospeds projekt Bet Your Life! erbjöd volontärer en möjlighet att växa och utvecklas i ett internationellt projekt.
 6. Var tålmodig. Stora saker händer inte på ett ögonblick. Ibland behöver saker tid, men i bästa fall kan ett projekt utvecklas till ett nytt, bättre projekt.
 7. Identifiera indirekta fördelar. I projekten uppstår ofta till exempel nätverk och kontakter också till andra än den egentliga partnerorganisationen. 
 8. Utvärdera projektet kontinuerligt. Kontinuerlig utvärdering gör det strategiska arbetet synligt. Om man inte bedömer läget och har bråttom när man utför saker kan många detaljer missas och inte identifieras.

Tipsen har sammanställts utifrån en intervju med stiftelsen Sospeds projektchef Miikka Vuorinen.

Bet Your Life! The exchange of knowledge & best practices in problem gambling prevention and intervention

 • Projekttyp: Erasmus+ för ungdomssektorn, strategiskt partnerskapsprojekt
 • Projektets koordinator: Sosiaalipedagogiikan säätiö
 • Projekttid: 2/2019–1/2020
 • Partnerländer: Cypern
 • Finansiering: 39 480 €

Skribent: Anna Takala