Nyheter

"Strukturerna bör möjliggöra jämlik utveckling och finansiering inom branschen" - Jenni Koski arbetar för en likställd kreativ bransch

Erfarenheter Kulturväsendet Kreativa Europa Internationalisering Finansiering Jämlikhet och delaktighet
Jenni Koski, veteran inom den audiovisuella branschen och pionjär inom jämställdhetsarbete, vill ha strukturer ute på fältet som understöder jämställdhet och mer diskussion om kvinnliga aktörers prestationer. Det internationella Womarts-projektet, som koordinerats av Koski vid Women in Film and Television Finland får en fortsättning när hon tog över ledarskapet för organisationen European Women's Audiovisual Network i september.
EWAn johtaja ja ohjaaja-käsikirjoittaja Jenni Koski.

Jenni Koski, kreativ producent och projektledare som i åratal arbetat för jämställdhet inom den audiovisuella branschen, satte i höstas punkt för sitt arbete vid Women in Film and Televison Finland, dvs. WIFT Finland. Där lotsade hon som projektledare det internationella och konstens gränser överskridande Womarts-projektet, som finansierades av Kreativa Europa. Resan fortsätter i nya tecken men med samma teman. Koski räcker över sitt nya visitkort: På ena sidan står det EWA Network, dvs. European Women’s Audiovisual Network. På andra sidan ståtar Koskis namn och ställning i organisationen: Executive Director , dvs. direktör.

Womarts var ett projekt som leddes av Auditorio de Galicia. I projektet deltog nio andra organisationer som företräder olika konstområden i Europa. Projektet arbetade för att höja kvinnliga konstnärers sysselsättning, öka deras internationella inriktning och synlighet inom olika konstområden. EWA Network fortsätter under Koskis ledning till ett nytt projekt som utgår från arbetet som utfördes inom Womarts-projektet. Syftet är att komplettera de åtgärder som vidtagits utgående från Womarts och att genomföra aktörernas nya idéer och tankar.

Fokus för Womarts verksamhet, som i Finland leddes av Koski, låg på att stödja och framhäva kvinnliga konstnärers ställning inom kreativa branscher. När projektet inleddes var WIFT Finland ännu en liten organisation. Enligt Koski gav deltagandet i det europeiska projektet synlighet till den finländska föreningen och stärkte dess ställning i de internationella nätverken.

- Womarts var vårt första internationella projekt. Föreningen fick mer trovärdighet och inflytande, berättar Koski.

Bra projektpartner bidrog till det framgångsrika genomförandet av projektet.

- Man behöver inte vara rädd för internationellt samarbete, det gäller bara att uttrycka klart vad man vill ha av det. På det här sättet hittar man de samarbetsparter som vill och kan stödja processen, råder Koski föreningar som planerar internationellt samarbete.

 

Internationellt samarbete och nätverkande av avgörande vikt

Inom ramen för Womarts-projektet arbetade man bland annat med att skapa ny information och verktyg som bidrar till att öka jämställdheten, anordnade fortbildning och gav konstnärerna mer synlighet. Det stora antalet deltagare i projektet berättar att det verkligen behövdes. Genom Womarts anordnade WIFT Finland fortbildningar i Finland och på Island i vilka deltog hundratals människor. Ytterligare var det inom ramen för projektet möjligt att erbjuda mer och till fler konstnärer av den mentorverksamhet som främjas av WIFT Finland. Fokus ligger på att all verksamhet, såsom fortbildning och utvecklingsarbete, sker utifrån deltagarnas utgångspunkter.

- Om man vill få till stånd en förändring inom branschen måste den ske på de villkor som aktörerna på fältet har.

Koski anser att arbetet med olika kreativa branscher var resultatrikt och nyttigt. Man gjorde samarbete exempelvis med serietecknare och musiker.

– Vi vill ha gemensamma processer som möjliggör en jämlik och jämställd verksamhetskultur i Europa. Alla gynnas av det, konstaterar Koski.

Europeiskt och internationellt samarbete är viktigt för Koski eftersom det ökar möjligheterna till nätverkande, arbetet med intressentgrupper och kollektiviteten. Det här är frågor som hon vill arbeta för även i fortsättningen. Koski ger ett konkret exempel och berättar att hon hjälpte litauiska kollegor när de funderade på att grunda en WIFT-förening i Litauen. Koski och WIFT-nätverket stödde och gav råd till de litauiska kollegorna som beslutade sig för att grunda en förening i landet. Nätverkande, kontakter och uppmuntran från mer erfarna aktörer var av största vikt för att föreningen skulle bli till och kunna verka framgångsrikt.

"Vi vill ha gemensamma processer som möjliggör en jämlik och jämställd verksamhetskultur i Europa. Alla gynnas av det."

­– Vi kan inte isolera oss från andra, i stället måste vi expandera, stödja andra och samarbeta.

Koski och projektet har som mål att stödja andra organisationer i Europa så att även alla andra kan dra nytta av projektets resultat. Koski målar till exempel upp möjligheten till konsulthjälp och en materialbank som stödjer jämlikhet, vilket skulle göra det möjligt att gemensamt utnyttja de positiva resultaten av projektet.

 

Verksamheten arbetar för ett jämlikt fält

Även om det pågår en livlig debatt om jämlikhet mellan könen och diversitet, berättar Koski att de konkreta och särskilt strukturella förändringarna för att rätta till situationen har varit få. Enligt bland annat Statistikcentralens arbetslivsundersökning 2019 och en enkät av WIFT Finlands projekt Action! är det audiovisuella fältet i Finland ojämlikt. Kvinnornas sysselsättning är svagare, de får lägre lön, mindre finansiering och avancerar långsammare i karriären än sina manliga kollegor.

- Strukturerna bör möjliggöra en jämlik utveckling och finansiering inom branschen.

Förutom att kommunicera om missförhållanden vill Koski även lyfta fram positiva exempel på banbrytande kvinnor inom kreativa branscher. Om man vill förändra saker och aktivt arbeta för förändringar är det nödvändigt att lyfta fram framgångar och kvinnliga konstnärers prestationer.

– Det handlar inte om att de inte finns utan om att inte har lyfts fram, säger Koski.

Pandemin har slagit hårt mot branschen som redan från tidigare har haft ont om finansiering och stark konkurrens. Koski vet att situationen kräver stöd till aktörer som länge har lidit av begränsningarna av verksamhetsområdet och bristen på resurser. Det är också viktigt att stabilisera verksamhet som stärker jämlikheten och att öka och normalisera finansieringsmöjligheterna. I stället för ord önskar Koski konkreta åtgärder inom branschen och i lagstiftningen, exempelvis könskvoter, att ge aktörerna ansvar och “benchmarking”, dvs. att de granskar och jämför sin egen verksamhet med bästa praxis inom branschen. I sitt eget arbete handlar Koski utifrån sina värden och konkreta gärningar, även om det ibland innebär att gå mot strömmen.

- Jag nöjer mig inte bara med att tala utan vill också vara med och arbeta. Man sätter upp ett mål, arbetar mot det, bedömer hur det lyckades, ändrar när det behöver ändras. Förändring sker inte utan att man arbetar för den, konstaterar Koski.

- Det är inte för mig själv som jag gör det här. Jag vill uppleva att det sker en förändring i den bransch inom vilken jag arbetar och att vi går tillsammans i riktning mot den förändringen.

 

Text: Saara Lappalainen