Meddelanden

Till följd av den utvidgade läroplikten fick fler än tidigare snabbt en plats vid fortsatta studier

Aktuellt Grundläggande utbildning Gymnasieutbildning Yrkesutbildning Utbildning som handleder för examensutbildning Utvidgandet av läroplikten Antagning av studerande
Handledningen av de läropliktiga har i huvudsak lyckats väl i kommunerna, bedömer Utbildningsstyrelsen.
En grupp studerande inom yrkesutbildning sitter och studerar vid ett högt bord.

I november 2020 var totalt 2 708 av de unga som avslutat den grundläggande utbildningen samma vår utan en studieplats. Vid samma tidpunkt i år saknade endast 664 av dem som gick ut den grundläggande utbildningen i våras en studieplats. På kommunnivå är det väldigt få läropliktiga som inte har en studieplats. I ungefär 215 kommuner finns en eller inga unga som är utan studieplats. 

Siffrorna gällande dem som är utan studieplats lever hela tiden och omfattar även sådana unga som byter studieplats eller utbildning. För närvarande känner man till att 1 761 av de unga som påbörjat sina studier på andra stadiet har bytt bransch eller studieplats under hösten. I enlighet med ändringarna som läropliktslagen har medfört har läroanstalterna och kommunerna nu skyldighet att hjälpa alla dessa unga att få en ny studieplats. Det här gäller tills den läropliktiga fyller 18 år.

I månadsskiftet augusti─september överfördes ansvaret för de unga som är utan studieplats till boendekommunen. Enligt läropliktslagen ska boendekommunen inom två månader hitta en studieplats åt den studerande eller i sista hand anvisa den unga en studieplats. 

Till skillnad från tidigare erbjuder nu också folkhögskolorna utbildning för läropliktiga. Sammanlagt 31 folkhögskolor ordnar utbildning som riktar sig till läropliktiga och som pågår högst ett läsår. Ungefär 530 studerande studerar vid dylika utbildningar. På lokal nivå kan folkhögskolorna ha en betydande roll i ordnandet av utbildning: en folkhögskola kan som mest ha till och med fler än 140 studerande.

Verkställandet av reformen har gått förhållandevis bra

Enligt Utbildningsstyrelsens bedömning har kommunerna och utbildningsanordnarna i huvudsak lyckats bra med de nya uppgifter som den utvidgade läroplikten har inneburit. På kommunnivå förekommer det mycket variation i verksamhetssätten, dels beroende på att förhållandena är väldigt olika. När det gäller till exempel unga som är utan studieplats kan det i de små kommunerna vara frågan om att handleda några enstaka unga, medan de största kommunerna kan ha tiotals unga utan studieplats. 

– Reformen genomfördes med en snabb tidtabell och med det i beaktande kan man bedöma att kommunerna har lyckats bra. Från en del kommuner har det ändå kommit signaler om att resurserna som reserverats för att genomföra reformen har varit otillräckliga. Det är viktigt att det på lokal nivå finns tillräckliga resurser såväl inom den grundläggande utbildningen som inom andra stadiet och bland de övriga kommunala aktörerna, säger direktör Kurt Torsell vid Utbildningsstyrelsen.

För närvarande planeras stödåtgärder för våren och allmänna fortsatta åtgärder som berör den utvidgade läroplikten. 

– Det är viktigt att lyssna till de erfarenheter som finns och utveckla verksamheten utifrån dem, både lokalt och vad gäller de nationella anvisningarna och rekommendationerna. Samtidigt är det också nödvändigt att värna om lärarnas och de studerandes välbefinnande, säger Kurt Torsell.

Efter den första hösten med den utvidgade läroplikten är verksamhetsmodellerna ännu inte etablerade och i fråga om flera förändringar är det fortfarande för tidigt att bedöma effekterna och hur fungerande verksamhetssätten har varit. Situationen följs upp i enlighet med undervisnings- och kulturministeriets uppföljningsplan.

Den gemensamma ansökan förnyas våren 2022

I samband med att läroplikten har utvidgats har också ansökningsförfarandena och studerandeantagningen efter den grundläggande utbildningen förnyats. I den gemensamma ansökan våren 2022 kan den sökande med en enda ansökningsblankett söka till yrkesinriktade grundexamina, gymnasier, yrkesutbildning som ordnas med krävande särskilt stöd, utbildning som handleder för examensutbildning (Hux), utbildning som handleder för arbete och självständigt liv (Telma) samt folkhögskolornas utbildning som riktar sig till läropliktiga. 

Utöver ansökningsprocesserna har också antagningsgrunderna för yrkesutbildning och gymnasieutbildning förnyats så att de bättre betjänar antagningen av läropliktiga sökande. 

Utbildningsutbudet som ingår i gemensam ansökan har publicerats i tjänsten Studieinfo.fi. Vårens gemensamma ansökan ordnas 22.2─22.3.2022.

Den nya Hux-utbildningen som handleder för examensutbildning inleds hösten 2022

Från och med 1.8.2022 ersätter den nya Hux-utbildningen som handleder för examensutbildning de tidigare utbildningarna i övergångsskedet, det vill säga påbyggnadsundervisning i den grundläggande utbildningen, utbildning som förbereder för gymnasieutbildning och utbildning som handleder för yrkesutbildning (Valma). Hux-utbildningen riktar sig både till unga som avslutar den grundläggande utbildningen och till vuxna som behöver handledande utbildning och som inte har en examen på andra stadiet.

I den handledande utbildningen kan den studerande lära sig färdigheter som hen behöver för att fortsätta studera inom gymnasieutbildning eller yrkesutbildning. Den studerande kan också bekanta sig med olika utbildningsområden och försöka finna en riktning för sina fortsatta studier och karriärval. Under utbildningen kan den studerande höja vitsord från den grundläggande utbildningen samt avlägga gymnasiestudier och studier inom yrkesutbildningen. 

Ytterligare information:

Direktör Kurt Torsell, kurt.torsell [at] oph.fi (kurt[dot]torsell[at]oph[dot]fi), +358 29 5331887

Sakkunnig Satu Hornborg, satu.hornborg [at] oph.fi (satu[dot]hornborg[at]oph[dot]fi), +358 29 5331314 (förnyandet av gemensam ansökan)