Nyheter

Två miljoner euro till Erasmus+ -projekt som utvecklar digitaliseringen inom högskoleutbildningen

Program Högskoleutbildning Erasmus+ Erasmus+ Högskoleutbildningen Internationalisering
Beslut om finansiering har fattats vid Utbildningsstyrelsen gällande den extra ansökningsomgång för strategiska partnerskapsprojekt inom programmet Erasmus+ som avslutades i oktober 2020. Ett rekordantal ansökningar lämnades in för högskolesektorns del, hela 44 stycken. Finansiering beviljades åtta projekt.
Suunnittelu käynnissä

Höstens ansökningsomgång inom ramen för Erasmus+ var en del av Europeiska unionens åtgärder för att stödja återhämtningen från coronakrisen. Tyngdpunkten för ansökan om finansiering som gällde högskolesektorn var verksamhetssätt under den digitala tidsåldern.

Finansiering beviljades åtta projekt, vilket betyder att 18 procent av ansökningarna som lämnats in godkändes. Det beviljade stödbeloppet uppgår till totalt 2 062 363 euro. Projekten grundar sig huvudsakligen på europeiskt samarbete. I ett av projekten medverkar en högskola i Ukraina, som inte hör till programmets medlemsländer, och i några projekt finns associerade samarbetspartner från länder utanför Europa.

Utvecklingen av digital undervisning aktiverade högskolorna

Utvecklingen av digitala lösningar var uppenbarligen ett aktuellt tema för högskolorna. Trots den korta ansökningstiden lämnades sammanlagt 44 ansökningar in, vilket är en rekordmängd för högskoleutbildningens strategiska partnerskapsprojekt under hela Erasmus+ -perioden. Även på europeisk nivå var antalet ansökningar som lämnades in i Finland högt. Totalt ansökte man om 12 miljoner euro i finansiering.

De godkända projekten omfattar ett brett spektrum av teman, allt från digitalt arbete i laboratorium till virtuell rehabilitering och förebyggande av våld i nära relationer. Alla projekt har som mål att utveckla digitala verktyg och lärplattformar. De godkända projekten inleds mellan mars och juni 2021 och pågår i två år.

Yrkeshögskolorna särskilt aktiva

Av ansökningarna under höstens ansökningsomgång koordinerades 30 stycken av yrkeshögskolor och 12 av universitet. Finansiering söktes av sammanlagt 23 olika högskolor. 

Under de åtta finansieringsomgångarna som ordnades under programperioden 2014–2020 finansierades i Finland totalt 41 strategiska partnerskapsprojekt inom Erasmus+. Projekten koordinerades av 19 olika högskolor på olika håll i landet. Den mest aktiva aktören var Turun ammattikorkeakoulu, som beviljades finansiering för hela nio projekt.

Partnerskapsprojekten är ett fruktbart sätt att förnya högskoleundervisningen. Redskapen och läroplanerna som utvecklas inom projekten är ofta branschövergripande och svarar mot de aktuella behoven av kunnande i arbetslivet och samhället. Genom projekt på gräsrotsnivå främjas högskolesektorn i Europa och dess verksamhet.

Även under den nya programperioden finansieras liknande projektsamarbeten. Vi informerar om tidtabellen för den första ansökningsomgången så fort som möjligt.

Godkända projekt indelade enligt högskola

  • Haaga-Helia ammattikorkeakoulu, Learn to Change - Collaborative Digital Storytelling for Sustainable Change (LEARN&CHANGE)
  • Jyväskylän ammattikorkeakoulu, Competences for the new era of user-driven digital rehabilitation (DIRENE)
  • Jyväskylän yliopisto, Developing Digital Physics Laboratory Work for Distance Learning (DigiPhysLab)
  • Satakunnan ammattikorkeakoulu, Maritime Engine Room Simulator On-Line (MERSol)
  • Turun ammattikorkeakoulu, Digital Career Stories - Opening new career paths for arts and culture students (DICO)
  • Turun ammattikorkeakoulu, Educational Mobile Application for Prevention of Domestic Violence (DOMINO)
  • Turun yliopisto, European Network for Virtual lab & Interactive SImulated ONline learning 2027 (ENVISION_2027)
  • Yrkeshögskolan Arcada, DIGITAL AND HYBRID TEACHING AND LEARNING OF PRACTICAL SKILLS IN HIGHER EDUCATION (DITEPRACT)