Nyheter

Under luppen: Antalet barn i hemundervisning ökar

Aktuellt Grundläggande utbildning Statistik
Sedan år 2011 har det skett en tydlig ökning i antalet läropliktiga i grundskoleålder som fullgör den grundläggande utbildningens lärokurs i hemundervisning. Trots ökningen är det fortfarande ändå frågan om ett marginellt fenomen: färre än 0,1 procent av barnen deltar i hemundervisning.
Under luppen - seriemärke

Enligt Statistikcentralens uppgifter deltog totalt 501 barn i grundskoleålder i hemundervisning år 2020. Sammanlagt fanns det fler än 540 000 elever i den grundläggande utbildningen. Om de läropliktiga i hemundervisningen skulle fördelas på olika årskurser, skulle varje årskurs ha lite fler än 50 barn. 

Antalet barn i hemundervisning ökade aningen kraftigare under coronaåret 2020 än under tidigare år: ökningen var 15 procent högre än i förhållande till året innan. Hemundervisningen lyftes i någon mån fram i den offentliga debatten, men det förekom att begreppen hemundervisning och distansundervisning blandades ihop; i distansundervisning är det läraren i skolan som ansvar för undervisningen. Det är svårt att säga om föräldrarna har haft en vilja att flytta sina barn till hemundervisning specifikt på grund av pandemin.  Antalet barn i hemundervisning har i varje fall ökat redan före coronapandemin.  

Graf: Antalet läropliktiga i grundskoleålder i hemundervisning 2010–2011. År 2010 var 273 barn i hemundervisning och år 2011 var det 222 barn. Därefter har antalet barn i hemundervisning kontinuerligt ökat. År 2020 fanns det redan 501 barn i hemundervisning. Källa: Statistikcentralen.

Antalet läropliktiga i grundskoleålder som deltar i hemundervisning (Källa: Statistikcentralen)

 

Graf: Ökningen i antalet barn i hemundervisning i procent jämfört med föregående år. I de flesta fall har ökningen varierat mellan tre och tio procent. Siffrorna har sjunkit endast mellan åren 2010 och 2011. Störst har ökningen varit år 2012, då antalet ökade med 24 % i förhållande till föregående år, och år 2020, då antalet ökade med 15 % i jämförelse med året innan. Källa: Statistikcentralen.

Ökningen i antalet barn i hemundervisning i förhållande till föregående år (%) (Källa: Statistikcentralen)

Hemundervisning vanligare bland personer med ett främmande språk som modersmål och bland andra än finska medborgare

I statistiktjänsten Vipunen publiceras rapporter om elever i den grundläggande utbildningen och även om barn som deltar i hemundervisning. Rapporterna grundar sig på uppgifterna i informationsresursen Koski och uppdateras kontinuerligt. De nya rapporterna ger redan nu en översikt över det pågående året. Rapporterna innehåller därtill helt ny information om hur barnen i grundskoleålder fördelas utifrån olika bakgrundsfaktorer såsom landskap, kön eller modersmål.

Uppgifterna syns i rapporterna i Vipunen i den form utbildningsanordnarna har fört in dem i Koski. Rapporterna i Vipunen och Statistikcentralens siffror grundar sig på olika datamängder och ger lite olika siffror. I rapporterna i Vipunen är elevantalet alltid aningen lägre än hos Statistikcentralen, eftersom till exempel Ålands landskap inte finns med i uppgifterna i Koski. Det här är bra att ta i beaktande när man granskar siffrorna.

Det förekommer skillnader mellan landskapen vad gäller andelen läropliktiga i grundskoleålder som deltar i hemundervisning. Den genomsnittliga andelen som deltar i hemundervisning är 0,8 procent. I landskapen Päijänne Tavastland, Mellersta Österbotten och Södra Karelen deltar fler än medeltalet i hemundervisning. Totalt är ändå antalet barn som deltar i hemundervisning i ett enskilt landskap väldigt lågt.

Graf: Andelen barn i hemundervisning av alla elever per landskap läsåret 2021–2022. Flest barn i hemundervisning finns det i Päijänne Tavastland: det totala elevantalet är 19 000 och av dem är 0,16 % i hemundervisning. I genomsnitt är 0,8 % av de läropliktiga i grundskoleålder i hemundervisning. I Kymmenedalen finns inte ett enda barn i hemundervisning. Källa: Vipunen, rapport som uppdateras.

Andelen barn i hemundervisning (%) av alla elever läsåret 2021–2022 per landskap (Källa: Vipunen, rapport som uppdateras)

Hur vanligt det är med hemundervisning varierar också beroende på barnets modersmål. Det är vanligare att barn som har ett annat modersmål än finska och svenska fullgör läroplikten i den grundläggande utbildningen i hemundervisning. Motsvarande skillnad syns också i fråga om medborgarskap: antalet barn som fullgör läroplikten i den grundläggande utbildningen i hemundervisning är högre bland barn som inte är finska medborgare. När det gäller kön syns inga skillnader i deltagandet i hemundervisning – flickor och pojkar deltar i lika liten mån i hemundervisning.

Andelen barn i hemundervisning läsåret 2021–2022, fördelat enligt barnets modersmål. Det finns totalt 467 000 läropliktiga med finska som modersmål, och av dem är 0,07 % i hemundervisning. De svenskspråkiga läropliktigas antal är 29 000, och av dem är 0,03 % i hemundervisning. Totalt finns det 47 000 läropliktiga som har ett annat modersmål. Av dem deltar 0,16 % i hemundervisning. Källa: Vipunen, rapport som uppdateras.

Andelen barn i hemundervisning (%) av alla elever läsåret 2021–2022, enligt barnets modersmål (Källa: Vipunen, rapport som uppdateras)

Hemundervisning i ett nötskal

Kunskaper som motsvarar den grundläggande utbildningens lärokurs kan även förvärvas genom hemundervisning. Det krävs inget tillstånd av myndigheterna för att ett barn kan fullgöra läroplikten i den grundläggande utbildningen i hemundervisning, utan det är barnets vårdnadshavare som beslutar om hemundervisning. Det räcker att vårdnadshavaren informerar boendekommunen om att barnet fullgör läroplikten i den grundläggande utbildningen i hemundervisning.

Även i hemundervisningen ska man studera alla läroämnen som hör till den grundläggande utbildningens lärokurs. Vårdnadshavaren ansvarar för att ett barn i hemundervisning inhämtar kunskaper och färdigheter som motsvarar den grundläggande utbildningens lärokurs och som föreskrivs i Grunderna för läroplanen för den grundläggande utbildningen (2014).

Det är även vårdnadshavaren som ansvarar för att ordna studierna, till exempel att skaffa läromedel. Kommunen behöver inte heller erbjuda en läropliktig i hemundervisning några andra tjänster eller förmåner som hör till eleverna i den grundläggande utbildningen, såsom stöd för lärande och skolgång eller avgiftsfria måltider.

Kommunen ska ändå övervaka framstegen i studierna för ett barn i hemundervisning. Man ska komma överens med vårdnadshavaren om hur det i praktiken genomförs. Allmän praxis är att en lärare utses för att följa upp barnets framsteg.

Ett barn i hemundervisning får inte betyg, om hen inte deltar i en särskild examen. Lärandet och kunnandet följs upp på samma sätt som hos eleverna i den grundläggande utbildningen, alltså i förhållande till målen som fastställts i Grunderna för läroplanen för den grundläggande utbildningen. 

Ytterligare information

  • Statistik: ledande sakkunnig Irma Garam, irma.garam [at] oph.fi (irma[dot]garam[at]oph[dot]fi), tfn 029 533 8549
  • Hemundervisning: undervisningsrådet Maj-Len Engelholm, maj-len.engelholm [at] oph.fi (maj-len[dot]engelholm[at]oph[dot]fi), tfn 029 533 1601

I serien Under luppen går vi med hjälp av statistiska uppgifter djupare in på olika intressanta teman som berör utbildning, lärande och internationalisering. Vi lyfter fram perspektiv från olika statistik- och forskningskällor och granskar närmare hur världen ser ut i siffror.