Nyheter

Under luppen: I Europa pågår läroplikten i genomsnitt i tio år

Aktuellt Yrkesutbildning Förskoleundervisning Gymnasieutbildning Grundläggande utbildning Internationell jämförelse Statistik
Läroplikten omfattar åtminstone grundläggande utbildning och i hälften av länderna som ingår i Eurydice-nätverkets jämförelse hör också studier på andra stadiet till läroplikten. I många länder är även förskoleundervisningen obligatorisk.
Under luppen - seriemärke

Längden på den obligatoriska lärstigen i Finland är 12 år. Förskoleundervisningen, som är obligatorisk sedan år 2015, inleds när barnet är 6 år. Undervisningen i skolan inleds ett år senare, på hösten samma år som barnet fyller 7. Läroplikten pågår tills den unga avlägger en examen på andra stadiet eller fyller 18 år. 

I jämförelsen som EU:s Eurydice-nätverk har gjort ingår även förskoleundervisning i läroplikten. Enligt jämförelsen pågår utbildning som omfattas av läroplikt längre i Finland än i andra europeiska länder i genomsnitt. Det vanligaste är att läroplikten pågår i 10 års tid. Den finska läroplikten är också längre än i de övriga nordiska länderna, då även de har en läroplikt på 10 år. Läropliktens längd varierar mellan 8 och 15 år bland de europeiska länder som ingår i jämförelsen. Kortast är läroplikten i Kroatien och längst i Frankrike.

I totalt 16 länder i Europa omfattar läroplikten också studier på andra stadiet. I Finland har studier på andra stadiet varit en del av läroplikten sedan hösten 2021 då den nya läropliktslagen trädde i kraft. Målet är att alla avlägger en examen på andra stadiet. 

En karta över Europa som åskådliggör längden på läroplikten i de olika länderna som ingår i jämförelsen. Läroplikten är kortast i Kroatien där den är 8 år och längst i Frankrike där den är 15 år. Bland de övriga länderna fördelas läropliktens längd enligt följande: 9 år i Estland, Polen, Slovenien, Albanien, Bosnien-Hercegovina, Liechtenstein, Montenegro och Serbien. 10 år i Tjeckien, Danmark, Irland, Spanien, Italien, Cypern, Litauen, Österrike, Sverige, Island och Norge. 11 år i Bulgarien, Grekland, Lettl

Karta: Läropliktens längd i år i Eurydice-länderna. I läroplikten ingår också obligatorisk förskoleundervisning.

Vanligast är att läroplikten inleds i 6 års ålder och upphör när den unga är 16 år

Eurydice-jämförelsen visar att den obligatoriska lärstigen börjar tidigast för barn i Frankrike och Ungern där läroplikten inleds vid 3 års ålder. Vanligast bland länderna i jämförelsen är ändå att läroplikten börjar när barnet är 6 år. Det är alltså fallet i 16 europeiska länder.

Systemet med förskoleundervisning tillämpas i 19 europeiska länder. Förskoleundervisningen pågår oftast i ett år. I allmänhet är det inte frågan om skollik undervisning i olika läroämnen, utan i förskoleundervisningen får barnen förutsättningar för skolgången och de utvecklar bland annat olika sociala färdigheter. 

I en del länder pågår förskoleundervisningen längre än ett år. För dem som inleder läroplikten tidigast, det vill säga barnen i Frankrike och Ungern, pågår förskoleundervisningen i tre års tid. I Bulgarien, Grekland, Lettland, Luxemburg och Schweiz är förskoleundervisningen två år lång. Också i Finland pågår för närvarande ett försök med tvåårig förskoleundervisning.

Vanligast är att läroplikten upphör vid 16 års ålder: så är fallet i 16 europeiska länder. I fem länder upphör läroplikten vid 18 års ålder. I en del länder upphör läroplikten inte vid en viss ålder utan då den unga har avlagt en examen. Studiernas längd kan variera beroende på studieinriktning. 

Tidigast upphör läroplikten i Serbien, där den obligatoriska utbildningen avslutas vid 14 års ålder. I fyra förbundsländer i Tyskland är utbildningen obligatorisk fram till 19 års ålder. Samma gäller för unga som studerar enligt specifika studieinriktningar i Nordmakedonien. 

Läroplikten har förlängts i flera länder

Nu som då görs det ändringar i läropliktens omfattning. Läroplikten förlängs antingen så att den inleds tidigare eller avslutas senare, eller bäggedera. Efter läsåret 2016–2017 har läroplikten förlängts i nio länder, av vilka Finland är ett. 

Den största förändringen har skett i Frankrike, där läroplikten förlängdes med fem år. I Frankrike tidigarelades förskoleundervisningen år 2019 så att den börjar i 3 års ålder i stället för när barnet är 6 år. Sedan år 2020 upphör läroplikten också senare i Frankrike så att den obligatoriska utbildningen avslutas vid 18 års ålder till skillnad från tidigare 16 års ålder. 

Eurydice är Europeiska kommissionens nätverk för utbyte av information om utbildning

Eurydice-nätverket tar fram utredningar och rapporter om aktuella teman inom utbildning. Utbildningsstyrelsen ansvarar för nätverkets verksamhet som berör Finland.

Till nätverket hör 37 länder: Utöver medlemsländerna i EU ingår även Albanien, Bosnien-Hercegovina, Island, Liechtenstein, Montenegro, Norge, Nordmakedonien, Serbien, Schweiz och Turkiet.

Som källa för jämförelsen i denna artikel har man använt flera Eurydice-rapporter och jämförelsen fokuserar på länderna som hör till nätverket.  I rapporterna används det engelska begreppet för läroplikten, compulsory education, som också omfattar förskoleundervisning.

Mer information:

Specialsakkunnig Hanna Laakso, tfn  029 533 1117, hanna.laakso [at] oph.fi

I serien Under luppen går vi med hjälp av statistiska uppgifter djupare in på olika intressanta teman som berör utbildning, lärande och internationalisering. Vi lyfter fram perspektiv från olika statistik- och forskningskällor och granskar närmare hur världen ser ut i siffror.