Nyheter

Ungdomsutbyte gav unga från Urais möjlighet att lära sig programmering i Österrike

Erfarenheter Erasmus+ EU:s ungdomsprogram
I projektet RoboRoadTrip kombinerades att lära sig digitala färdigheter med att stärka sina språkkunskaper. Ungdomsutbytet förlöpte så bra att man genast efter utbytet beslöt att ansöka om finansiering för ett nytt.
Deltagare i RoboRoadTrip-projektet

Ibland går det så att bitarna bara faller på plats. Detta kunde konstateras av Urais 4H-förening, som tillsammans med en österrikisk partner genomförde ett ungdomsutbyte sommaren 2019. Temat för ungdomsutbytet med namnet RoboRoadTrip var bland annat att med hjälp av robotik stärka teknikfärdigheterna.

4H-föreningen i Urais hade redan under en tid haft ett robotikprojekt som finansierades av Europeiska landsbygdsfonden. Föreningen kom på att man kunde bygga upp ett Erasmus+-ungdomsutbyte kring samma tema. Det var den första biten som föll på plats.

Ungdomsutbytets partner Plattform für digitale Initiative hittades lätt i Österrike, genom ett tidigare projekt. Det var den andra biten som föll på plats. På kort tid hade man alltså kommit på ett tema för ungdomsutbytet och hittat en lämplig partner.

– Det räckte inte länge innan partnerna var på samma våglängd. En bra partner är mycket viktigt. Att man kan lita på att läget är under kontroll också i andra ändan, säger Heikki Eloranta, som ansvarade för ungdomsutbytet vid Urais 4H-förening.

De ungas digitala och språkliga färdigheter förbättrades

Projektets mål var redan från början tydliga: syftet var att stärka de ungas digitala färdigheter.

– Vi ville att tröskeln för unga att använda all ny teknik ska sänkas och att digitala färdigheter och digital kompetens stärkas. Robotik och programmering utvecklar också logiskt tänkande och gestaltningsförmåga. Man förstår att olika saker hänger samman, motiverar Eloranta.

Under ungdomsutbytet besökte ungdomarna bland annat företag inom teknik och deltog i programmeringsworkshopar. Eloranta är nöjd med resultaten från ungdomsutbytet.

– Alla grupper lyckades utföra sin programmeringsuppgift och nådde därmed det slutresultat de själva hade satt upp. De ungas teknikkompetens ökade.

Allt arbete skedde på engelska, så de ungas språkkunskaper förbättrades också under utbytet.

– I vår ungdomsgrupp fanns några som hade en mycket hög tröskel att tala engelska, till och med i sitt eget gäng. De sista dagarna hörde de till dem som hade mest att säga. Tröskeln för unga att tala engelska blev klart lägre, gläder sig Eloranta.

I sin respons lyfte ungdomarna själva fram hur viktigt det är att det även på små orter finns möjligheter till internationell verksamhet.

– Det är viktigt att det finns en aktör som erbjuder möjligheter att se världen och lära om sig själv och andra kulturer samt stärka de egna färdigheterna och kanske också lära sig nya, säger Eloranta.

Det var lätt att söka

För Eloranta själv var RoboRoadTrip det första ungdomsutbytet han deltog i. Också för den österrikiska partnern var det deras första ungdomsutbyte. Med tanke på detta gick allting enligt Eloranta mycket bra.

– Båda parterna hade ett eget tydligt ansvarsområde, vilket verkligen var ett fungerande system. Vi såg till att ansökan fylldes i och lämnades in och Österrike skötte de praktiska arrangemangen, såsom boende och resor i Österrike.

Innan Erasmus+-finansieringsansökan lämnades in finslipades ansökningstexten och programmet för ungdomsutbytet tillsammans med ungdomarna.

– Vi höll gemensamma Skype-möten där både våra ungdomar och de österrikiska ungdomarna och ledarna deltog. Varje gång vår grupp kom på aktuella frågor som behövde diskuteras samlade vi ihop dem och tog upp dem med Österrike. Sedan gick vi igen igenom svaren som kom från Österrike tillsammans med vår grupp. Det var semiaktivt och öppet. Inget skedde i det fördolda. Varje gång vi fick en ny idé, väntade vi på deras åsikt om saken, förklarar Eloranta tillvägagångssättet.

Ungdomsutbytet förlöpte så bra att Urais 4H-förening och den österrikiska partnern beslöt att ansöka om finansiering för ett nytt ungdomsutbyte. Avsikten är att österrikarna i något skede ska komma till Finland. Dessutom pågår ett mobilitetsprojekt för ungdomsarbetare vid Urais 4H-förening.

– Vi har en stark vilja att fortsätta med det internationella arbetet. Vi vill både öka vårt eget kunnande på den internationella marknaden och exportera vårt kunnande utåt. Jag ser det som en viktig sak att ungdomsarbetet i Finland förs utomlands, visionerar Eloranta.

Det lyckas när man får bitarna att falla på plats.

RoboRoadTrip

  • Projekttyp: Erasmus+ för ungdomssektorn, ungdomsutbyte
  • Koordinator: Uuraisten 4H-yhdistys r.y.
  • Projekttid: 5/2019–12/2019, fortsatt projekt beviljat
  • Partnerländer: Österrike
  • Finansiering: 23 855 €

Skribent: Anna Takala