Nyheter

Utbildningsstyrelsens material ger stöd i situationer som coronaviruset medför höstterminen 2021

Aktuellt Småbarnspedagogik Förskoleundervisning Grundläggande utbildning Gymnasieutbildning Yrkesutbildning Grundläggande konstundervisning Fritt bildningsarbete Coronaviruset
Utgångspunkten är att läsåret 2021–2022 inleds med närundervisning, och det centrala är att säkerställa en trygg vardag. Samtidigt är det viktigt att kartlägga vilka åtgärder som behövs för att åtgärda eventuella konsekvenser som epidemin har haft för lärandet och välbefinnandet. Utbildningsanordnarna och anordnarna av småbarnspedagogik behöver tyvärr fortsättningsvis förbereda sig för att genomföra exceptionella arrangemang på grund av coronaviruset. Våra material stöder anordnarna såväl i en fortsatt epidemisituation som i återhämtningen från coronaepidemin.
Pojat tietokoneella

Coronaepidemin pågår fortfarande och det är viktigt att utbildningsanordnarna och anordnarna av småbarnspedagogik upprätthåller en beredskap för att övergå till exceptionella arrangemang om det lokala epidemiläget så kräver. Våra stödmaterial för arbetet på lokal nivå finns på vår webbplats och motsvarar långt de anvisningar som gällde under våren.

Anvisningarna har publicerats i början av sommaren och har även under sommarens gång uppdaterats till behövliga delar. När det gäller lagstiftningen är situationen hösten 2021 ungefär densamma som på våren 2021. Vi följer kontinuerligt med hur coronaläget utvecklas och vi uppdaterar våra stödmaterial enligt behov.

Återhämtningen från coronaepidemin ska påbörjas så fort som möjligt

Coronaepidemin har oundvikligen inverkat på barnens, elevernas och de studerandes liv, lärande och välbefinnande. Epidemiläget har varierat i regionerna och barn, elever och studerande som återvänder till småbarnspedagogiken, skolorna och läroanstalterna kan befinna sig i väldigt olika situationer. En del har i huvudsak varit i skolan och deltagit i närundervisning, en del har studerat långa perioder på distans eller varit borta en längre tid från småbarnspedagogiken.

Att återvända till småbarnspedagogiken och närundervisningen samt därtill hörande vardagliga rutiner och sociala relationer har en läkande effekt och stärker känslan av psykologisk trygghet. Samtidigt är det också skäl att i småbarnspedagogiken och närundervisningen fästa särskild uppmärksamhet vid rutiner som främjar hälsosäkerheten. Rekommendationerna för att sörja för hälsosäkerheten är långt desamma som tidigare, till exempel när det gäller att värna om en god hygien och en bra ventilation, att undvika onödig närkontakt, att ordna utrymmena så att deltagarna kan hålla avstånd samt att använda munskydd i enlighet med hälsomyndigheternas rekommendationer. Bestämmelser och rekommendationer som berör hälsosäkerheten utfärdas förutom av de lokala och regionala hälsoskyddsmyndigheterna även till exempel av Institutet för hälsa och välfärd (THL) och undervisnings- och kulturministeriet (UKM).

Enligt THL:s anvisning erbjuds coronavaccin i Finland i nuläget åt alla 12 år fyllda, utgående från de regionala tidtabellerna. Det är frivilligt och avgiftsfritt att ta vaccinet. De kommunala hälsomyndigheterna ansvarar för att arrangera och informera om vaccineringen. Det är också kommunen som bestämmer om skolhälsovårdens deltagande i vaccineringen. Det är bra att på en allmän nivå tala om vaccinationerna även i undervisningen i den grundläggande utbildningen och på andra stadiet bland dem som hör till målgruppen för vaccinet. Målet är att eleverna och de studerande ska få information om vacciner och deras betydelse för människans hälsa. 

Efter en exceptionell tid är det också skäl att så fort det är möjligt kartlägga och åtgärda konsekvenserna som epidemiläget har haft för lärandet och välbefinnandet. Samtidigt behöver man värna om orken och välbefinnandet bland de yrkesverksamma inom småbarnspedagogiken och utbildningen. Materialet som har publicerats på vår webbplats omfattar också separat stödmaterial för planeringen av återhämtningen från coronaepidemin.

Utbildningsstyrelsen önskar alla ett fint nytt läsår och en trygg vardag i småbarnspedagogiken, skolorna och läroanstalterna! Vi uppmuntrar till att ta hand om barnens, elevernas och de studerandes samt personalens välbefinnande och att hjälpa dem som behöver stöd.

Hälsosäkerhet inom småbarnspedagogiken och närundervisningen hösten 2021

 

Punkterna nedan grundar sig på UKM:s och THL:s uppdaterade rekommendationer och fungerar som en checklista när småbarnspedagogiken och undervisningen ordnas hösten 2021:

 • Kom inte till verksamhetsstället, skolan eller läroanstalten om du har symtom. Gå på coronatest vid symtom.
 • Efter utlandsresa till ett land med hög coronarisk gäller frivillig karantän fram tills man fått ett coronatestresultat för alla födda före 2006, samt även för barn födda 2006 och senare om familjens vuxna väntar på resultat från coronatest.
 • Undvik direktkontakt.
 • Grupperna inom småbarnspedagogiken ska om möjligt inte blandas eller slås samman.
 • Undervisningsgrupperna i den grundläggande utbildningen ska om möjligt hållas isär under hela dagen.
 • I utbildningen på andra stadiet ska man hålla säkerhetsavstånd på över 2 meter alltid då det är möjligt.
 • Verksamheten kan ordnas i skift och man kan utnyttja utrymmen utomhus.
 • Hygienrutiner vid måltiderna.
 • Begränsningar som gäller utomståendes vistelse på området.
 • Personalen ska i huvudsak inte flytta sig mellan flera verksamhetsställen.
 • Värna om hand- och hosthygienen och effektivera rengöringen av utrymmena.
 • Ordna ventilationen i utrymmena.
 • Se till användningen av munskydd.

Checklistan finns att ladda ner i pdf-format i slutet av nyheten.

Stödmaterial för respektive utbildningsform

Nedan hittar du alla länkar till våra uppdaterade och aktuella stödmaterial samt länkarna till webbinarierna som ordnades under sommaren och tillhörande presentationsmaterial. På e-postadressen info [at] oph.fi betjänar vi som normalt utbildningsanordnare och anordnare av småbarnspedagogik samt skolor, läroanstalter och aktörer inom småbarnspedagogiken i frågor som berör coronaviruset.

De här materialen och övriga stödmaterial som är gemensamma för alla utbildningsstadier, information om coronavirusets inverkan på statsunderstöd och internationella program samt svar på vanliga frågor om corona hittar du på vår sida oph.fi/sv/corona där vi har samlat allt coronarelaterat material.

Småbarnspedagogik

Förskoleundervisning

Grundläggande utbildning

Gymnasieutbildning

Yrkesutbildning

Grundläggande utbildning för vuxna

Grundläggande konstundervisning

Fritt bildningsarbete

Sommarens webbinarier och material

Även om coronaviruset fortfarande präglar det stundande läsåret har utbildningen också utvecklats. Via länken intill kan du bekanta dig närmare med förändringarna och reformerna i materialet från informationsmötet som Utbildningsstyrelsen ordnade för medierna 5.8.2021.

Mer information