Nyheter

Utlåtanden begärs om den nationella läskunnighetsstrategin 2030

Aktuellt Yrkesutbildning Gymnasieutbildning Grundläggande utbildning Småbarnspedagogik Programmet för läskunnighet
Läsrörelsen vid Utbildningsstyrelsen har publicerat ett utkast till en nationell läskunnighetsstrategi på webbtjänsten utlåtande.fi. Utlåtandet kan kommenteras i tjänsten mellan 27.9 och 15.10.2021.
Fyra kvinnliga lärare i mötet i ett klasrum

Den nationella läskunnighetsstrategin synliggör det arbete som görs för att främja barns och ungas läskunnighet. Den ger också nya möjligheter för att främja läskunnigheten bland vuxna och äldre.

 – Målet för den nationella läskunnighetsstrategin är en stark, mångsidig och inkluderande läskultur som stärker ett framgångsrikt Finland och ett gott liv för medborgarna. Läskunnigheten ska stärkas hos personer i alla åldrar genom ett långsiktigt samarbete, så att attityden till läsning blir allt positivare och medvetenheten om läsningens betydelse ökar, säger Läsrörelsens koordinator Pia Lumme.

Som en fortsättning på läskunnighetsstrategin utarbetas ett läskunnighetsprogram där åtgärdsförslagen och de ansvariga instanserna preciseras.

Fler än tusen personer har hörts i arbetet med strategin

Läskunnighetsstrategin har utarbetats tillsammans med en mångprofessionell styrgrupp och en projektgrupp, och som stöd för arbetet har man ordnat flera diskussionsmöten, med totalt dryga tusen deltagare från tiotals olika verksamhetsområden. Arbetet med läskunnighetsstrategin har samordnats av Läsrörelsen vid Utbildningsstyrelsen.

För att stärka jämlikheten, bildningen och välbefinnandet krävs att läskunnighetsarbetet leds systematiskt och att arbetet i nätverk samordnas på regional och lokal nivå. Därtill behövs det mera stöd till familjerna för att uppmuntra till läsning och för att förstå läsningens betydelse. Läs mera på bloggen: Läskunnighet skapar jämlikhet och välbefinnande.

I strategin har man använt sig av senaste forsknings- och utvärderingsdata om läskunnighet samt information om bakgrundsfaktorer som inverkar på läskunnigheten. Den nationella läskunnighetsstrategin grundar sig på begreppet multilitteracitet. Läs mer om arbetet med den nationella läskunnighetsstrategin på Läsrörelsens webbplats.

Utlåtandena ska lämnas in senast 15.10.2021 klockan 16.15 på adressen www.utlatande.fi. Utlåtandena är offentliga och de publiceras i tjänsten utlåtande.fi. Utlåtanden kan ges av alla intresserade.

Beredning / Ytterligare information:
Belinda Kardén, Läsrörelsen-koordinator, belinda.karden [at] oph.fi, +358 29 533 182
Pia Lumme, Lukuliike-koordinaattori, pia.lumme [at] oph.fi, +358 29 533 1809