Nyheter

Utlåtanden begärs om grunderna för utbildning som handleder för examensutbildning (HUX)  

Aktuellt Gymnasieutbildning Yrkesutbildning Utvidgandet av läroplikten Läroplan
Den handledande utbildningen före examensutbildning förnyas och utbildning som ordnas i enlighet med de nya utbildningsgrunderna inleds 1.8.2022. Det är nu möjligt att ge utlåtanden om utkastet till grunderna för utbildning som handleder för examensutbildning.
Kaksi naisopiskelijaa pöydän ääressä ammatillisen oppilaitoksen opiskelijakirjastossa.

I utbildningen som handleder för examensutbildning (HUX) bildar den grundläggande utbildningens påbyggnadsundervisning (årskurs 10), utbildningen som förbereder för gymnasieutbildning (LUVA) och utbildningen som handleder för yrkesutbildning (VALMA) en gemensam utbildningshelhet för övergångsskedet. Lagen om utbildning som handleder för examensutbildning (1215/2020) godkändes i december 2020 som en del av lagstiftningen som berör den utvidgade läroplikten. Utbildning i enlighet med de nya utbildningsgrunderna inleds från och med 1.8.2022.

Målgruppen för utbildning som handleder för examensutbildning är läropliktiga och andra som planerar att studera på andra stadiet och som har behov av handledande utbildning. Målet för utbildningen är att ge de studerande färdigheter att studera på andra stadiet.  

Utlåtanden om utkastet till grunderna för utbildning som handleder för examensutbildning (HUX) begärs i utlåtandetjänsten utlatande.fi mellan 1.2 och 1.3.2021.  

Grunderna har utarbetats i samarbete med ett nätverk av sakkunniga

Utbildningsstyrelsen har utarbetat utkastet till grunderna för utbildning som handleder för examensutbildning (HUX) i samarbete med ett nätverk bestående av sakkunniga. I september–oktober 2020 ordnade Utbildningsstyrelsen fem webbinarier kring utbildningsgrunderna. I webbinarierna deltog sammanlagt cirka 500 aktörer inom utbildningssektorn. Vid samma tidpunkt fanns också ett utkast till grunderna till påseende på Utbildningsstyrelsens webbplats. Totalt 50 instanser lämnade in respons på utkastet. Utbildningsstyrelsen bearbetade utkastet på basis av responsen och utkastet har nu skickats på remiss. Utlåtanden kan lämnas in i utlåtandetjänsten på adressen utlatande.fi mellan 1.2 och 1.3.2021. 

Grunderna för utbildning som handleder för examensutbildning träder i kraft 1.8.2022, då den nya utbildningen inleds. Grunderna för utbildningen utgör en ram för hur utbildningen ska genomföras och utifrån den gör utbildningsanordnarna upp de lokala planerna för genomförandet av utbildningen. I den lokala planen ska man närmare beskriva undervisningens och handledningens innehåll och mål samt samarbetet med andra aktörer.   

Grunderna för utbildning som handleder för examensutbildning färdigställs utgående från utlåtandena som lämnas in. De färdiga grunderna publiceras på våren 2021 och utbildningsanordnarna kan göra upp sina egna planer för genomförandet av utbildning under läsåret 2021–2022.  

Ytterligare information 

Undervisningsrådet Kaisa Räty, förnamn.efternamn [at] oph.fi 
Undervisningsrådet Riia Palmqvist, förnamn.efternamn [at] oph.fi 
Undervisningsrådet Katri Kuukka, förnamn.efternamn [at] oph.fi 
Undervisningsrådet Helena Öhman, förnamn.efternamn [at] oph.fi (svenskspråkig utbildning)
Undervisningsrådet Sonja Hyvönen, förnamn.efternamn [at] oph.fi (svenskspråkig utbildning)