Nyheter

Välbefinnande för äldre genom hantverk och konst

Erfarenheter Erasmus+ Erasmus+ Vuxenutbildningen
Erasmus+-projektet Handmade Wellbeing – Käsitöistä hyvinvointia föddes ur behovet att erbjuda äldre personer flera möjligheter att syssla med konst och hantverk. Vid sidan av de konkreta resultaten var projektdeltagarnas ökade kunskaper om ämnet viktiga.
Att göra hantverk

Att utöva konst och handarbeta gynnar de äldres välbefinnande. Bland annat förbättras koordineringen av händerna och hjärnfunktionen och humöret påverkas positivt.

I huvudsak arbetar personer som saknar yrkeskompetens för att leda skapande av konst bland de äldre. Konstnärer och hantverkare har å sin sida i allmänhet ingen utbildning inom omsorgsbranschen som skulle underlätta deras arbete bland äldre.

Utifrån dessa utgångspunkter uppstod Erasmus+-projektet Handmade Wellbeing – Käsitöistä hyvinvointia.

– Allra först frågade jag om man från Tartu universitets Viljandi kulturakademi, som jag hade samarbetat med tidigare, var villiga att delta i projektet. De föreslog följande samarbetspartner och så vidare, minns Sirpa Kokko, lektor vid Helsingfors universitet.

Kokko fungerade som koordinator för projektet och märkte snabbt att samarbetspartnernas olika specialkompetensområden kompletterade varandra väl. Till Helsingfors och Tartu universitets styrkor hörde forskning, konstföreningen vid Österrikes universitet hade kompetens inom konst. Den brittiska partnern, en aktör inom tredje sektorn, hade å sin sida mycket erfarenhet av olika samarbetsprojekt.

– Varje partner ordnade en utbildningsperiod på en vecka, där vi lärde oss om partnerns kompetensområde, berättar Kokko.

Den kunskap som samlades in under projektet blev en handbok

I projektet Handmade Wellbeing – Käsitöistä hyvinvointia deltog sju servicecenter från olika länder. Sammanlagt deltog hundratals personer i projektet: studerande, anställda vid de organisationer som deltog, servicecentrens personal och äldre personer.

– Från Helsingfors universitet avlade cirka tjugo studerande en kurs i tillämpad undervisningspraktik som ingår i undervisningen genom att handleda äldre personer i hantverk och konst vid Gustafsgårds servicecentral.

Tillämpad undervisningspraktik bland äldre kan fortfarande väljas i undervisningsprogrammet för handarbetslärare vid Helsingfors universitet.

Den viktigaste konkreta produkten av den kunskap som samlades in inom projektet var handboken Handmade Wellbeing. I handboken som finns tillgänglig på projektets webbplats berättas ur ett pedagogiskt perspektiv vad det är bra att beakta när man planerar och genomför hantverks- och konsthandledning för äldre.

– Vi skrev handboken på engelska, men vi har fått respons på att den kunde ha skrivits på varje mållands språk, säger Kokko.

Kunskapen ökade betydligt

Som en följd av det tre år långa projektet utvecklades konstverksamheten bland de äldre vid de servicecentraler som deltog. Dessutom upplevde de anställda att de fick ny glöd i sitt arbete.

För många av projektets deltagare var verksamhetsområdet nytt. Längs med vägen fick man därför många små insikter. Man märkte till exempel att hantverks- och konsthandledning för personer med svår demens kräver specialkompetens som skulle behöva en mer systematisk utbildning.

Kokko berättar att Handmade Wellbeing-projektet för henne som koordinator var arbetsamt men givande. 

– Jag fick goda erfarenheter av internationell projektverksamhet och lärde mig ännu mera om sambandet mellan konst och välbefinnande.

Erasmus+-projektet ledde till internationella kontakter mellan partnerorganisationerna, som fortfarande upprätthålls.

– Även om vi skapade konkreta resultat, såsom handboken, en seminariepresentation, några artiklar och en del synlighet i medierna, känns det ändå särskilt viktigt att kunskaperna om ämnet ökade bland dem som deltog i projektet.

Kokko önskar att det material som samlats in inom projektet utnyttjas ännu mer omfattande och ingående, till exempel i forskning.

Projektkoordinatorns fem tips

1) Motiverade partner är en förutsättning för ett smidigt samarbete.
2) Fundera på förhand också på projektets nationella dimension.
3) Planera mötenas innehåll och tidsanvändning.
4) Fäst uppmärksamhet vid arbetsfördelningen. Kom tydligt överens om vem som gör vad.
5) Spara allt material som anknyter till projektet på en gemensam projektplattform. 

Handmade Wellbeing – Käsitöistä hyvinvointia

  • Projekttyp: Erasmus+ för vuxenutbildning, strategiskt partnerskapsprojekt
  • Koordinator: Helsingfors universitet
  • Projekttid: 9/2015–8/2017
  • Partnerländer: Estland, Storbritannien och Österrike
  • Finansiering: 221 134 €

Skribent: Tiina Katriina Tikkanen