Nyheter

Välkommen att fira veckan för barnets rättigheter!

Lärare och pedagogisk personal Småbarnspedagogik Förskoleundervisning Grundläggande utbildning Lärare och pedagogisk personal
Veckan för barnets rättigheter är en verksamhetsinriktad temavecka som syftar till att öka medvetenheten om FN:s konvention om barnets rättigheter, särskilt bland barn och unga. Temat för kommunikationen om barnets rättigheter 2021 är barnets rätt till gott bemötande. Veckan firas 15–21.11.2021.
Lapsen oikeuksien viikko

Enligt konventionen om barnets rättigheter har barn rätt till särskilt skydd och särskild omsorg. Också i Finlands grundlag nämns särskilt att barn ska behandlas jämlikt som individer.

Detta innebär att varje barn har rätt till skydd mot försummelse, fysiskt och psykiskt våld, exploatering, diskriminering och omänsklig behandling. Barnet har rätt till integritet och trygghet och även rätt att få förståelse och ömhet. Det handlar alltså inte bara om ett förbud mot vanvård, utan om en skyldighet att behandla barnen väl.

Myndigheterna är skyldiga att bekämpa diskriminering och främja likabehandling. Ibland innebär detta positiv särbehandling av en grupp, om gruppens rättigheter inte tillgodoses på lika villkor som andra. Kommittén för barnets rättigheter har i sin allmänna kommentar nr 5 (på engelska på FN:s webbplats) konstaterat att särskild uppmärksamhet bör ägnas åt icke-diskriminering när stater utarbetar nationella strategier och planer för barn.

För att man ska kunna identifiera och ingripa i vanvård av barn krävs det också att barnets erfarenheter tas på allvar. Ett barn vars åsikter och uppfattningar de vuxna är intresserade av i vardagen vågar också med större sannolikhet berätta ifall det behandlas illa. Det finns alltså ett nära samband mellan gott bemötande och barnens delaktighet.

Bekanta dig med veckans material

Veckan för barnets rättigheter är en temavecka med aktiviteter om barnets rättigheter. Målet är att göra barnets rättigheter mer kända bland barn och ungdomar.

Materialet för skolor, fritid ach småbarnspedagogik för 2021 har nu publicerats. Läs mer på våra sidor och anmäl er till veckan för barnets rättigheter.

#JagÄrBetydelsefull #DuÄrBetydelsefull #RättTillGottBemötande #BarnetsRättighet