Nyheter

VIP-nätverket fortsätter sitt arbete för att utveckla kompetensen och det yrkesövergripande samarbetet inom krävande särskilt stöd

Aktuellt Småbarnspedagogik Förskoleundervisning Grundläggande utbildning
VIP-nätverkets verksamhet fortsätter. Nätverksarbetet stärker samarbetet mellan aktörerna inom krävande särskilt stöd i Finland och strävar efter att varje barn och ung person enkelt och i rätt tid ska få det stöd hen behöver.
Afrikka-piirros

VIP-nätverket arbetar med att utveckla det krävande särskilda stödet som erbjuds för barns och ungas lärande och skolgång samt formerna för förebyggande och tidigt stöd. Nätverkets arbete inleddes år 2018 och fortsätter nu med en ny, tvåårig verksamhetsperiod.

Very Important Person, VIP, hänvisar till barn och unga som behöver krävande särskilt stöd för sitt lärande och sin skolgång. Eleverna kan till exempel ha svåra psykiska symptom, autismspektrum, en funktionsnedsättning eller flera och svåra funktionshinder. Stödet är ofta långvarigt och intensivt och genomförs i allmänhet i ett yrkesövergripande samarbete.

Målsättningen är i första hand att ordna undervisningen i elevens egen närskola eller vid verksamhetsstället där förskoleundervisningen ordnas för barnet. Eleven ska få stöd för sin utveckling, sitt lärande och sin skolgång i enlighet med sina behov. Nätverket har som mål att trygga varje barns och ung persons rätt att få undervisning alltid då det är möjligt med beaktande av hens hälsotillstånd.

Målet är att verksamheten ska stödja förändringar i verksamhetskulturen i skolorna och inom småbarnspedagogiken, stärka kompetensen hos aktörerna inom krävande särskilt stöd samt fördjupa samarbetet med företrädarna för lärarutbildningen och forskningen. Samtidigt förbättras kommunernas och de privata utbildningsanordnarnas möjligheter att utnyttja kompetensen hos de sakkunniga inom krävande särskilt stöd i elevens egen närskola eller vid enheten inom småbarnspedagogik. Genom att producera handböcker och utredningar om krävande särskilt stöd vill man öka kunskapen om ämnet hos personalen inom undervisningsväsendet, föräldrarna och aktörerna utanför skolan.

Lokalt stöd för skolor och lärare

VIP-nätverket arbetar på både nationell och regional nivå. Nätverket är indelat i samarbetsnätverk som är geografiskt fördelade på fem områden som täcker hela Finland. Till samarbetsnätverken hör ett flertal aktörer från olika sektorer som arbetar med krävande särskilt stöd. En förteckning över dessa finns i slutet av nyheten.

Arbetet inom samarbetsnätverken planeras och koordineras av en yrkesövergripande grupp som undervisnings- och kulturministeriet har tillsatt, och som består av företrädare för bildningsväsendet och social- och hälsovårdssektorn. I valet av gruppens medlemmar tas i beaktande att de olika landskapen är representerade.

Samarbetsnätverken har i uppgift att kartlägga utbudet av krävande särskilt stöd och de mest centrala utvecklingsområdena i den egna regionen samt att främja det förebyggande arbetet. De planerar, utvecklar och genomför olika sätt att få efterfrågan på och utbudet av det krävande särskilda stödet att mötas. Till nätverkens arbete hör bland annat att stödja och handleda skolorna och lärarna i den egna regionen när det gäller att planera, genomföra och utvärdera det krävande särskilda stödet. Därtill ordnar man fortbildning för de yrkesverksamma.

Det viktigaste fokusområdet under den nya verksamhetsperioden kommer att vara samarbetet med kommunerna. Undervisnings- och kulturministeriet bjuder in två kontaktpersoner från varje kommun till att delta i VIP-nätverkets arbete. De här personerna har i uppgift att förmedla informationen mellan nätverket och kommunen och att delta i olika utvecklingsåtgärder.

 För att etablera nätverkets verksamhet är det viktigt att det finns ett smidigt och fungerande samarbete mellan de olika aktörerna, på såväl regional som nationell nivå, säger undervisningsrådet och enhetschefen Marjo Rissanen.

En djupdykning i olika teman

Utöver den regionala verksamheten samarbetar VIP-nätverket kring olika aktuella teman. Nätverkets sakkunniga tar i olika temaspecifika arbetsgrupper sig an aktuella teman och delar med sig av sina erfarenheter och kunskaper för att stödja arbetet i vardagen för de övriga gruppmedlemmarna och för personalen inom utbildningsväsendet.

Ett av de teman som behandlats under den föregående verksamhetsperioden är elever med stor skolfrånvaro. Gruppen som arbetade med temat utvecklade bland annat olika modeller för att ingripa i frånvaro och för det yrkesövergripande samarbetet.

Övriga teman som behandlats är undervisning som ordnas enligt verksamhetsområde och barn och unga som placerats. De här båda temagrupperna fortsätter också under den nya verksamhetsperioden.

En ny temaspecifik grupp inleder i vår sitt arbete med att fördjupa sig i problematiken kring barn och unga med utmanande beteende samt att utveckla stödet för dessa.

Konsultationstjänster ger stöd i vardagen i närskolan

Den tredje viktiga delen av VIP-nätverkets verksamhet är samarbetet mellan företrädarna för enheterna för krävande särskilt stöd. Dessa är alltså Elmeri-skolorna, Valteri centret för lärande och kompetens, enheterna för sjukhusundervisning och statens skolhemskolor.

Avsikten är att under år 2021 inleda ett pilotförsök med yrkesövergripande konsultationstjänster som dessa fyra aktörer skulle erbjuda förskoleundervisningen och den grundläggande utbildningen. Syftet med konsultationen är att tillsammans med elevens närskola finna lösningar för särskilt krävande situationer som utmanar barnets eller den ungas växande, lärande och skolgång samt att stärka det lokala pedagogiska stödet och det yrkesövergripande samarbetet.

VIP-nätverkets verksamhet leds av en styrgrupp som består av medlemmar som representerar undervisnings- och kulturministeriet och Utbildningsstyrelsen. Ordförande för styrgruppen är Eeva-Riitta Pirhonen, överdirektör vid undervisnings- och kulturministeriet. Utbildningsstyrelsen svarar för att koordinera verksamheten på nationell nivå.

 

I grupperna som planerar det regionala arbetet inom VIP-nätverket hör åtminstone följande aktörer från varje region:

 • Rektorer
 • Ledningen för bildningsväsendet
 • Företrädare för undervisningsenheterna för krävande särskilt stöd
 • Småbarnspedagogiken
 • Aktörerna inom programmet för utveckling av barn- och familjetjänster (LAPE)
 • Kompetens- och stödcentren
 • Specialsjukvården
 • Elevvården
 • Universitetsforskningen
 • Lärarutbildningen
 • Barnskyddet
 • Regionförvaltningsverket