Nyheter

Webbsidor utarbetas som stöd för arbetet med att förhindra mobbning, trakasserier, diskriminering och våld

Aktuellt Småbarnspedagogik Förskoleundervisning Grundläggande utbildning Gymnasieutbildning Yrkesutbildning
Webbsidorna som publiceras nästa år erbjuder ett omfattande utbud av information och verktyg för att motarbeta mobbning, trakasserier, diskriminering och våld i småbarnspedagogiken, skolorna och läroanstalterna.
Oppilaita oppitunnilla

Webbsidorna publiceras i slutet av år 2022 och ska fungera som stöd för att identifiera och förebygga mobbning, trakasserier, diskriminering och våld som riktar sig mot barn och unga. Det är första gången man i denna omfattning på ett ställe samlar anvisningar och annan, mer djupgående information för personalen vid skolorna och småbarnspedagogiken samt för vårdnadshavarna och barnen och de unga.  

På sidorna sammanställs redan befintliga material och verksamhetsmodeller samt information om tjänster på nätet som riktar sig till barn och unga. Sidorna kommer också att innehålla praktiska anvisningar och stödmaterial för det förebyggande arbetet och för ingripande i situationer som är skadliga för barn och unga.

Mobbning, sexuella trakasserier, våld, hatretorik och diskriminering påverkar på ett avsevärt sätt barnens och de ungas välbefinnande i vardagen. Det finns en särskild oro för barn och unga som är i en sårbar ställning. Därför behövs lättillgänglig information och verksamhetsmodeller för hur man ingriper i dessa situationer och för hur man kan förebygga dem vid daghemmen och i skolorna och läroanstalterna.

Man kan inte förbise ett barn eller en ung person i behov av hjälp. Det behöver säkerställas att vi har metoder för att ingripa i sådana här utmanande situationer. I synnerhet det förebyggande arbetet behöver stärkas. Det centrala i det förebyggande arbetet är samarbetet med hemmen och en verksamhetskultur som präglas av omsorg och omtanke, säger specialsakkunnig Riina Länsikallio.

Ett gott bemötande är varje barns och ungdoms rättighet

Utbildningsstyrelsens webbsidor är en del av åtgärderna inom åtgärdsprogrammet för att förebygga mobbning, trakasserier och våld, som överskrider förvaltningsgränserna och som styrs av regeringsprogrammets skrivning om att varje barn och ung person har rätt till integritet och icke-diskriminering. Webbsidorna är också en av åtgärderna i den nationella barnstrategins åtgärdsprogram.

I arbetet med att utarbeta materialen för sidorna kommer man att involvera barn och unga, organisationer och vårdnadshavare samt personal inom småbarnspedagogiken och undervisningsväsendet. I oktober 2021 ordnades de första träffarna med föräldra- och studerandeorganisationer och på våren 2022 samlar man in barnens och de ungas synpunkter.

Utbildningsstyrelsen har redan tidigare publicerat handböcker för antimobbningsarbete och för att förebygga sexuella trakasserier i skolorna och läroanstalterna.

Utifrån responsen som kommit in har det gjorts en bedömning att vi behöver mer specifika anvisningar till exempel för yrkesutbildningen, gymnasieutbildningen, förskoleundervisningen och småbarnspedagogiken samt för arbetet med att beakta minoriteter, konstaterar specialsakkunnig, Riina Länsikallio.

LisätietoaYtterligare information

Riina Länsikallio, riina.lansikallio [at] oph.fi