Nyheter

14 finländska organisationer får finansiering från insatsen Erasmus+ innovationsallianser

Program Yrkesutbildning Högskoleutbildning Erasmus+ Erasmus+ Yrkesutbildningen Erasmus+ Högskoleutbildningen Internationalisering
Ansökningsomgången för Erasmus+ innovationsallianser avslutades den 7 september 2021. Sammanlagt 317 ansökningar lämnades in i hela Europa. I Finland fick 14 organisationer finansiering, av vilka två är projektkoordinatorer och de övriga har rollen som projektpartner.
Henkilöitä pöydän ääressä kokouksessa.

Insatsen Erasmus+ innovationsallianser (Erasmus+ Innovation Alliances) hade sin första ansökningsomgång, som avslutades hösten 2021. Finländarna var mycket intresserade av insatsen, eftersom sammanlagt 94 finländska organisationer deltog i ansökningarna i olika roller.  

De finländska organisationerna klarade sig bra i 2021 års ansökningsomgång. Sammanlagt 14 organisationer i Finland fick finansiering: Aalto-högskolestiftelsen, Careeria Oy, yrkeshögskolan Diakonia, yrkeshögskolan Haaga-Helia, Helsinki Business College, Arcinno Oy, Nordic Food Tech Venture Capital Oy, MyData Global ry, Olemisen Balanssia ry, Resoregionens utbildningssamkommun, yrkeshögskolan i Satakunta, Silta-valmennusyhdistys ry, Tieke tietoyhteisön kehittämiskeskus ry och Åbo universitet. 

Bland organisationerna finns fem finländska högskolor, tre yrkesläroanstalter samt olika föreningar och företag. Åbo universitet beviljades finansiering för två projekt, varav det ena koordinerades av dem. Även Haaga-Helia fungerar som koordinator för sitt projekt, medan resten av de finländska organisationerna är partner i projekt som koordineras av andra länder. 

32 projekt finansierades på europeisk nivå. Insatsens totala budget är 61 miljoner euro. 

Innovationsförmåga i Europa genom samarbete mellan högre utbildning, yrkesutbildning och företag

Erasmus+-innovationsallianserna har som mål att förbättra Europas innovationsförmåga genom strategiskt samarbete mellan högre utbildning, yrkesutbildning och företag. Det centrala i projekten är samarbetet mellan sektorer, och de riktas särskilt till digitala färdigheter och branscher som har identifierats som centrala för en hållbar tillväxt och konkurrenskraft i Europa.

Inom innovationsallianserna finansieras allianser mellan läroanstalter och företag samt branschspecifika sammanslutningar för kompetenssamarbete. Allianser mellan läroanstalter och företag främjar samarbetet mellan företag, anordnare av högre utbildning och anordnare av yrkesutbildning. Syftet med allianserna för branschspecifikt kompetenssamarbete är däremot att skapa nya strategiska tillvägagångssätt och samarbete för kompetensutveckling inom vissa branscher som har identifierats i den europeiska kompetensagendan, det vill säga i kompetenspakten. 

Projektens budgetar är 1–4 miljoner euro beroende på kategori och projektets omfattning. 

I projektet som koordineras av Åbo universitet utvecklas samarbetet mellan företag och högskolor

Ett av de finansierade innovationsalliansprojekten är Entrepreneurial Vision Alliances between Higher Education and Industry (ENVISIONAlliances), som koordineras av Åbo universitet. Projektet omfattar sammanlagt nio projektpartner: förutom Åbo universitet deltar högskolor från Nederländerna, Spanien och Slovenien, en yrkesläroanstalt från Malta samt företag från Finland, Grekland och Malta. 

Målet med projektet ENVISIONAlliance är att minska klyftan mellan högskolorna och företagsvärlden. Detta sker genom att erbjuda forskare och övrig högskolepersonal mentorskap under vilken de kan delta i företagens dagliga verksamhet. Företagen drar å sin sida nytta av forskarnas teoretiska kompetens. 

 – För några år sedan hade vi projektet Horizon2020, där vi aktiverade småföretag att skapa innovativa mer affärsmodeller. Vi gjorde en verksamhetsundersökning tillsammans med över hundra företag och utvecklade en verktygslåda för utveckling av affärsverksamheten som lämpar sig för små företag och som är fritt tillgänglig. Vårt projekt ENVISIONAlliance fortsätter inom detta tema för utveckling och utnyttjande av innovationer. Med hjälp av mentorprogrammet Entrepreneurship Residency som utvecklas inom projektet strävar vi efter att öka antalet möten mellan forskare och företag och främja utnyttjandet av innovationer, berättar forskningsdirektör Marikka Heikkilä vid Åbo universitet. 

– Vid Åbo universitet har man utarbetat en strategi för företagande och företagarutbildning vars mål är att stödja företagarattityden och verksamhetssätt som stöder företagande i hela samfundet. Detta projekt ger oss en fin möjlighet att dra nytta av våra kunskaper och lärdomar från tidigare projekt och tillämpa dem på ett konkret sätt för att utveckla innovationsverksamheten mellan universitet och företag både vid Åbo universitet och i hela Europa, fortsätter Heikkilä. 

Projektets totala budget är cirka 1,6 miljoner euro, varav Åbo universitets andel är drygt 260 000 euro.

Nästa ansökningstid går ut i september

Ansökningsomgången för 2022 är öppen och ansökningstiden går ut den 15 september. Sannolikt kommer det i fortsättningen att ordnas en ansökningsomgång varje år. 

– Det tar tid att förbereda ansökningarna och det lönar sig att börja i tid. Om du inte hinner med i årets ansökningsomgång kan du redan nu börja planera och skapa ett partnernätverk för ansökningsomgången 2023. Särskilt aktörer inom yrkesutbildningen behövs, tipsar Tiina Pärnänen, ansvarig sakkunnig vid Utbildningsstyrelsen. 

*Uppdatering 4.1.2023: 14 organisationer från Finland fick finansiering, inte 13.