Nyheter

15,5 miljoner euro delas ut till personalutbildning för undervisningsväsendet

Utbildning och examina Yrkesutbildning Utveckling av utbildningen Läromedel
Utvidgningen av läroplikten till andra stadiet, mer individualiserade studiemöjligheter för studerande i olika arbets- och livssituationer och främjandet av de studerandes välbefinnande är några exempel från vardagen inom yrkesutbildningen just nu. Inom utbildningssektorn sker snabba reformer och därmed krävs det att personalen på läroanstalterna kontinuerligt uppdaterar sitt eget kunnande. Det erbjuds också fortbildning som är statligt finansierad. Kommuner, samkommuner, registrerade sammanslutningar eller stiftelser samt högskolor kan söka Utbildningsstyrelsens finansiering för personalutbildning för undervisningsväsendet. Ansökan är öppen fram till 10.2.2022 och det finns 15,5 miljoner att söka.
Läraren sitter vid datorn och ler mot telefonen som filmar honom.

Yrkesutbildningen har utvecklats på många olika sätt under de senaste åren. Målet med reformerna har varit att förbättra kvaliteten på utbildningen. Utvecklingen av kvaliteten och utbildningsreformerna lyckas endast om läroanstalternas arbetsgemenskap har det kunnande som krävs för att genomföra ändringarna. Till exempel finns det nu efterfrågan på ledningskompetens för ledare och chefer, kunnande i kvalitetsarbete samt färdigheter för att kunna prognostisera vilket kunnande som behövs i framtiden.

Utbildningsstyrelsen ser det också som viktigt att man genom statsunderstödd verksamhet kan erbjuda likvärdiga möjligheter för undervisningsväsendets personal att utveckla sitt kunnande. Utbildning är ett utmärkt sätt att förbättra välbefinnandet oberoende om det gäller arbetsgemenskapen eller de studerande.

 

Aktuella teman inom personalutbildningen

Det har reserverats 15,5 miljoner euro för den ansökningsomgång för personalutbildning för undervisningsväsendet och småbarnspedagogiken, som Utbildningsstyrelsen öppnar i början av år 2022. De utbildningsprojekt som kommer att beviljas finansiering förväntas innehållsmässigt beröre aktuella teman med tanke på utvecklingen av utbildningen.

De som arbetar inom yrkesutbildningen kan stärka sitt kunnande till exempel inom:

  • genomförandet av den utvidgade läroplikten 
  • stärkandet av det kontinuerliga lärandet
  • stärkandet av individuella studievägar
  • bedömning av de studerandes kunnande samt identifiering och erkännande av kunnande
  • främjandet av delaktighet, välbefinnande och trygghet
  • utvecklingen av studiehandledningen 
  • utvecklingen av ledningen och gemenskapen
  • utvärderingen av verksamheten och kvalitetsledning.

Personalutbildning kan också riktas till kunnande som förstärker ett hållbart levnadssätt och tolerans samt förbättrar genomförandet av jämlikhet och likabehandling i utbildningen.

Branschkunnandet kräver uppdatering 

Innehållet och sätten att arbeta förändras och inom yrkesutbildningen måste lärarna och handledarna kontinuerligt uppdatera sitt substanskunnande. Behoven för fortbildning kan till exempel hänga samman med förändringar i lagstiftning och regelverk eller med den tekniska utvecklingen inom branschen. Statsunderstödet som är avsett för personalutbildning kan också rikta in sig på utbildning som stärker personalens ämneskompetens eller branschkunnande.

Teman som kopplar direkt till yrkesutbildningen kan också vara till exempel kompetensinriktning, utbildning som ordnas på en arbetsplats samt handledningen och bedömningen av den eller stärkandet av kunnandet inom de gemensamma examensdelarna.

Ansökan pågår fram till 10.2.2022

Statsunderstödet kan sökas av kommuner, samkommuner, registrerade sammanslutningar och stiftelser, samt högskolor. Av de sökande organisationerna förutsätts kunskap och erfarenhet av personalutbildning inom undervisningsväsendet. Ansökan bör lämnas in till Utbildningsstyrelsen senast 10.2.2022.

De projekt som får statsunderstödsfinansiering ska genomföras under åren 2022–2023.

Mer information