Nyheter

Ändringar i uppgifterna i betyg och bilagor

Utbildning och examina Yrkesutbildning Bedömning och betyg
Det blir möjligt att beakta höjningar av vitsord i examensbetygen för yrkesinriktade grundexamina i högskolornas betygsurval från och med juli 2023. Då träder ändringen av statsrådets förordning i kraft och den förutsätter att man i betygen för in de uppgifter som behövs om höjningen av vitsorden i examensbetyget samt det nya viktade medeltalet i examensbetyget.
En utexaminerad får certifikat och blommor

Efter reformen av antagningen av studerande till högskolor år 2020 har de som avlagt yrkesinriktad grundexamen antagits som studerande till yrkeshögkolor på basis av betygsurval. Yrkeshögskolorna har ändå inte i sina betygsurval kunnat beakta höjningar av vitsord som gjorts efter att den sökande avlagt sin yrkesinriktade grundexamen. Det beror på att betygsuppgifterna om de prestationer som lett till höjningar inte har varit tillräckligt entydiga för att kunna användas automatiskt via datalagret KOSKI.

Man har redan en längre tid arbetat för att åtgärda den här situationen. I mitten av december publicerades en ändring av 14 § i förordningen om yrkesutbildning. Ändringen innebär att de prestationer som leder till höjningar i fortsättningen kommer att föras in så att de är tillräckliga både för betyget över prestationen och för datalagret KOSKI.

I fortsättningen ska man för en höjning av ett vitsord i examensbetyget utfärda ett betyg över avlagda examensdelar. Ur betyget ska det framgå vilket vitsord i examensbetyget som har höjts och vilket det nya viktade medeltalet för examensbtyget är efter höjningen. Enligt ändringen av förordningen ska man på betyget över avlagda examensdar också föra in uppgiften om  vilken nivå i referensramen som den ifrågavarande examen placerar sig på.

Ändringarna kommer att föras in i Utbildningsstyrelsens föreskrift om uppgifter som ska antecknas i betyg och bilagor i yrkesutbildning. Anvisningarna om uppgifter som ska spraras i datalagret KOSKI och den reviderade versionen av Utbildningsstyrelsens föreskrift om uppgifter som ska antecknas i betyg och bilagor i yrkesutbildning publiceras i början av år 2023.

Ändringen av föreskriften träder i kraft 1.7.2023. Ändringen gäller endast höjningar av vitsord som gjorts efter att den trätt i kraft.