Nyheter

Användning av mobila enheter som en del av undervisningen − frågor och svar

Aktuellt Yrkesutbildning Gymnasieutbildning Grundläggande utbildning Digitalisering Lagstiftning Lärare och pedagogisk personal Lärmiljö
Varför används mobila enheter i undervisningen? Kan läraren samla in de mobila enheterna av eleverna? Den här nyheten innehåller frågor och svar som gäller användningen av dator, mobiltelefon och andra mobila enheter i skolan.
Pojkarna tittar på sina mobiltelefoner tillsammans i matsalen.

Mobila enheter används mångsidigt som en del av undervisningen. Skolan, och även eleven, har ett ansvar när det gäller användningen av mobila enheter.

Svaren nedan utgår från de rättigheter och skyldigheter som hör ihop med användningen av mobila enheter i skolan. Syftet med anvisningarna är att förtydliga de juridiska aspekterna som berör användningen av digitala verktyg och program. Anvisningarna är utarbetade särskilt för den grundläggande utbildningen, men kan också tillämpas i gymnasierna och inom yrkesutbildningen med beaktande av de studerandes ålder och behov av handledning.

Varför används mobila enheter i undervisningen?

Att öva på att använda digitala apparater är en del av undervisningen som följer läroplanen. Eleven har rätt att utveckla sina digitala färdigheter. Med undervisningen säkerställs att varje elev får tillräcklig digital kompetens för att kunna fungera i samhället. Förmågan att hantera digitala verktyg och program är viktiga färdigheter både nu och i framtiden. Digitala medier och i synnerhet sociala medier är ett centralt redskap för barn och unga för att hålla kontakt, för att få information och för social interaktion. Det är viktigt att trygga barnens och de ungas möjligheter att delta på lika grunder, oberoende av till exempel en funktionsnedsättning eller socioekonomisk ställning. Å andra sidan ska barn och unga skyddas mot olika problem och utnyttjande som nättjänster kan medföra och minimera de risker som är förknippade med dem. Att använda mobila enheter och fungera i digitala miljöer handlar alltså om balans mellan barnets rätt till delaktighet och att skydda barnet. Ett område inom digital kompetens som man övar på i skolan är hur man använder digitala tjänster på ett säkert och ansvarsfullt sätt.

Kan skolan kräva att en elev använder sin egen mobila enhet?

Nej. Utgångspunkten är att man i undervisningen använder skolans digitala verktyg, men om eleven vill kan hen använda sin egen mobila enhet som en del av undervisningen, ifall man har kommit överens om det med vårdnadshavaren. En elev som har fyllt 15 år kan själv bestämma om hen tar sin egen mobila enhet till skolan och om hen använder den i undervisningen. Den grundläggande utbildningen är avgiftsfri och skolan erbjuder de digitala verktyg som behövs i skolan.

Får skolan förbjuda användningen av mobila enheter?

I skolans ordningsregler kan man inte helt och håller förbjuda eleverna från att ta med sig sina mobila enheter till skolan, men med ordningsreglerna är det möjligt att begränsa användningen av mobila enheter i samband med undervisningen. Under lektionerna kan man tillåta att apparaterna används för undervisningen, men med ordningsreglerna kan man förbjuda sådan användning av mobila enheter som stör undervisningen.

Man kan inte helt förbjuda eleverna från att använda mobila enheter på rasten, men även då ska skolan ingripa om de används på ett sätt som stör. Om skolan begränsar användningen av mobila enheter på rasterna, ska man se till att eleverna vid behov har möjlighet att till exempel kontakta sina vårdnadshavare i brådskande ärenden.

Det är viktigt att skolan har förfaringssätt som ger eleverna möjlighet att koncentrera sig under lektionstid och tillräckligt med tid utan mobila enheter under skoldagen. Barnen behöver tid på rasterna för social interaktion och för att röra på sig.

I vilken situation kan läraren ta den mobila enheten av eleven?

Läraren kan ta den mobila enheten ifrån eleven, om apparaten stör undervisningen och hen inte själv lägger undan enheten själv trots lärarens begäran. Läraren ska informera vårdnadshavarna om att den mobila enheten har omhändertagits. Enheten ska lämnas tillbaka till eleven efter lektionen eller i slutet av skoldagen.

Kan läraren samla in de mobila enheterna inför en lektion eller rast?

Riksdagens justitieombudsman gav år 2020 ett avgörande i frågan om huruvida man kan samla in elevernas mobiltelefoner. Avgörandet tar fokus på lagen om grundläggande utbildning och att iaktta den. Det är möjligt att ha ett ställe där man samlar in och förvarar telefonerna så länge det är frivilligt för eleverna. Man kan inte utöva disciplinära åtgärder mot en elev enbart för att hen inte vill lämna ifrån sig telefonen på en gemensam förvaringsplats.

Eleven ska också ha möjlighet att under dagens lopp vid behov vara i kontakt med sin vårdnadshavare. Om eleven inte lägger telefonen på den gemensamma förvaringsplatsen, ska hen lägga den till exempel i den egna ryggsäcken eller i fickan. Mobiltelefonen får inte störa det egna eller andras lärande under lektionen. Om en elev trots lärarens uppmaningar inte lägger ifrån sig mobiltelefonen, kan läraren ta mobiltelefonen från eleven. Fostrande samtal eller disciplinära åtgärder kan komma på fråga om en elev bryter mot ordningsreglerna eller inte lyder lärarens uppmaningar.

Läs mer i avgörandet om insamling av telefoner som riksdagens biträdande justitieombudsman gav år 2020 (länk nedan).

Mera information