Nyheter

Arbetslivskommissionernas lägesbilder: Planerna för bedömning av kunnandet har utvecklats i en bättre riktning

Utbildning och examina Yrkesutbildning Arbetslivskommissioner
Arbetslivskommissionerna och företrädare för utbildningsförvaltningen sammankom i september för att diskutera lägesbilden av kvaliteten på yrkesutbildningen. Kommissionernas lägesbilder av kvaliteten på genomförandet av yrkesprov och bedömningen av kunnande har publicerats på Utbildningsstyrelsens webbplats. Lägesbilderna kan användas för att utveckla yrkesutbildningen och lyfta fram goda modeller.
En kvinna med ett elskåp. Han är klädd i blå hjälm och varselväst.
Sinikypäräinen nainen sähkökaapilla

Arbetslivskommissionernas medlemmar och företrädare för utbildningsförvaltningen sammankom i september för att diskutera lägesbilden av kvaliteten på yrkesutbildningen. Arbetslivskommissionernas lägesbilder (2020–2021) av kvaliteten genomförandet av yrkesprov och bedömning av kunnande slutfördes i början av sommaren. De utgör ett systematiskt kunskapsunderlag för kvaliteten på yrkesutbildningen och beskriver situationen inom olika branscher.

Betydelsen av kommissionernas lägesbilder för utvecklingen av yrkesutbildningen och utbildningsförvaltningen betonades i samtliga talturer.

Genomförandet av yrkesprov i verkliga arbetsuppgifter i arbetslivet lyftes fram som ett viktigt utvecklingsområde. Ännu är det allt för många studerande inom utbildning för grundexamen som visar sitt kunnande vid läroanstalten. Vid bedömningen av yrkesprov som utfördes vid läroanstalterna saknades även ofta en bedömare från arbetslivet.

Det finns betydande examensspecifika skillnader i var yrkesprovet avläggs. En delorsak till valet av att ordna yrkesprov vid läroanstalten var coronapandemin. Det här gällde särskilt de branscher, där de studerande inte kunde förvärva kunnande i arbetslivet under pandemin.

Enligt kommissionerna ordnas yrkesprov i yrkes- och specialyrkesexamina i betydligt högre grad på arbetsplatserna.

I lägesbilderna önskar man mer satsningar på introduktion och utbildning för arbetslivsbedömarna i bedömning av kunnande och examensgrunderna. Man ansåg att det är en styrka för yrkesutbildningen att företrädarna för arbetslivet deltar i bedömningen. På så sätt får den studerande direkt respons från arbetslivet.

För att främja utvecklingsområdena ansåg man att det behövs omfattande arbetslivsnätverk och ett tätare samarbete mellan utbildningsanordnarna och arbetslivet.

Enligt kommissionerna har utbildningsanordnarnas planer för bedömning av kunnandet utvecklats i en bättre riktning under de två senaste åren. Kommissionerna rapporterar ändå fortfarande om brister i det examensspecifika innehållet i planerna och det fungerar inte heller som verktyg i vardagen på bästa möjliga sätt.

Arbetslivskommissionerna utgör en del av kvalitetssäkringen

Utbildningsstyrelsen har utnämnt 37 arbetslivskommissioner med tre parter för den innevarande verksamhetsperioden 2021–2023. Arbetslivskommissionerna säkerställer kvaliteten på genomförandet av yrkesprov och bedömningen av kunnande samt deltar i utvecklingen av examina och examensstrukturen inom den egna branschen i samarbete med undervisnings- och kulturministeriet och Utbildningsstyrelsen. Arbetslivskommissionerna behandlar även begäranden om rättelse av beslut om kontroll av bedömningen av den studerandes kunnande.

Arbetslivskommissionerna producerar regelbundet lägesbilder om kvaliteten genomförandet av yrkesprov och bedömningen av kunnande inom den egna branschen. Som kunskapsunderlag för lägesbilderna använder arbetslivskommissionerna nationell uppföljnings-, respons- och utvärderingsinformation samt information som samlats in i samband med besök.