Meddelanden

Arbetsplatshandledarna nöjda med samarbetet med yrkesläroanstalterna 

Aktuellt Yrkesutbildning
Arbetsplatshandledarna är i huvudsak nöjda med det kunnande som de studerande inom yrkesutbildningen har då de inleder en period för lärande i arbetslivet. Det samma gäller också samarbetet med läroanstalterna. Det här framgår av resultaten i Utbildningsstyrelsens enkäter för arbetslivsrespons.
Opettaja ja opiskelija opetusravintolan kassakoneen ääressä

Nationell arbetslivsrespons för yrkesutbildningen har samlats in sedan 1.7.2021 och resultatet av responsen publiceras nu för första gången. Arbetslivsresponsen är indelad i två helheter: en enkät för arbetsplatser som besvaras av personerna som på arbetsplatserna ansvarar för samarbetet med läroanstalterna samt en enkät för arbetsplatshandledare som besvaras av de ansvariga arbetsplatshandledarna som utsetts i läroavtalet eller utbildningsavtalet. Frågorna i responsenkäterna berör samarbetet i vardagen mellan läroanstalterna och arbetsplatserna, till exempel kundinriktning, avtalsprocessen, handledning och stöd. Bedömning av studerande ingår inte i enkäterna. 

På nationell nivå används resultaten av responsen för att följa upp och utveckla kvaliteten på yrkesutbildningen på andra stadiet. Från och med år 2023 inverkar resultaten också på genomslagsfinansieringen som beviljas läroanstalterna. Utbildningsanordnarna använder responsen för att följa upp och utveckla kvaliteten på sin egen verksamhet och för att göra den mer kundinriktad. 

Responsen som samlats in av arbetsplatshandledare som handlett studerande inom yrkesutbildning och de personer som ansvarat för läroanstaltssamarbetet på arbetsplatsen är nationellt sett positiv. Medeltalet av svaren på samtliga frågor i enkäten för arbetsplatshandledare är 4,2. Motsvarande medeltal i enkäten för arbetsplatser är 4,0. Det bästa möjliga resultatet är 5,0.

Arbetsplatshandledarna upplevde bland annat, att läroanstalten på förhand säkerställt att de studerande hade tillräckliga färdigheter för att lära sig i arbetslivet (medeltal 4,1). De ansåg sig också ha fått tillräckligt med stöd av läroanstalten för att handleda de studerande (medeltal 4,0).

Arbetsplatshandledarna var också nöjda med samarbetet med läroanstalterna. Bland arbetsplatshandledarna som besvarat enkäten var 81 procent väldigt eller mycket nöjda med yrkesläroanstalternas sätt att ordna utbildning med läroavtal eller utbildningsavtal i samarbete med arbetslivet. 

– Yrkesutbildningen har utvecklat sina verksamhetsmodeller i en riktning som bättre svarar mot arbetslivets behov. Det här är viktigt eftersom det blir allt vanligare att förvärva och utveckla sin yrkesskicklighet i arbetslivet i olika skeden av livet och arbetskarriären, säger Utbildningsstyrelsens generaldirektör Minna Kelhä.

Av enkätresultaten framgår att det fortfarande finns behov av utveckling i synnerhet när det gäller hur man informerar arbetsplatserna om möjligheterna till samarbete med yrkesutbildningen (medeltal 3,75). De som svarat önskar också få information om möjligheterna till stöd av läroanstalten för att förutse behoven för utveckling av kunnandet då arbetsplatsen utvecklar sin verksamhet (medeltal 3,5).

Resultaten används för att utveckla utbildningen

Yrkesläroanstalterna utgör samarbetspartner för arbets- och näringslivet. Därför samlar Utbildningsstyrelsen och yrkesläroanstalterna regelbundet in respons av arbetsplatshandledarna och företrädarna för arbetsplatserna. Varje läroanstalt får sina egna resultat av arbetslivsresponsen som de kan använda som stöd för att utveckla den egna verksamheten. Därtill kan de nationella resultaten till exempel delas in enligt region och bransch.

Inom yrkesutbildningen kan en studerande förvärva kunnande antingen helt och hållet utgående från ett läroavtal eller ett utbildningsavtal eller genom att flexibelt kombinera dessa med andra studiesätt under sina studier. Förvärvandet av det kunnande som behövs för yrket eller utveckling av redan existerande kunnande planeras alltid individuellt utifrån den studerandes och arbetsplatsens behov. Läroanstalten ansvarar för utbildningen och stöder arbetsplatsen i handledningen av den studerande.

Mellan åren 2018 och 2021 har andelen studerande inom läroavtalsutbildning av alla studerande inom yrkesutbildning på andra stadiet ökat från 17 procent till 20 procent.

Resultaten av arbetslivsresponsen kommer att finnas tillgängliga i Utbildningsförvaltningens statistiktjänst Vipunen från och med 24.3.2022 klockan 9.00. De första resultaten som publiceras grundar sig på tidsperioden 1.7–31.12.2021. Resultaten av enkäten för arbetsplatshandledare uppdateras i Vipunen på den 3:e dagen varje månad. Resultaten av enkäten för arbetsplatser uppdateras två gånger per år, i mars och i september. 

Ytterligare information: 

undervisningsrådet Riikka Vacker, riikkavacker [at] oph.fi, tfn 0295331215
undervisningsrådet Kari Korhonen UKM, kari.korhonen [at] gov.fi, tfn 0295330162