Meddelanden

Återupplivningsprogrammet för det hotade språket finländsk romani tryggar att språket förs vidare till nya generationer

Aktuellt
Syftet med återupplivningsprogrammet för finländsk romani som offentliggörs idag är att återuppliva, stödja och stärka språket. Återupplivningsprogrammet innehåller bland annat åtgärder för att säkerställa att tillräckligt många lärare i romani och ledare av språkklubbar utexamineras. Man bör även fästa uppmärksamhet vid att ta fram läromedel på romani. På detta sätt önskar man säkerställa att romani som språk förs vidare till nya generationer även i framtiden.
Romanilippu liehuu taivasta vasten.

Endast ungefär en tredjedel av alla romer i Finland bedömer att de behärskar språket väl. Å andra sidan finns det få romer som inte behärskar romani överhuvudtaget. Finländsk romani är ändå ett hotat språk, eftersom det är främst de äldre åldersklasserna som behärskar språket.

Utbildningsstyrelsen offentliggör idag ett återupplivningsprogram för finländsk romani som innehåller 11 mer omfattande åtgärdsförslag för att stärka språket. I programmet föreslås bland annat att studievägen för studerande i romani till behöriga lärare vid universitet ska göras tydligare. Samtidigt bör man säkerställa at slags språkklubbar utexamineras. Till stöd för undervisningen i romani föreslås dessutom ett pilotprojekt där distansförbindelser utnyttjas samt att läromedlen i romani ytterligare utvecklas.

I programmet föreslås även att den romanispråkliga kulturen stärks bland annat genom barnprogram på romani och innehåll i sociala på romani, en kalender på romani och litteratur, musik och annan konst på romani. I programmet föreslås även att man kartlägger personer med goda kunskaper i romani runt om i Finland och att deras språkliga arv förs vidare till motiverade unga. Dessutom planeras ett nationellt nätverk till stöd för språkinlärningen hos romska barn.

Återupplivningsprogrammet för romani ingår i åtgärderna för åren 2018–2022 i Finlands andra politiska program avseende romer och det är Utbildningsstyrelsen som bär ansvaret för utarbetandet av återupplivningsprogrammet. En del av åtgärderna i återupplivningsprogrammet för romani ingår även i åtgärderna för år 2023–2030 i Finlands tredje politiska program avseende romer (Rompo3). En stor del av innehållet i återupplivningsprogrammet för romani övergår till följande regeringsperiod.

– Genomförandet av åtgärderna i återupplivningsprogrammet under 2023–2030, det vill säga de följande åtta åren, kräver engagerade arbetsinsatser av de ansvariga instanserna samt samordning och finansiering av samarbetet. Arbetet med att återuppliva språket kräver även stort engagemang och en stor arbetsinsats av den romska befolkningen. De viktigaste målgrupperna med tanke på återupplivningen av språket är barn och unga, säger undervisningsrådet Susanna Rajala.

Suomen Kulttuurirahasto stöder återupplivningen av finländsk romani samt romsk konst och kultur med upp till en miljon euro åren 2023–2030.

Återupplivningsprogrammet för finländsk romani offentliggörs idag vid seminariet Mo džiivel romani tšimb! – Länge leve romani! som arrangeras av Utbildningsstyrelsen, Institutet för de inhemska språken och Helsingfors universitet. 

Fakta om romerna i Finland

De finländska romerna är en traditionell etnisk, kulturell och språklig minoritet som varit bosatt i Finland i över 500 år. Enligt uppskattningar finns det ungefär 10 000–12 000 finländska romer i Finland. I Sverige bor dessutom 3 000–5 000 finländska romer.

Mer information undervisningsrådet Susanna Rajala, fornamn.efternamn(at)oph.fi, tfn +358 29 533 1129