Nyheter

Beslut om extra statsunderstöd för privata utbildningsanordnares driftskostnader för förskoleundervisning och grundläggande utbildning år 2022

Tjänster Förskoleundervisning Grundläggande utbildning Statsandelar
Händerna förbinder pusselbitarna.

Enligt 44 § 2 mom. i lagen om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet (1705/2009) kan undervisnings- och kulturministeriet bevilja en privat anordnare av förskoleundervisning och grundläggande utbildning extra statsunderstöd inom ramen för det anslag som anvisats i statsbudgeten. Understöd kan beviljas utbildningsanordnare som har tillstånd att ordna utbildning enligt 7 § i lagen om grundläggande utbildning (628/1998).

Beslutet har skickats ansökarna 8.6.2022.