Nyheter

Bidrag för Förberedelse inför Erasmus Mundus magisterprogram har för första gången beviljats en finländsk högskola

Program Högskoleutbildning Globalt sammarbete Erasmus+ Erasmus+ Högskoleutbildningen Internationalisering
Europeiska kommissionen har beviljat bidrag för projekt inom Erasmus Mundus insatsen. I och med den nuvarande programperioden, som börjades 2021, beviljas bidrag för två projekttyper inom insatsen: Erasmus Mundus magisterprogram och Förberedelse inför Erasmus Mundus magisterprogram.
Studerande står på en världskarta

Under ansökningsomgången för Erasmus Mundus insatsen 2022 ansöktes om finansiering för Erasmus Mundus magisterprogram (Erasmus Mundus Joint Masters, EMJM) och Förberedelse inför Erasmus Mundus magisterprogram (Erasmus Mundus Design Measures, EMDM).

Ansökningar lämnades in från hela världen, men antalet var något lägre jämfört med i fjol. Under den nuvarande programperioden kan koordinatorerna för projekten också komma från tredje länder som inte är associerade till programmet. Till magisterprogrammens konsortier ska höra minst två högskolor från programländerna eller från länder som är associerade till programmet.

Sammanlagt lämnades 58 EMJM-ansökningar in. I sex av dem deltog finländska högskolor som fullvärdiga partner. 122 EMDM-ansökningar lämnades in. I två av dem deltog en finländsk högskola som koordinator.

Resultatet av ansökningsomgången 2022

I ansökan 2022 beviljades preliminärt bidrag åt 30 Erasmus Mundus magisterprogram. I tre av dem deltar en finländsk högskola. Bland dem som beviljats bidrag finns högskolor med lång erfarenhet av Erasmus Mundus magisterprogram samt högskolor som för första gången får finansiering för att skapa Erasmus Mundus magisterprogram.

Ett av de centrala målen för den nya Erasmus+-programperioden är att göra det möjligt för nya aktörer att delta i Erasmus Mundus magisterprogrammen. Finansieringen Förberedelse inför Erasmus Mundus magisterprogram är avsedd att öka nya deltagares beredskap. Under ansökningsomgången 2022 beviljades 58 EMDM-projekt finansiering.

Det första projektet inom Förberedelse inför Erasmus Mundus magisterprogram i Finland

Haaga-Helia yrkeshögskola fick som första finländska högskola stöd för ett projekt inom Förberedelse inför Erasmus Mundus magisterprogram. Co-creation of an Erasmus Mundus Joint Masters in Artificial Intelligence to boost Innovation Ecosystems, business competitiveness and employment in Europe (COMAI) är starkt förankrat i Haaga-Helias samarbete med alliansen Ulysseus Europeiska universitet. Den totala budgeten för projektet är 55 000 euro.

"En viktig dimension i Ulysseusalliansen är Innovation Hub-klustren. Varje partnerhögskola ansvarar för ett kluster. Ulysseus Erasmus Mundus gemensamma examensprogram byggs upp kring dessa innovationshubbar.  Haaga-Helia ansvarar för Innovation Hub med temat Artificial Intelligence. Innehållet och lärandemålen i det nya europeiska magisterprogrammet fokuserar på att utnyttja artificiell intelligens i affärsverksamhetens kontexter. För det här behöver vi omfattande kompetens från både högskolor och företag. Det var naturligt med förberedelser som stöder ett projekt med en tydlig tidtabell och tydliga ambitioner", berättar Marjaana Mäkelä, projektchef för COMAI-projektet vid Haaga-Helia. 

"I Erasmus Mundus- magisterprogram förutsätts förutom principen om gemensamt skapande även s.k. European Approach-arbete, som i viss mån avviker från det normala läroplansarbetet vid yrkeshögskolorna. Ramarna för finansieringen stöder dock planeringen av examen väl. Att utveckla  magisterprogram är en motiverande lärprocess för oss och främjar vår förankring i de olika forskningsfälten inom tillämpad forskning tillsammans med europeiska partner. COMAI erbjuder våra experter en möjlighet att skapa tätare samarbetsnätverk nationellt och internationellt. De program vi utvecklar blir ett intressant, tvärvetenskapligt alternativ i utbudet vid europeiska högskolor", fortsätter Mäkelä. 

Beviljade bidrag 

Erasmus Mundus magisterprogram som finansierats under ansökningsomgången 2022 där en finländsk högskola deltar

  • Joint Master's Degree Programme in Service Design Strategies and Innovations (SDSI), Lapplands universitet partner
  • International Master in Brain and Data Science (NeuroData), Jyväskylä universitet partner
  • International Master in Technology and Management for Circular Economy (IMATEC), Åbo Akademi partner

Förberedelse inför Erasmus Mundus magisterprogram som finansierats under ansökningsomgången 2022 där en finländsk högskola deltar

  • Co-creation of an Erasmus Mundus Joint Masters in Artificial Intelligence to boost Innovation Ecosystems, business competitiveness and employment in Europe (COMAI), Haaga-Helia yrkeshögskola koordinator

 

Ansökan inom Erasmus Mundus magisterprogram 2019–2022 och finländskt deltagande.

År

Beviljad finansiering

Antal ansökningar

Finansierade program totalt

Finländska högskolor i ansökningarna

Finländska högskolor i godkända program (koordinator/partner)

Procenten för godkända ansökningar (hela Europa)

2022

ca 137 milj. €

58

30

6

0/3

52%

2021

122 milj. € 

68

27

8

1/1

39%

2020

161 milj. €

97

40

12

3/5

41%

2019

166 milj. € 

91

44

10

1/5

48%

 

Ansökan inom Förberedelse inför Erasmus Mundus magisterprogram 2021–2022 och finländskt deltagande.

År

Beviljad finansiering

Antal ansökningar

Finansierade program totalt

Finländska högskolor i ansökningarna

Finländska högskolor i godkända program (koordinator)

Procenten för godkända ansökningar (hela Europa)

2022

ca 3,4 milj. €

122

62

2

1

51%

2021

2 milj. € 

148

42

2

0

28%

 

Den tredje ansökningsomgången för Erasmus Mundus insatserna öppnas i slutet av hösten 2022 och beräknad avslutning är i februari 2023.

Vad är Erasmus Mundus magisterprogram? 

Erasmus Mundus magisterprogrammen är högklassiga internationella examensprogram som flera högskolor arrangerar tillsammans. Magisterprogrammen omfattar studier i minst två olika länder. De som studerar vid programmen får ansenliga stipendier och efter avlagda studier får den studerande en examen från minst två europeiska högskolor.

Vad är finansiering av Förberedelserna inför Erasmus Mundus magisterprogram? 

Med hjälp av EMDM-finansiering skapas kontakter och inleds samarbetsåtgärder för att påbörja ett Erasmus Mundus magisterprogram. Finansiering kan sökas i en situation där ett konsortium är intresserat av att ordna ett program för gemensam examen, men ännu inte berett att starta programmet.