Meddelanden

Cirka 57 000 förstaklassare börjar sin skolgång

Aktuellt Yrkesutbildning Gymnasieutbildning Grundläggande utbildning Utbildning som handleder för examensutbildning Antagning av studerande
Enligt Utbildningsstyrelsens uppskattning inleder cirka 57 000 förstaklassare grundskolan i augusti. Sammanlagt ungefär 71 000 studerande inleder studier i gymnasiet eller utbildning som leder till yrkesinriktad grundexamen.
Lapsia kulkee eteenpäin reput selässä

I höst beger sig uppskattningsvis 57 000 förstaklassare ut på skolvägen för första gången. Detta är något färre än förra hösten, eftersom åldersklassens storlek har minskat redan i flera års tid. Medan antalet förstaklassare i fjol var över 58 000, översteg antalet förstaklassare 60 000 ännu år 2020.

Däremot har antalet elever som börjar i högstadiet ökat. I augusti kommer drygt 62 000 elever att börja i årskurs 7. Sammanlagt finns det över 562 000 elever i grundskolorna i Finland. Det totala antalet har ökat under den senaste tiden med undantag av förra året, då antalet åter sjönk något. År 2020 fanns det över 567 000 elever.

Antalet studerande som inleder gymnasiet är oförändrat, antalet studerande som inleder yrkesutbildning har hållit en jämn nivå

Enligt Utbildningsstyrelsens uppskattning inleder 32 000 studerande sina gymnasiestudier i höst. Antalet studerande i gymnasieutbildning för unga har inte förändrats nämnvärt jämfört med året innan. I fjol studerade sammanlagt cirka 107 000 studerande inom gymnasieutbildningen, varav 89 procent var unga.

Antalet studerande som inleder utbildning som leder till yrkesinriktad grundexamen verkar däremot förbli på fjolårets nivå: i augusti inleder uppskattningsvis 39 000 studerande sina studier.

Andelen som inleder sina studier i augusti har i allmänhet utgjort cirka två tredjedelar av antalet för hela året. Under hela fjolåret inledde cirka 68 000 personer studier som leder till yrkesinriktad grundexamen. 

Uppskattningarna av antalet nya studerande baserar sig på statistiken över sökande i den gemensamma ansökan samt uppgifterna i informationsresursen KOSKI. I synnerhet inom yrkesutbildningen är det en utmaning att uppskatta hur många nya studerande som inleder sina studier.

En sökande som blivit utan studieplats kan under sommarens lopp bli antagen till gymnasiet eller till yrkesutbildning på reservplats. Utöver den riksomfattande gemensamma ansökan väljs studerande under årets lopp även genom läroanstalternas egna kontinuerliga ansökningar, och det finns ingen riksomfattande statistik över studerande som antas genom kontinuerliga ansökningar.

Av de läropliktiga som avslutade sin grundläggande utbildning i våras har 95 procent hittills fått en studieplats via den gemensamma ansökan

Våren 2021 var personer under 18 år som utexaminerades från den grundläggande utbildningen för första gången skyldiga att söka en studieplats i anslutning till utvidgningen av läroplikten. En läropliktig kan söka till utbildning i den gemensamma ansökan eller via kontinuerliga ansökningar.

Den gemensamma ansökan till andra stadiet förnyades våren 2022. I fortsättningen kommer man att söka till nästan alla utbildningar efter den grundläggande utbildningen i samma gemensamma ansökan, som riktar sig till läropliktiga och andra sökande som saknar examen. I den gemensamma ansökan kan man med samma blankett söka till yrkesinriktade grundexamina, gymnasier, yrkesutbildning som ordnas på basis av krävande särskilt stöd, Hux-utbildning som handleder för examensutbildning, TELMA-utbildning som handleder för arbete och ett självständigt liv och linjer för fritt bildningsarbete som är avsedda för folkhögskolornas läropliktiga (institutår för läropliktiga).

I våras var antalet läropliktiga som avslutade den grundläggande utbildningen cirka 59 900, av vilka cirka 59 700 sökte en fortbildningsplats i den gemensamma ansökan. Av dem saknade cirka 2 700 (5 procent) plats för fortsatt utbildning i början av augusti. Eftersom det inte finns riksomfattande statistik över dem som tagit emot en utbildningsplats via kontinuerliga ansökningar är antalet personer utan studieplats i verkligheten något mindre än detta.

Alla läropliktiga som blivit utan studieplats måste få en studieplats under sommaren och hösten. Man kan under sommaren antas till en utbildning från reservplats eller via läroanstalternas egna kontinuerliga ansökningar.

De slutliga uppgifterna om placering efter den grundläggande utbildningen klarnar efter augusti, när handlednings- och tillsynsansvaret inom den grundläggande utbildningen och utbildning i övergångsskedet för elever som utexaminerats under våren upphör. Den 26 augusti anmäler anordnarna av grundläggande utbildning och utbildning i övergångsskedet de läropliktiga,  som inte har påbörjat en utbildning som är godtagbar för fullgörandet av läroplikten, till boendekommunerna.

I sista hand anvisar hemkommunen den läropliktige en studieplats i den nya Hux-utbildningen som förbereder för examensutbildning eller utbildning som handleder för arbete och självständigt liv. Hux-utbildning har ordnats i Finland sedan 1.8.2022 och den ersätter tidigare förberedande utbildningar: påbyggnadsundervisning efter den grundläggande utbildningen (årskurs 10), VALMA-utbildning som förbereder för yrkesinriktad utbildning samt LUVA-utbildning som förbereder för gymnasiet.

Ytterligare information

Statistik:

  • Grundläggande utbildning: Specialsakkunnig Irma Garam, fornamn.efternamn [at] oph.fi, tfn 029 533 8549
  • Gymnasieutbildning: Specialsakkunnig Tiina Komppa, fornamn.efternamn [at] oph.fi, tfn 029 533 1429 (på semester fram till 12.8)
  • Yrkesutbildning: Specialsakkunnig Siru Korkala, fornamn.efternamn [at] oph.fi, tfn 029 533 8610
  • Den utvidgade läroplikten: Specialsakkunnig Pirjo Karhu, fornamn.efternamn [at] oph.fi, tfn 029 533 1317

Den utvidgade läroplikten:

  • Direktör Kurt Torsell, fornamn.efternamn [at] oph.fi, tfn 029 533 1887