Nyheter

De finländska högskolorna klarade sig igen väl under ansökningsomgången för Erasmus+ Europeiska universitet

Program Högskoleutbildning Erasmus+ Erasmus+ Högskoleutbildningen Internationalisering
Europeiska kommissionen har publicerat resultaten för ansökningsomgången för Erasmus+ Europeiska universitet. Hela åtta finländska högskolor finns bland de 20 valda nätverken.
Illustration:  Två personer pratar

Vid ansökningsomgången för Europeiska universitet 2022 beviljades finansiering för rekordbeloppet 272 miljoner euro. Stöd beviljades till 16 nätverk, som fortsätter sin verksamhet, och fyra nya nätverk. Varje nätverk beviljades maximalt 14,4 miljoner euro för fyra år. Det totala antalet Europeiska universitet-nätverk uppgår nu till 44 stycken, eftersom 24 nätverk finansierades vid ansökningsomgången 2020. Nätverken representerar 340 högskolor i 31 länder. 

De finländska högskolorna klarade sig utmärkt och medverkar i åtta Europeiska universitet-nätverk som beviljades finansiering vid ansökningsomgången 2022. Efter tre ansökningsomgångar medverkar finländska högskolor i totalt 14 nätverk. Detta innebär att Finland är välrepresenterat inom det innovativa utvecklingsarbetet inom högskoleutbildningen.

 

Finländska högskolor ingår i följande nätverk som beviljades finansiering 2022:

  • CHARMEIGHT ∞: Challenge-Driven, Accessible, Research-based and Mobile European University, ny finländsk medlem Åbo Akademi
  • Ny! EU4DUAL: European Dual Studies University, Savonia-ammattikorkeakoulu
  • Ny! INGENIUM: INGENIUM – European University, Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu
  • ECIUn+: ECIU University, Tampereen yliopisto
  • FORTHEM: Fostering Outreach within European Regions, Transnational Higher Education and Mobility, Jyväskylän yliopisto
  • UNA.Universitas: Una Europa, Helsingfors universitet, medlem i nätverket sedan 2019
  • Unite: UNITE! University Network for Innovation, Technology and Engineering, Aalto-universitetet
  • YUFE 2030: Young Universities for the Future of Europe Alliance, Itä-Suomen yliopisto

Vid ansökningsomgången 2022 var det möjligt att söka finansiering inom två olika teman. Målet för det första temat var att fördjupa och utvidga befintligt samarbete. Ansökningsomgången var riktad till befintliga internationella samarbetsnätverk, i synnerhet de som valdes till Europeiska universitet-nätverk 2019. Inom det andra temat kunde man ansöka om stöd till att inrätta ett nytt Europeiska universitet-nätverk.

Under ansökningsomgången inlämnades 52 ansökningar. Av dessa siktade 31 ansökningar på att skapa nya nätverk.

Alla fyra finländska högskolor som beviljades finansiering under den första ansökningsomgången 2019 lyckades även säkra fortsatt finansiering under ansökningsomgången 2022. Utöver detta har två befintliga nätverk fått en finländsk högskola som ny medlem.

Fyra nya nätverk beviljades även finansiering under ansökningsomgången 2022. I två av dessa nätverk ingick en finländsk högskola. Inom nätverken sker ett fördjupat samarbete som omfattar hela högskolan. Detta innebär att en högskola endast kan vara medlem i ett nätverk.

 

Europeiska universitet möjliggör innovativt och fördjupat samarbete 

Syftet med Europeiska universitet-nätverken (European Universities) är att forma framtidens högskoleutbildning. Nätverken utgör transnationella allianser med i genomsnitt nio högskolor, som kan vara läroanstalter av olika slag. Nätverken omfattar ett stort geografiskt område i Europa.

Högskolorna inom nätverken försöker tillsammans hitta nya former för ett långsiktigt, strukturellt, hållbart och systematiskt samarbete inom utbildning, forskning och innovationsverksamhet.

Initiativet Europeiska högskolenätverk är en central del av förverkligandet av det europeiska området för utbildning senast 2025. I den europeiska strategin för högskoleutbildningen (European Strategy for Universities) fastslås även som mål att det 2024 ska finnas 60 Europeiska universitet-nätverk vars verksamhet omfattar över 500 högskolor. För detta har kommissionen reserverat 1,1 miljarder euro inom programmet Erasmus+ under 2021–2027.

Nästa ansökningsomgång utlyses hösten 2022, då det igen är möjligt att ansöka om finansiering för befintliga nätverk och inrättandet av nya nätverk.