Nyheter

Erasmus+-ackreditering intresserade under den andra ansökningsomgången

Program Erasmus+ Erasmus+ Vuxenutbildningen Erasmus+ Yrkesutbildningen Erasmus+ Ungdomssektorn Erasmus+ Allmänbildande utbildningen Internationalisering
Den andra ansökningsomgången för ackreditering inom programmet Erasmus+ intresserade organisationerna inom utbildnings- och ungdomssektorn. Totalt 82 ansökningar godkändes. Ackrediteringen ger möjlighet till ett långsiktigt och kvalitetssäkrat internationellt samarbete inom programmet Erasmus+.
 Glob och hand.

Redan fler än 100 aktörer inom den allmänbildande utbildningen, det vill säga daghem, skolor, gymnasier, läroanstalter inom grundläggande konstundervisning, kommuner och konsortier har intygat att deras internationella mobilitetsverksamhet håller en hög kvalitet genom att ansöka om ackreditering.  Geografiskt sett sträcker sig dessa aktörer nu från Övertorneå till Åland. Hos de ackrediterade aktörerna är internationalisering en bestående del av verksamheten för att genomföra läroplanen. Inom den allmänbildande utbildningen beviljas högst 50 ackrediteringar varje år. Under den här ansökningsomgången fanns det 58 sökande. Bland de aktörer som nu beviljats ackreditering finns sex koordinatorer för konsortier. Via dem får ytterligare tiotals finländska aktörer tillgång till Erasmus+-understöd genom att bli medlemmar i ett konsortium. Understödsbudgeten för de ackrediterade organisationerna år 2022 uppgår till över 5 miljoner euro. 

Inom yrkesutbildningen ackrediterades organisationer från olika branscher. Det fanns sammanlagt nio sökande, av vilka åtta var finskspråkiga och en svenskspråkig. Alla ansökningar godkändes. Bland de ackrediterade organisationerna finns nu två konservatorier, två idrottsinstitut, ett yrkesinriktat gymnasium och fyra yrkesläroanstalter. Betydelsefullt ur ett geografiskt perspektiv är att Åland för första gången är med bland de ackrediterade organisationerna. Inom yrkesutbildningen finns redan 70 anordnare av yrkesutbildning som har beviljats ackreditering eller som är medlemmar i ackrediterade nätverk.

Inom vuxenutbildningen beviljades sammanlagt sex nya organisationer ackreditering. Det fanns totalt tio sökande, av vilka nio var finskspråkiga och en svenskspråkig. Bland de ackrediterade organisationerna finns nu ett brett utbud av organisationer som erbjuder olika former av vuxenutbildning; bland annat organisationer, stiftelser, vuxengymnasier, medborgarinstitut och folkhögskolor. Ur ett geografiskt perspektiv är det av betydelse att Åland för första gången finns med bland de ackrediterade organisationerna inom vuxenutbildningen. 

─ Efter två ansökningsomgångar har 15 organisationer inom vuxenutbildningen beviljats ackreditering. I följande ansökningsomgång hösten 2022 hoppas vi få rikligt med ansökningar av organisationer som riktar sig till vuxna studerande och som vill utveckla sin internationella verksamhet i en mer strategisk riktning som en del av vardagen, konstaterar programsakkunniga Johanna Tarvainen vid Utbildningsstyrelsen.

I ansökningarna om ackreditering för ungdomssektorn 2021 ackrediterades sammanlagt 17 aktörer. I jämförelse med de övriga länderna i Europa har aktörerna inom ungdomssektorn i Finland i högre grad beviljats ackreditering i förhållande till landets storlek. De ackrediterade aktörerna inom ungdomssektorn sträcker sig från Åland till Nurmes och från Muhos till Ähtäri. 

─ Ackrediteringen verkar betjäna många olika slags organisationer som ser vilken nytta den internationella verksamheten har för organisationens utveckling och för utvecklingen och delaktigheten för de unga som deltar i verksamheten. Många regionala ungdomscenter stöder internationaliseringen på det egna närområdet med hjälp av ackreditering, medan de ackrediterade organisationerna i sin tur använder ackrediteringen för att öka deltagandet bland unga som har ett större behov av stöd, förklarar programsakkunniga Paavo Pyykkönen
 

Vad är Erasmus+-ackreditering? 

Erasmus+-ackreditering innebär ett kvalitetssäkrat ”medlemskap i Erasmus+”. De organisationer och nätverk som ska ackrediteras visar den operativa och strategiska långsiktigheten i sin verksamhet samt förbinder sig att följa Erasmus+-programmets kvalitetsstandarder. Med hjälp av ackreditering kan den internationella verksamhetens kompetens och samarbetsförmåga konstateras på ett tillförlitligt sätt på internationell nivå. Det här underlättar samarbetet, i synnerhet med nya aktörer.
Utomstående sakkunniga bedömer ackrediteringsansökningarna utgående från Europeiska kommissionens kriterier. På det här sättet säkerställs att ackreditering beviljas på samma grunder överallt i Europa.
Ackreditering kan sökas årligen. Följande ansökningsomgång går av stapeln på hösten och avslutas 19.10.2022 klockan 13 finsk tid. Ackrediteringarna som nu beviljats är i kraft under hela den pågående programperioden (2021ꟷ2027).