Nyheter

Färre ansökningar om samarbetsprojekt inom Erasmus+ än under tidigare år

Program Högskoleutbildning Erasmus+ Erasmus+ Vuxenutbildningen Erasmus+ Yrkesutbildningen Erasmus+ Högskoleutbildningen Erasmus+ Ungdomssektorn Erasmus+ Allmänbildande utbildningen Internationalisering
Antalet ansökningar som lämnades in för samarbetsprojekt som stöder innovationer och läroanstalternas utvecklingsarbete minskade i jämförelse med fjolåret. En orsak kan vara att motsvarande projekt som beviljats finansiering under den förra ansökningsomgången fortfarande pågår.
Bild på ett bord med pennor, ABC klossar och ett äpple på en hög med böcker.

Ansökningsomgången för samarbetsprojekt inom Erasmus+ avslutades 23.3.2022. Samarbetsprojekten kan vara både partnerskapsprojekt och småskaliga partnerskapsprojekt. Totalt 70 ansökningar lämnades in för partnerskapsprojekt och 30 för småskaliga partnerskapsprojekt. Mängden ansökningar minskade i förhållande till i fjol då motsvarande siffror var 133 respektive 56. 

– En orsak till att antalet ansökningar har minskat kan vara att organisationerna fortfarande har pågående projekt. En del projektaktörer har uppgett att de vill avsluta sina projekt innan de ansöker om nya, kommenterar ledande sakkunnig Hannele Nevalampi vid Utbildningsstyrelsen. 

Enligt de preliminära uppgifterna har antalet ansökningar för samarbetsprojekt också minskat i andra Europeiska länder jämfört med det föregående året. Det handlar alltså om en större trend.

I fråga om ansökningarna som berör högskolesektorn kommer man att ta reda på orsakerna till det minskade antalet ansökningar med hjälp av en kort enkät.  

Inom den allmänbildande utbildningen har organisationerna som ansöker om partnerskapsprojekt en väldigt varierande profil. 

– När det gäller den allmänbildande utbildningen verkar det som om skolorna nu har funnit de småskaliga partnerskapsprojekten som verksamhetsform, säger sakkunnig Tytti Voutilainen. Projektformen lämpar sig utmärkt till exempel för att starta upp internationellt samarbete med andra europeiska skolor. 

Sammanlagt dryga 8 miljoner tilldelas samarbetsprojekt under år 2022

Småskaliga partnerskapsprojekt beviljas 30 000–60 0000 euro per projekt. Partnerskapsprojekten beviljas högst 400 000 euro per projekt.  

Ansökningarna utvärderas för närvarande. Sökande kommer att meddelas om resultatet av urvalet senast i juni-juli.

Det är möjligt att ansöka om småskaliga partnerskapsprojekt även under årets andra ansökningsomgång som ordnas på hösten 2022. Ansökan avslutas 4.10.2022 klockan 13.00 finsk tid (kl. 12.00 CET). Även för partnerskapsprojekt inom ungdomssektorn ordnas en andra ansökningsomgång hösten 2022. Denna ansökningsomgång avslutas likaså 4.10.2022 klockan 13.00 finsk tid (kl. 12.00 CET).

Erasmus+-programmets samarbetsprojekt utvecklar bland annat miljövänliga verksamhetssätt och främjar inkludering

Samarbetsprojekten som genomförs inom ramen för programmet Erasmus+ stöder innovationer och utbytet av goda modeller mellan europeiska partnerskapsorganisationer. Inom projekten är det också möjligt att ta fram till exempel undervisningsmaterial, utbildningshelheter eller metoder för att utveckla ungdomsarbetet. Småskaliga partnerskapsprojekt kan vara små projekt med några projektpartner. De lämpar sig särskilt för mindre organisationer och nya aktörer. I jämförelse med partnerskapsprojekten är stödbeloppet som beviljas organisationerna för den här projektformen mindre och verksamheten pågår en kortare tid, samtidigt som de administrativa kraven är lägre. 

Under Erasmus+-programmets programperiod som avslutades 2020 finansierades strategiska partnerskapsprojekt, som i fråga om verksamhetsprinciperna var motsvarande projekt som det nuvarande Erasmus+-programmets partnerskapsprojekt och småskaliga partnerskapsprojekt. Med hjälp av Erasmus+-programmets strategiska partnerskapsprojekt utvecklade man bland annat miljövänligheten i skolorna i Finland, nya undervisningsinnehåll och pilotkurser, fortbildning för energieffektivitet inom fastighetsbranschen samt undervisningen och inkluderingen för elever i behov av särskilt stöd vid musik- och konstskolor runt om i Europa.