Nyheter

Färsk statistik: Coronapandemin påverkar fortfarande den internationella mobiliteten vid läroanstalter på andra stadiet

Aktuellt Yrkesutbildning Gymnasieutbildning Erasmus+ Erasmus+ Yrkesutbildningen Erasmus+ Allmänbildande utbildningen Internationalisering Statistik
Antalet studerande och personal som deltar i internationell mobilitet vid gymnasierna och inom yrkesutbildningen har fortfarande minskat till följd av coronapandemin. Det här framgår av den senaste statistiken från Utbildningsstyrelsen. Den internationella verksamheten vid läroanstalterna har under coronapandemin i huvudsak genomförts virtuellt. En ny form av internationalisering är verksamhet som kombinerar både fysisk och virtuell mobilitet, och den här typen av flerformsmobilitet har nu också statistikförts inom yrkesutbildningen.
 Eleven har en pensel i handen.

År 2021 deltog 262 studerande vid yrkesläroanstalterna i studieperioder utomlands. Det är en stor skillnad i förhållande till siffrorna före coronapandemin: år 2019 åkte 4 500 studerande utomlands. För de gymnasiestuderandes del är skillnaden i förhållande till tiden före coronapandemin ännu större. Läsåret 2020–2021 åkte 45 gymnasiestuderande utomlands, då närapå 7 000 studerande deltog i utlandsperioder läsåret 2018–2019. Även antalet studerande på andra stadiet som kommer till Finland har minskat avsevärt i jämförelse med tiden före coronaviruset.

Perioderna utomlands för gymnasiestuderande har vanligtvis genomförts i form av olika besök i anslutning till studierna eller lägerskolor. Bland de studerande inom yrkesutbildningen är perioderna utomlands i de flesta fall frågan om lärande på en arbetsplats utomlands. År 2021 utgjorde fler än hälften av perioderna utomlands bland studerande inom yrkesutbildningen perioder med lärande i arbetslivet som baserade sig på ett utbildningsavtal. En tredjedel av perioderna utomlands inom yrkesutbildningen genomfördes i anslutning till partnerskapsprojekt inom ramen för EU:s program Erasmus+.

Det internationella samarbetet fortsatte virtuellt

Enligt en enkät som Utbildningsstyrelsen genomförde hösten 2021 har allt fler av läroanstalterna på andra stadiet funnit olika sätt att genomföra virtuellt samarbete som en del av läroanstaltens internationella verksamhet. Ungefär 60 procent av dem som besvarade enkäten hade åtminstone prövat på virtuellt samarbete kring internationalisering. 

År 2021 statistikfördes för första gången också sådana mobilitetsformer inom yrkesutbildningen där den fysiska utlandsperioden antingen på förhand eller i efterhand kompletteras med en virtuell period. Statistiken visar att 10 procent av de studerande som åker från Finlands utomlands och 19 procent av dem som kommer till Finland har deltagit i sådan här flerformsmobilitet. 

Coronapandemin minskade också på den internationella mobiliteten bland personalen

Enligt statistiken för 2021 deltog 327 företrädare för personalen vid yrkesläroanstalterna i perioder utomlands i anslutning till sitt arbete. Av utlandsperioderna bland personalen genomfördes 14 procent i form av både virtuell och fysisk mobilitet. Vid gymnasierna deltog endast 11 anställda i perioder utomlands läsåret 2020–2021. Skillnaden till tiden före pandemin är stor, eftersom flera tusen personer vid läroanstalterna normalt har deltagit i mobilitetsperioder för personalen. 

Överraskande är ändå att 539 företrädare för personalen vid utländska läroanstalter har besökt yrkesläroanstalter i Finland. Siffran är betydligt mindre än under normala år, då fler än 4 000 har brukat besöka Finland. Siffran från 2021 tyder ändå på att Finland har upplevts som ett tryggt land att resa till under pandemin.

Vid gymnasierna hade man endast 6 företrädare för personalen på besök från utländska läroanstalter.